Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders oktober t/m december 2016

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2016.

Deurwaarder krijgt geldboete ivm onjuiste beslagvrije voet en trage aanpassing

Niet voortvarend handelen bij de aanpassing van de beslagvrije voet. Voorts is de beslagvrije voet aanvankelijk in strijd met de wet op nihil gesteld. Er was zelfs geen aanleiding tot een halvering van de beslagvrije voet omdat zich niet de situatie voordeed dat klager desgevraagd geen informatie over zijn inkomsten heeft gegeven. Oplegging van een geldboete van € 1.000,00. >>>Uitspraak
Zie eveneens over trage aanpassing beslagvrije voet: Uitspraak 2 en Uitspraak 3  en Uitspraak 4


Deurwaarder geschorst vanwege ten onrechte berekenen van kosten
N.a.v. een klacht dat de deurwaarder stelselmatig kosten berekend in strijd met het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) heeft de Kamer bij tussenbeschikking aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT) opdracht gegeven een dossieronderzoek te starten. Het BFT heeft het volgende geconstateerd:

  • In 18 dossiers is een bedrag van  18,31 onder vermelding van “informatiekosten” bij de debiteur/schuldenaar in rekening gebracht. In totaal gaat het om een bedrag van € 329,58.
  • In 880 dossiers is een bedrag variërend van € 64,95 tot € 65,64 per gedaagde inzake “Opnieuw bevel” niet alleen voor onroerende zaken bij de debiteur/schuldenaar in rekening gebracht. In totaal gaat het om een bedrag van € 62.951,12.
  • In 63 dossiers werd een bedrag variërend van € 60,69 tot € 61,33 per gedaagde tot inzake “Aanzegging ontruiming aan gemeente ”bij de debiteur/schuldenaar in rekening gebracht. In totaal gaat het om een bedrag van €  3.840,11.
  • In 8 dossiers is een bedrag van  € 25,00 inzake “Administratiekosten” bij de debiteur/schuldenaar in rekening gebracht. In totaal gaat het om een bedrag van € 200,00.

De Kamer voor gerechtsdeurwaarders stelt vast dat de deurwaarder ten onrechte kosten in rekening heeft gebracht of wilde brengen in situaties waarvoor het Btag geen basis biedt. De kamer vindt dit ernstig tuchtrechtelijk laakbaar en schorst de deurwaarder voor 2 weken. >>>Uitspraak
Zie eveneens over ten onrechte berekenen van kosten: Uitspraak 2


Vakantiegeld afdragen aan schuldeisers, terwijl inkomen lager dan beslagvrije voet
De deurwaarder heeft geld ontvangen op een moment dat het beslag al was opgeheven. Gelet op het standpunt van klager dat de deurwaarder bekend was, had de deurwaarder het ontvangen bedrag niet zomaar mogen verdelen over de beslagleggers. De deurwaarder had het bedrag moeten terugstorten aan het UWV, of hij had bij doorbetaling rekening moeten houden met de uitspraak van de Hoge Raad ten aanzien van beslag op het vakantiegeld. Dat heeft de deurwaarder niet gedaan. De kamer acht het ook laakbaar om als een klager vraagtekens zet bij de doorbetaling van een na het opheffen van een beslag ontvangen bedrag, te dreigen met hervatting van de executie. De klacht dat door de deurwaarder aan klager niet duidelijk heeft gemaakt hoe de ontvangen bedragen door hem zijn verdeeld, acht de kamer eveneens gegrond. Maatregel: geldboete van € 500,00. >>>Uitspraak


Deurwaarder berispt ivm schending beslagvrije voet bij bankbeslag
Bij beslag op de bankrekening geldt geen beslagvrije voet. Het banksaldo wordt volledig afgedragen aan de deurwaarder. Wel kan de uitwinning van het bankbeslag onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid opleveren, namelijk wanneer dit het enige bedrag is dat de schuldenaar heeft om mee rond te komen. Het is aan de schuldenaar om dit aannemelijk te maken. Wanneer er geen bereidheid is om een deel van het banksaldo, bijvoorbeeld gelijk aan de beslagvrije voet, vrij te laten, kan de schuldenaar tegen de beslaglegger een executiegeschil starten. Voor menig schuldenaar een behoorlijk hoge drempel. Klagen bij de tuchtrechter had tot voor kort weinig kans van slagen, omdat de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders alleen een bewuste omzeiling van de beslagvrije voet tuchtrechtelijk laakbaar achtte. In verschillende uitspraken wordt de klager naar de executierechter verwezen. Daar lijkt verandering in te komen. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep het Hof Amsterdam leggen een deurwaarder een berisping op, omdat ondanks dat de schuldenaar alle informatie heeft verstrekt, er geen rekening werd gehouden met de beslagvrije voet. >>>Uitspraak


Deurwaarder is niet verantwoordelijk voor inboedel na ontruiming
Deurwaarder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen gebeurt met de inboedel na het plaatsen op de openbare weg. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden heeft de deurwaarder geen zorgplicht meer ten aanzien van de ontruimde inboedel. >>> Uitspraak


Deurwaarder verschijnt niet op aangekondigd beslag op inboedel
De deurwaarder heft tweemaal beslag roerende zaken aangekondigd, zonder dat er iemand is verschenen. Vaste rechtspraak is dat een dergelijk handelen/nalaten een goed deurwaarder niet betaamt. Dat het beslag door een omissie niet in de route was opgenomen, maakt dit niet anders. Bij de inzet van een ingrijpend middel als het leggen van beslag mag uiterste zorgvuldigheid worden gevergd. Klacht gegrond en maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak
Het niet verschijnen bij een aangekondigd beslag op inboedel en executoriale verkoop is een hardnekkig probleem. Zie hier een overzicht met meer uitspraken.


