Belastingdienst betaalt in beslag genomen zorgbonus terug

Bron: André Moerman
uur

De belastingdienst heeft bekend gemaakt dat ze voor de invordering van belastingen en toeslagen geen beslag zal leggen op de zorgbonus. Mocht de zorgbonus al door de werkgever zijn afgedragen aan de belastingdienst dan zal ze deze alsnog aan de zorgprofessional uitbetalen.

Medewerkers in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht kunnen via hun werkgever in aanmerking komen voor een zorgbonus van 1000 euro netto. Er is discussie over de vraag of deze zorgbonus onder een eventueel loonbeslag valt. Moet de werkgever de zorgbonus afdragen aan de deurwaarder wanneer er beslag op loon is gelegd? Eerder hebben we op SchuldInfo uitgelegd dat de zorgbonus niet onder het beslag valt.


De belastingdienst heeft inmiddels het standpunt ingenomen dat ze geen beslag legt op de zorgbonus. Dit is in de Leidraad invordering 2008 (de beleidsregels van de belastingdienst) als volgt geformuleerd:


“14.4.1a. Geen beslag op coronabonus zorgprofessional
De ontvanger laat geen derdenbeslag leggen onder een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19, voor een bonus die door de zorgaanbieder wordt uitgekeerd aan een zorgprofessional als bedoeld in artikel 1 van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19, voor zover aan de zorgaanbieder een subsidie is verstrekt op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. Als reeds beslag is gelegd onder de zorgaanbieder, verzoekt de ontvanger niet om afdracht van de bonus of betaalt de ontvanger de bonus alsnog aan de zorgprofessional uit als de zorgaanbieder de bonus al aan de ontvanger heeft afgedragen.”
(art. 19.1.6b kent een vergelijkbare tekst).

De reden van dit beslagverbod wordt als volgt toegelicht:

“Gezien het doel en uitgangspunt van de subsidie vind ik het onwenselijk dat deze bonus onder het derdenbeslag of de vordering valt van de ontvanger. Daarom zijn in de Leidraad deze uitzonderingen opgenomen. De ontvanger zal de bonus van de zorgprofessionals dan ook niet opeisen. Dit schept bovendien duidelijkheid voor de zorgaanbieders als zij worden geconfronteerd met een derdenbeslag of een loonvordering van de ontvanger. Om te voorkomen dat er rechtsongelijkheid ontstaat tussen zorgprofessionals die de bonus al hebben ontvangen en nog moeten ontvangen, wordt aan deze bepalingen terugwerkende kracht toegekend naar het moment dat de subsidie op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 aangevraagd kon worden, te weten 1 oktober 2020. Eventuele bonussen, waarvoor deze uitzondering geldt, die na oktober 2020 aan de ontvanger zijn afgedragen op grond van een derdenbeslag of een loonvordering, zullen door de ontvanger worden gerestitueerd aan de zorgprofessionals.”


Wat kun je doen?

- Belastingdienst heeft beslag gelegd
Voor werkgevers is het nu duidelijk dat ze de zorgbonus niet aan de ontvanger van de belastingdienst moeten afdragen. Mocht dit al zijn gebeurd dan zal de belastingdienst de zorgbonus aan de zorgprofessional betalen. Mogelijk moet de medewerker hier nog zelf om verzoeken.

- Een gerechtsdeurwaarder heeft beslag gelegd
Wanneer niet de belastingdienst maar een gerechtsdeurwaarder beslag onder de werkgever heeft gelegd, kan het beste even de uitkomst van een proefprocedure worden afgewacht. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, Sociaal Werk Nederland) vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de vraag of de zorgbonus onder het beslag valt. Via een zogenaamd ‘deurwaardersrenvooi’* wordt het vraagstuk voorgelegd aan de rechter.

Zodra de uitspraak bekend is volgt meer info op deze website.


* Wat is een deurwaardersrenvooi?
De deurwaarder is wettelijk verplicht een opdracht om beslag te leggen uit te voeren. Dit wordt ministerieplicht genoemd. Bij twijfel over de uitleg van de regels kan de deurwaarder de kwestie voorleggen aan de voorzieningenrechter. Dit wordt het deurwaardersrenvooi genoemd. De rechter beslist hoe de regels moeten worden uitgelegd.


Meer informatie
- Zorgbonus valt niet onder beslag 
- Voorbeeldbrief Beslag op de zorgbonus
- Aanpassing Leidraad invordering 2008
- KBvG legt kwestie over loonbeslag op zorgbonus voor aan de rechter


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn