Klacht indienen bij college van B&W

Het college van B&W is op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verantwoordelijk voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Eventuele klachten over de uitvoering kunnen worden ingediend bij het college. Dit is ook het geval wanneer schuldhulpverlening is uitbesteed aan een particuliere organisatie. Ook dan blijft het college van B&W verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering. Wanneer de klacht door de betreffende  organisatie niet naar behoren is afgehandeld kan alsnog een klacht worden ingediend bij het college van B&W.

De klachtprocedure is niet bedoeld voor situaties waarbij men het niet eens is met een afgegeven beschikking, als:

 • het plan van aanpak, of de wijziging van het plan van aanpak;
 • een voortijdige beëindiging van de schuldhulpverlening.

In deze situaties kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van B&W en indien nodig, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State. 

UitsprakenMeer informatie

Klacht indienen bij Nationale ombudsman

Wanneer de klacht niet naar behoren is afgehandeld, kan een klacht worden ingediend bij de Nationale ombudsman, of indien de gemeente een eigen ombudsman heeft, de gemeentelijke ombudsman. Dit is ook het geval wanneer de gemeente schuldhulpverlening heeft uitbesteed aan een particuliere organisatie. Bij de afhandeling van de klacht heeft de Nationale ombudsman verschillende mogelijkheden:

 • via een interventie de gemeente vragen of er een oplossing mogelijk is
 • voeren van een bemiddelingsgesprek
 • onderzoek doen, om vervolgens een rapport uit te brengen met een beoordeling van de klacht met evntuel;e aanbevelingen.

De uitspraak van de Nationale ombudsman is niet bindend. Adviezen worden meestal wel overgenomen.

Naast de behandeling van individuele klachten verricht de Nationale ombudsman ook onderzoek uit eigen beweging. Over schuldhulpverlening zijn verschillende onderzoeksrapporten verschenen. Zie onder 'uitspraken'.

UitsprakenMeer informatie

Schuldhulpverlening aansprakelijk voor schade

Wanneer een schudhulpverlener geen of onjuiste informatie geeft, of niet handelt terwijl er wel gehandeld zou moeten worden, kan er schade ontstaan waar de organisatie aansprakelijk voor is. Schade kan bijvoorbeeld ontstaan door:

 • Niet te wijzen op bepaalde regelingen en voorzieningen
 • Het niet inzetten van bepaalde beschikbare instrumenten, om een ontruiming of afsluiting te voorkomen, zoals het moratorium.
 • Het bij de inzet van budgetbeheer, niet op tijd verrichten van betalingen.
 • Trage afhandeling van een traject schuldhulpverlening.
 • Afkoop lijfrente terwijl, terwijl de schuldregeling niet rond komt.

Een schuldhulpverlener hoeft niet alles te weten en te kunnen en is niet voor alles wat mis gaat aansprakelijk. Voor de vraag of er sprake is van aansprakelijkheid wordt in de jurisprudentie de norm gehanteerd hoe een redelijk handelend en redelijk bekwaam schuldhulpverlener zou hebben gehandeld.

Klacht indienen tegen wsnp-bewindvoerder

Wanneer de wsnp van toepassing is en er klachten zijn over de wsnp-bewindvoerder waar je met de wsnp-bewindvoerder niet uit komt, dan zijn er twee mogelijkheden:


Voorbeelden inhoudelijke klachten:

 • verkoop auto terwijl deze niet gemist kan worden ivm werk of handicap
 • afkoop pensioenvoorziening
 • verkoop woning
 • berekening ‘vrij te laten bedrag’ is onjuist
 • geen ontheffing sollicitatieplicht, terwijl niet in staat om te werken


Voorbeelden niet houden aan de gedragscode:

 • zich niet objectief, fatsoenlijk en respectvol gedragen
 • gedragingen of handelingen die de indruk (kunnen) wekken misbruik te maken van de positie als wsnp-bewindvoerder
 • niet zorgvuldig en vakkundig en doelmatig te werk gaan
 • functie vervullen die strijdig is met de belangen van wsnp bewindvoerder
 • gedragingen of handelingen die de schijn van partijdigheid opwekken
 • schending van geheimhoudingsplicht