Loonbeslag ten onrechte niet overbetekend aan bewindvoerder
De deurwaarder heeft ten laste van de onderbewindgestelde loonbeslag gelegd, maar heeft die beslaglegging niet aan de bewindvoerder overbetekend. De deurwaarder was voorafgaand aan de beslaglegging van de bewindvoering op de hoogte. De Kamer acht de klacht gegrond en legt een berisping op. Exploten dienen op grond van artikel 12 lid 2 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek aan de bewindvoerder te worden betekend. Klacht gegrond en de deurwaarder krijgt de maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Deurwaarder hoeft bij werkgever voorafgaand aan loonbeslag geen informatie in te winnen
De deurwaarder is niet verplicht om voorafgaand aan een beslag onder een werkgever te informeren of het beslag doel zal treffen. Art. 475g lid 3 Rv betreft geen verplichting voor de deurwaarder, maar een bevoegdheid. Deze informatiebevoegdheid is in het leven geroepen om bij gerede twijfel onderzoek te kunnen doen om beslagleggingen die geen doel treffen zoveel mogelijk te voorkomen. Van onderhavige beslaglegging kon niet op voorhand worden gezegd dat deze zodanig onzeker was of het doel zou treffen dat van de deurwaarder verwacht moest worden dat hij van deze bevoegdheid gebruik maakte. >>>Uitspraak


Niet reageren op brieven en bezwaren tegen vordering
Ten aanzien van het bezwaar tegen de vordering geldt dat als een schuldenaar bij een deurwaarder bezwaar maakt tegen de (hoogte van de) vordering, dient de deurwaarder het bezwaar voor een inhoudelijke beoordeling daarvan door te sturen naar zijn opdrachtgever. Zodra de deurwaarder het standpunt van zijn opdrachtgever heeft ontvangen, dient hij het standpunt mede te delen aan de schuldenaar. Indien daarna nog verschil van mening blijft bestaan over de hoogte van de vordering is het uiteindelijk aan de gewone rechter om te beslissen wie in die discussie het gelijk aan zijn zijde heeft. Aan het voorgaande heeft de deurwaarder niet voldaan. Dit klachtonderdeel wordt gegrond verklaard. Maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Op onjuiste gronden beslagvrije voet gehalveerd
De sanctie halvering van de beslagvrije voet op basis van artikel 475g lid 2 Rv mag niet worden ingezet omdat klaagster een nieuw adres heeft. Bij vaststelling beslagvrije voet heeft deurwaarder steken laten vallen. Verder heeft de deurwaarder klaagster niet ingelicht dat de openbare verkoop van haar roerende zaken niet door zou gaan. Ingrijpend middel, zorgvuldigheid moet worden betracht. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Deurwaarder sommeert voor de schuld van een ander
In de aanhef van de sommatie is ten onrechte de meisjesnaam van klaagster vermeld. Klaagster is ten onrechte door de deurwaarder voor de schuld aansprakelijk gesteld. Na de adresverificatie van de debiteur zijn ten onrechte de persoonsgegevens van klaagster aan het dossier gekoppeld. Voorts zijn ten onrechte te hoge informatiekosten in rekening gebracht. De klacht is op alle gronden gegrond, oplegging van een berisping. >>>Uitspraak


Ten onrechte adresverificatie bij betekening sommatie-exploot
De deurwaarder heeft voorafgaand aan de betekening van een sommatie-exploot het adres van de debiteur geverifieerd. De deurwaarder acht dit gerechtvaardigd, omdat de betekening van een dergelijk exploot een ambtshandeling betreft. Bovendien is de privacy en de rechtszekerheid daarmee gediend. De Kamer acht de klacht gegrond, omdat het uitbrengen van een sommatie-exploot (nog steeds) geen ambtshandeling is. Wel zijn er ontwikkelingen gaande bij de beroepsgroep die wijzen op steun voor het standpunt van de deurwaarder. Ten tijde van het verrichten van de verificatie (in juni 2014) bestond daarvoor nog geen aanleiding. Ook bij de recente wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet is daarmee geen rekening gehouden. Mede omdat niet is gebleken dat de privacy van de debiteur is geschonden wordt geen maatregel opgelegd. >>>Uitspraak


Doorzetten van executie ondanks betwisting nasalaris
De kamer stelt vast dat al uit de inhoud van een door klaagster aan de deurwaarder verzonden brief bleek dat het nasalaris werd betwist. Voor zover dat al niet duidelijk genoeg was, is dit bezwaar nog eens herhaald in een brief van haar gemachtigde. In die brief wordt de deurwaarder erop gewezen dat in geval van betwisting van het nasalaris de weg van artikel 237 lid 4 Rv gevolgd moet worden. In plaats daarvan heeft de deurwaarder de tenuitvoerlegging van het vonnis voortgezet voor die kosten, hetgeen tuchtrechtelijk laakbaar is. Het niet beantwoorden van een brief van de deurwaarder rechtvaardigt de conclusie dat het verweer met betrekking tot het nasalaris werd ingetrokken niet. Klacht gegrond. Maatregel van berisping opgelegd. >>>Uitspraak


Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraaktuchtrecht.overheid.nl


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn