Wat valt onder bankbeslag?

Alleen het saldo op het moment van beslaglegging valt onder beslag, niet eventuele latere stortingen.

Als de deurwaarder beslag legt op een en/of-rekening ten laste van één van de rekeninghouders valt toch het gehele saldo onder het beslag. Bijvoorbeeld: Een dochter heeft samen met haar moeder een en/of-rekening. Dat is handig wanneer moeder zelf geen geld meer kan opnemen. De deurwaarder legt vanwege een schuld van de dochter beslag op de en/of-rekening. Het geld van moeder gaat naar de schuld van dochter. In deze situatie had de dochter beter gemachtigde van moeder kunnen zijn.

Inkomen
Als net voor het bankbeslag inkomen op de bankrekening is gestort, valt dit dan onder het beslag of geldt er een beslagvrije voet of bij kinderbijslag een beslagverbod?
De beslagvrije voet en beslagverboden gelden niet rechtstreeks wanneer het op de bankrekening is gestort. Wel kan uitwinning van het beslag onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid opleveren. Van belang hierbij is dat aangetoond wordt dat er grote problemen ontstaan wanneer het volledige bedrag geïnd wordt (huur en energie niet betalen e.d). Wanneer dit het geval is, verzoek dan om een deel van het saldo voor de noodzakelijke kosten beschikbaar te stellen. Je kunt hiervoor de beslagvrije voet als uitgangspunt nemen. Lukt dit niet, overweeg dan om m.b.v. een advocaat een executiegeschil te starten. Zie de jurisprudentie onder 'uitspraken'.

Als de deurwaarder beslag op een bankrekening legt terwijl hij weet dat deze bedoeld is voor een uitkering, kan dit onder omstandigheden tuchtrechtelijk laakbaar zijn.

Uitspraken Meer informatie

Rechtspraak:

Tuchtrecht:

Nationale ombudsman:

Werkwijze beslag op bankrekening

Om beslag op de bankrekening te leggen geldt de volgende werkwijze:

 1. Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur
 2. Er geldt een wachttermijn van 8 dagen om beslag te kunnen leggen wanneer het vonnis niet direct uitvoerbaar. Meestal bepaalt de rechter dat het vonnis wel direct uitvoerbaar (uitvoerbaar bij voorraad) is en dan mag er wel direct beslag gelegd worden.
 3. Betekening van het beslagexploot aan de bank met bijgevoegd een afschrift van de executoriale titel en een formulier waarop de bank moet verklaren wat onder het beslag valt.
 4. Overbetekening beslag binnen 8 dagen aan debiteur (de debiteur ontvangt een afschrift van het beslagexploot).
 5. De bank vult de verklaring in, waarin staat wat onder het beslag valt en stuurt deze naar de deurwaarder.
 6. De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen na ontvangst een afschrift van het verklaringsformulier naar de debiteur.
 7. De bank draagt het getroffen banksaldo af aan de deurwaarder.

Kosten beslag op bankrekening

StapBeslag op bankrekening (tarieven 2020)Kosten     
1Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur80,24
2Betekening beslagexploot aan de bank met daarbij een afschrift van het vonnis en een formulier waarop ingevuld moet worden wat onder het beslag valt.174,76
3Overbetekening beslag binnen 8 dagen (debiteur ontvangt afschrift beslagexploot).70,59
4De bank vult de verklaring in, waarin staat wat onder het beslag valt en stuurt deze naar de deurwaarder.**130,00
5De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen na ontvangst een afschrift van het verklaringsformulier naar de debiteur.
6De bank draagt, na aftrek van de kosten, af aan de deurwaarder
Totaal  455,59

*   De kosten worden met 21% verhoogd wanneer de schuldeiser niet btw-plichtig is.
** De bank brengt op basis van de Algemene bankvoorwaarden kosten in rekening voor het invullen van de verklaring. De kosten verschillen per bank. Zie hierna.

Banken brengen hoge kosten in rekening

Wanneer beslag onder de bank is gelegd moet de bank een verklaring afleggen over wat er onder het beslag valt. Banken brengen hoge kosten in rekening voor het invullen van deze verklaring. Het varieert van € 100 tot € 150 per rekeninghouder. Dus bij een ten laste van een echtpaar gelegd beslag, tweemaal dit bedrag. Op basis van de wet mag de derde-beslagene alleen kosten voor de afschriften bij de verklaring in rekening brengen. Banken brengen de kosten echter in rekening op basis van art. 28 van de Algemene bankvoorwaarden. Dan nog zijn de in rekening gebrachte kosten veel hoger dan de werkelijk gemaakte kosten.
Bijkomend probleem is dat deurwaarders van te voren niet weten hoeveel saldo op de rekening staat. Ze kunnen wel informatie inwinnen bij werkgevers maar niet bij banken (dit in verband met het bankgeheim). Dit betekent dat een deurwaarder alleen er achter kan komen of er saldo op een rekening staat door beslag onder de bank te leggen. Dit brengt onnodig kosten met zich mee. Het komt dan ook regelmatig voor dat de kosten hoger zijn dan de opbrengst.

Overheidsvordering (vereenvoudigd bankbeslag)

Bij Rijksbelastingen, gemeentelijke belastingen en waterschapslasten kan, na betekening van het dwangbevel, op eenvoudige wijze beslag op een betaalrekening (geen spaarrekening) worden gelegd, ook wel overheidsvordering genoemd. Deze overheidsvordering is in drie opzichten ruimer dan een normaal beslag op de bankrekening:

 1. Niet alleen het saldo van het moment van de vordering, maar ook alle bijschrijvingen gedurende een week daarna vallen onder het beslag.
 2. De overheidsvordering komt ook ten laste van een eventuele kredietfaciliteit die gekoppeld is aan de betaalrekening (geen creditcard). Dit betekent dat de overheidsvordering een roodstand tot gevolg kan hebben.
 3. De bank kan zich ten opzichte van de belastingdienst, wanneer zij zelf nog een vordering op de debiteur heeft, niet op verrekenen beroepen.

De overheidsvordering is beperkter dan een bankbeslag omdat deze alleen wordt toegepast op betaalrekeningen en niet op spaarrekening.
Aangezien er een roodstand kan ontstaan, is de overheidsvordering voor mensen met een laag inkomen een zeer ingrijpend middel. De betaling van de vaste lasten kan hierdoor in het gedrang komen. In het rapport Paritas Passé wordt de overheidsvordering als voorbeeld beschreven van een ongelijke incassobevoegdheid met ernstige gevolgen voor zowel de debiteur als andere crediteuren. N.a.v. het rapport Paritas Passé is geregeld dat achteraf op verzoek de overheidsvordering teruggedraaid kan worden voor zover men een lager bedrag aan bestaansmiddelen overhoudt dan de beslagvrije voet. Bij het verzoek moeten naast de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de beslagvrije voet ook de bankafschriften worden gevoegd.

Overheidsvordering, de voorwaarden

Voor de toepassing van de overheidsvordering gelden de volgende extra voorwaarden:

 • Er moet een dwangbevel zijn betekend.
 • Het openstaand bedrag van de belastingaanslag, waarvoor de overheidsvordering wordt gedaan, mag niet meer bedragen dan €1000.
 • Het bedrag van de overheidsvordering bedraagt ten hoogste €500.
 • De ontvanger mag per belastingaanslag maximaal twee keer per maand een overheidsvordering doen.
 • De overheidsvordering mag worden gesplitst in deelvorderingen (bijvoorbeeld 3 x €166). Opsplitsing in deelvordering vergroot namelijk de kans dat de vordering (gedeeltelijk) wordt geïncasseerd. Zie volgende punt.
 • De bank voert de overheidsvordering of deelvordering alleen uit wanneer de bestedingsruimte (= saldo + maximale debetsaldo) op de rekening toereikend is.
 • De overheidsvordering wordt bij dezelfde belastingaanslag gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden gedaan. Wanneer de belastingaanslag dan nog niet is ingevorderd zal de ontvanger een ander middel moeten kiezen.


Bekijk de rekenvoorbeelden

 

Verwijzen naar deze pagina: www.schuldinfo.nl/bankbeslag