Overzicht tuchtrecht deurwaarders januari t/m maart 2021

Bron: André Moerman
uur

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2021.
Onverwijld aanpassen beslagvrije voet
Van een deurwaarder mag worden verwacht dat hij e-mails met betrekking tot een bij hem in behandeling zijnde incasso binnen een redelijke termijn beantwoordt. De deurwaarder heeft op 18 november 2019 bewijsstukken van klager ontvangen om de juiste beslagvrije voet te kunnen berekenen. De deurwaarder heeft erkend dat hij niet tijdig op het verzoek van klager heeft gereageerd. De reden hiervan was dat de medewerker(s) met specialistische kennis van de beslagvrije voet (langdurig) ziek was/waren.  Deze ongelukkige omstandigheid komt  voor rekening en risico van de deurwaarder. Uiteindelijk is pas op 10 januari 2020 een aangepaste, voorlopige beslagvrije voet vastgesteld. Dit klachtonderdeel is gelet op voorgaande terecht voorgesteld. Dat de deurwaarder inmiddels maatregelen heeft genomen om vertraging niet nogmaals te laten voorkomen maakt het niet anders. Voorts overweegt de kamer dat het bij verzoeken om verhoging van de beslagvrije voet kan gaan om mensen die moeite hebben hun uitgaven voor primaire levensbehoeften te kunnen voldoen, wat maakt dat het beantwoorden van dergelijke verzoeken binnen een redelijke termijn van extra groot belang is. Klacht gegrond, maartregel berisping, veroordeling in de proceskosten. >>>Uitspraak


Terugbetalen in beslag genomen vakantiegeld
De gerechtsdeurwaarder miskent de uitgangspunten van het arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:3068) en het wettelijk systeem tot vaststelling van de beslagvrije voet. De deurwaarder moet beoordelen of het maandelijkse inkomen van de schuldenaar wel of niet onder de vastgestelde beslagvrije voet valt. Het inkomen van klaagsters partner is daarbij bij die beoordeling niet relevant. Evenmin is relevant of het inkomen van klaagster gemiddeld genomen boven de beslagvrije voet lag. Indien de deurwaarder van mening is dat de beslagvrije voet niet juist is dan zal eerst de beslagvrije voet aangepast moeten worden, voordat tot een ander oordeel kan worden gekomen. Berisping ivm onjuiste rechtsopvatting bij werkzaamheden die in de dagelijkse praktijk regelmatig voorkomen. Veroordeling in proceskosten. >>>Uitspraak
 

Beslag op woning: deurwaarder moet eigen afweging maken
De onderlinge afspraak tussen deurwaarder en opdrachtgever Vereniging van Eigenaren (VVE) dat vordering binnen twee jaar nadat deze is ontstaan geïnd moet zijn, mag er niet toe leiden dat nodeloos beslag wordt gelegd. Beslag op onroerende zaak in opdracht van de VVE: de deurwaarder moet een eigen afweging maken bij het leggen van het beslag en kan de verantwoordelijkheid daarvoor niet afwentelen op de ministerieplicht. Nu klaagster een substantiële betaling heeft gedaan en er opbrengsten zijn uit een ander beslag, is het beslag op de onroerende zaak niet proportioneel en daarom tuchtrechtelijk laakbaar. Het plannen van een veiling van de onroerende zaak, deze annuleren en de kosten doorberekenen aan klaagster is eveneens tuchtrechtelijk laakbaar. Maatregel van berisping veroordeling in proceskosten. >>>Uitspraak


Doorhalen beslag op woning in kadaster
De deurwaarder heeft aangevoerd op 29 februari 2016 een doorhaling te hebben opgesteld en deze schriftelijk aan het kadaster te hebben verzonden. Het dossier is daarna door hem afgewikkeld en gearchiveerd. Van iedere inschrijving in het kadaster door een deurwaarder, ook van een verklaring van waardeloosheid, ontvangt de deurwaarder een bevestiging van de bewaarder van het kadaster van de inschrijving met vermelding van het deel en nummer waar de akte in het kadaster is ingeschreven. Indien inschrijving om wat voor reden ook niet mogelijk is, ontvangt de deurwaarder daarvan melding. Door nooit het bewijs van inschrijving ter voltooiing van zijn ambtshandeling af te wachten maar direct het dossier te sluiten en erop te vertrouwen dat de akte het kadaster bereikt heeft en correct is ingeschreven, heeft de deurwaarder onzorgvuldig gehandeld. Klacht is gegrond, maatregel van berisping opgelegd en veroordeling in proceskosten. >>>Uitspraak


Betekening aan bedrijf echtgenoot ipv bewindvoerder
Betekening exploten aan het bedrijf van klager, terwijl deze aan (het bedrijf van) de bewindvoerder, klagers echtgenote, moeten worden betekend. De deurwaarder dient bij het verrichten van ambtshandelingen vooraf de BRP en/of het handelsregister van de Kamer van Koophandel te raadplegen. Onduidelijk is of dit is gebeurd en zo ja, waarom de gegevens onjuist zijn geïnterpreteerd. Er heeft een correctie in één dossier plaatsgevonden, maar in een ander dossier is het in augustus 2019 wederom fout gegaan. Ook na indienen van de klacht, is in oktober 2020 het bedrijf van klager opnieuw aangeschreven. Hieruit blijkt dat de administratie nog steeds niet op orde is. Anderen kunnen daardoor kennisnemen van privacy gevoelige gegevens. Dit is tuchtrechtelijk laakbaar. Klacht gegrond, maatregel van berisping: herhaaldelijk dezelfde fout gemaakt, veroordeling in proceskosten. >>>Uitspraak


Niet reageren op e-mailbericht
Klacht is gegrond ten aanzien van het niet reageren op een e-mailbericht van klager. De gerechtsdeurwaarder heeft niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld met het leggen van beslag op de bankrekening van klager. Voor het gegronde deel van de klacht is de maatregel van waarschuwing opgelegd. Geen veroordeling in proceskosten. >>>Uitspraak


Deurwaarder moet executoriale titel marginaal toetsen
De deurwaarder heeft bij het executeren van de titel, blindelings vertrouw op de informatie van zijn opdrachtgever, in die mate dat hij eigen verantwoordelijk geheel terzijde heeft geschoven. Zelfs nadat klager gemotiveerd verweer heeft gevoerd tegen de gelegde derdenbeslagen heeft hij klager eenvoudig verwezen richting een executiegeschil, in plaats van de titel alsnog te onderwerpen aan een marginale toetsing. Klacht gegrond. Maatregel: schorsing voor de duur van twee weken en een proceskostenveroordeling. >>>Uitspraak
 

Beslag leggen terwijl vordering was voldaan
De kamer stelt vast dat de deurwaarder in het dossier van klagers diverse en ook herhaaldelijke onzorgvuldigheden zijn opgetreden. Daarbij heeft de gerechtsdeurwaarder niet de zorgvuldigheid in acht genomen die verwacht mag worden bij het treffen van een ingrijpend middel als derdenbeslag. Klacht gegrond. Maatregel: berisping met kostenveroordeling. >>>Uitspraak


Fout bij berekening van rente
De deurwaarder heeft een fout gemaakt bij de (door)berekening van de rente. Nu de deurwaarder uit eigen beweging haar verantwoordelijkheid heeft genomen – door direct aan te kondigen zodanige maatregelen te gaan treffen dat klaagster niet langer geconfronteerd wordt met deze fout – wordt volstaan met het geven van een waarschuwing. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel: waarschuwing zonder proceskostenveroordeling. >>>Uitspraak


Deurwaarder wil opdracht niet aannemen (in strijd met ministerieplicht)
Voor de deurwaarder geldt een ministerieplicht, hetgeen betekent dat hij in het arrondissement waar hij gevestigd is in beginsel verplicht is om een opdracht tot het verrichten van een ambtshandeling (dagvaarding of vonnis betekenen, beslag leggen) uit te voeren. De deurwaarder heeft aan de gemachtigde van klager medegedeeld dat hij de opdracht niet kan aannemen, omdat de wederpartij zich laat bijstaan door een advocaat waarvoor hij veel werkzaamheden verricht. De deurwaarder heeft niet voldaan aan zijn ministerieplicht. Klacht gegrond, maatregel van berisping en veroordeling in proceskosten. >>>Uitspraak


Ondanks betalingsregeling beslag gelegd
De overeengekomen betalingsregeling heeft het gelegde beslag gekruist. In de bevestiging van de nieuwe betalingsregeling is foutief aangegeven dat de regeling enkel is getroffen voor één dossier, terwijl uit het verweerschrift volgt en ter zitting is bevestigd dat de regeling voor twee dossiers is getroffen. Klachten vormen tezamen een tuchtrechtelijk verwijt. Klacht gegrond, maatregel van waarschuwing, geen veroordeling in proceskosten. >>>Uitspraak


Schorsing deurwaarders vanwege bewaringstekort
Deurwaarders moeten het geld dat ze voor de schuldeisers ontvangen op een aparte aparte bankrekening (de derdenrekening of kwaliteitsrekening) storten. Op deze bankrekening moet te allen tijde voldoende middelen staan om iedere rechthebbende op derdengelden te kunnen geven wat hem toekomt. Dit wordt de bewaarplicht genoemd.
Nu er sprake was van een bewaringstekort is de klacht gegrond verklaard en is aan alle 48 deurwaarders de maatregel van een schorsing (van één maand) opgelegd. Daarbij is het uitgangspunt dat de schorsingen van de deurwaarders onder 1 tot en met 25 en die van de deurwaarders onder 26 tot en met 48 elkaar niet overlappen maar opvolgen. >>>Uitspraak
Zie ook: Bijna vijftig deurwaarders van kantoor GGN voor maand geschorst


Meer informatie
- overzichten tuchtrechtspraak deurwaarders
- website tuchtrechtspraak


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn