Gemeente Velsen stuurt dwangbevel niet ook naar bewindvoerder

Bron: de Nationale ombudsman
uur

Een bewindvoerder beheert de financiën van een man met schulden die dat niet zelf kan. Hij krijgt van de gemeente Velsen bericht over een belastingaanslag die nog open staat en uitstel van betaling. De bewindvoerder reageert niet op die brief. Vervolgens krijgt de cliënt een dwangbevel per post thuisbezorgd. De bewindvoerder krijgt hiervan geen kopie. Volgens de gemeente is dit technisch niet mogelijk. Daarover dient hij een klacht bij de ombudsman in. De ombudsman vindt het van belang dat de bewindvoerder op de hoogte is van alles wat de bewindvoering aangaat. Door het dwangbevel niet naar de bewindvoerder te sturen, heeft de gemeente gehandeld in strijd met het vereiste van maatwerk
Verzoeker is door de rechter benoemd als bewindvoerder van de heer Verbeek.* Verzoeker informeert de gemeente over het bewind. De gemeente laat hem daarna weten dat de heer Verbeek nog een belastingaanslag aan de gemeente moet betalen en biedt daarvoor uitstel van betaling tot eind juli 2016. Als betaling uitblijft stuurt een deurwaarderskantoor in opdracht van de gemeente in november 2016 voor het openstaande bedrag een dwangbevel per post naar het adres van de heer Verbeek. Verzoeker dient over die gang van zaken een klacht in, waarna de gemeente een betalingsregeling met hem treft. De kosten voor het dwangbevel hoeft hij niet te betalen.

Verzoeker, bewindvoerder, klaagt erover dat de gemeente Velsen een dwangbevel voor de inning van een belastingschuld van een persoon die onder zijn bewind staat, aan deze persoon heeft toegestuurd en niet (ook) aan hem als bewindvoerder.

De ombudsman vindt dat van de gemeente c.q. de deurwaarder verwacht had mogen worden dat zij het dwangbevel naar verzoeker zou sturen en in kopie naar de heer Verbeek. Personen die onder bewind staan, vormen een kwetsbare groep. Het gaat om mensen die hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Het is belangrijk dat overheden oog hebben voor het perspectief van die burger. Een bewindvoerder neemt tijdens het bewind beslissingen over geld en goederen van de onder zijn bewind gestelde persoon. Ook vertegenwoordigt hij deze persoon bij de vervulling van zijn taak in en buiten rechte. Het dwangbevel is een executoriale titel en kan daardoor gevolgen hebben voor de goederen van de onder bewind gestelde persoon. Het is van belang dat de bewindvoerder op de hoogte is van al datgene wat de bewindvoering aangaat.

De gemeente heeft gehandeld in strijd met het vereiste van maatwerk.

De Nationale ombudsman heeft met instemming kennisgenomen van het feit dat de gemeente in deze zaak heeft gezorgd voor een goede maatwerkoplossing door alsnog een betalingsregeling te treffen zonder verdere kosten voor de heer Verbeek. Ook heeft de ombudsman met instemming kennis genomen van het feit dat de gemeente haar werkwijze en de Leidraad op dit punt gaat aanpassen. De ombudsman geeft de gemeente daarbij in overweging om het dwangbevel zelf naar de bewindvoerder te sturen en de kopie ervan naar de onder bewindgestelde persoon.

* naam is gefingeerd

Meer informatie
- Rapport Nationale ombudsman 10 april 2018, nr. 2018/018
- Achtergrondinfo: curator c.q. bewindvoerder is aanspreekpunt


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn