Nieuws-overzicht

Wanneer een terugvordering teveel ontvangen bijstand deel uitmaakt van het schuldenpakket, wees dan beducht voor de nep-schuldregeling: de gemeente stemt in met een schuldregeling, maar zonder finale kwijting. De gemeente Rotterdam viel bij de rechtbank door de mand toen de kredietbank een dwangakkoord aanvroeg voor een andere schuldeiser. De rechtbank heeft ambtshalve de gemeente Rotterdam eveneens als weigerende schuldeiser aangemerkt en het dwangakkoord tegen finale kwijting opgelegd.

Bron: André Moerman 
01/06/2019 10:32 uur - Lees verder...
 

Ben je aangemeld als wanbetaler bij het CAK en sluit je een betalingsregeling af met je zorgverzekeraar, dan kan je worden afgemeld. Je betaalt dan weer premie aan je zorgverzekeraar in plaats van aan het CAK. Door de terugkeer van premiebetaling naar de zorgverzekeraar, krijg je te maken met een ander betaalritme. Hieronder leggen we aan de hand van twee voorbeeldcasussen uit hoe het zit met de betalingen rondom de afmelding als wanbetaler. Tot slot geven we je een tip om te voorkomen dat je betalingsregeling hierdoor in gevaar komt.

Bron: Zorgverzekeringslijn 
30/05/2019 10:49 uur - Lees verder...
 

Een verzekerde moest het eigen risico van € 329,14 aan AnderZorg (onderdeel van Menzis) betalen. De verzekerde verzuimt € 0,14 en rente te betalen, met verhoging van incassokosten tot gevolg. AnderZorg, bijgestaan door deurwaarder LAVG dagvaardt betrokkene. De kantonrechter Den Haag maakt korte metten: de vordering is weliswaar rechtmatig maar niet fatsoenlijk. De vordering wordt bij verstek toegewezen maar de kosten worden afgewezen. Grote vraag is nu: gaat LAVG dit vonnis nog officieel aan betrokkene overhandigen en daarmee de vordering alsnog met kosten verhogen?

Bron: André Moerman 
17/05/2019 20:03 uur - Lees verder...
 

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. Sinds oktober 2014 heeft de Hoge Raad echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Dit is het geval wanneer in de voorgaande maanden het inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt vaak niet goed toegepast. Lees hier hoe het zit en wat je kunt doen.

Bron: André Moerman 
11/05/2019 15:03 uur - Lees verder...
 

Een schuld bij de zorgverzekeraar verjaart na een periode van vijf jaar. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er vijf jaar niet is afgelost en er geen aanmaning is verstuurd. De vordering bestaat dan nog wel, maar is niet meer afdwingbaar. Er resteert een natuurlijke verbintenis. Er kan bijvoorbeeld geen loonbeslag worden gelegd. Mocht je op deze vordering betalen dan heb je dat echter niet onverschuldigd gedaan. Je kunt het betaalde geld niet terugvorderen. Het Zilveren Kruis gebruikt de aanmelding bij het CAK als drukmiddel om een betalingsregeling af te dwingen. De Geschillencommissie van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen oordeelt als volgt.

Bron: André Moerman 
05/05/2019 19:20 uur - Lees verder...
 

Regelmatig komt het voor dat tijdens een minnelijk traject schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering (wsnp) beschermingsbewind wordt ingezet. Onderbewindstelling is dan nodig voor het welslagen van het traject. Maar wie betaalt de bewindvoerder? Dient hiervoor bijzondere bijstand te worden verstrekt of komt dit ten laste van de betalingscapaciteit zodat schuldeisers minder krijgen?

Bron: André Moerman 
28/04/2019 12:46 uur - Lees verder...
 

Jaarlijks raken duizenden Nederlanders, waaronder veel kinderen, in armoede en schulden door de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Sociaal raadslieden zien schrijnende gevallen van alleenstaande ouders die in de problemen raken doordat ze volgens deze toeslagenwet toch echt een fiscaal partner hebben ‘met voldoende inkomen’. Dat heeft directe gevolgen voor het recht óp en de hoogte ván toeslagen. Toeslagen zijn voor gezinnen met een laag inkomen een substantieel onderdeel van het inkomen. Het missen van toeslagen leidt direct tot financiële problemen. De Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) en Sociaal Werk Nederland doen in het rapport Toeslagpartners Tegen Wil en Dank aanbevelingen, en vragen de minister om de wet aan te passen.

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland 
21/04/2019 10:23 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2019.

Bron: André Moerman 
07/04/2019 10:53 uur - Lees verder...
 

Wanneer een meeverzekerd kind 18 jaar wordt moet hij volgens de Zorgverzekeringswet zelf premie gaan betalen. Veel zorgverzekeraars gaan er vanuit dat als het meerderjarig geworden kind niets onderneemt, hij zowel voor de basis- als de aanvullende verzekering, bij zijn ouders verzekerd blijft. Het hof Den Bosch oordeelt echter anders. Meeverzekerd zijn kan alleen met nadrukkelijke toestemming van de ouders. VGZ kon, vanwege het ontbreken van deze toestemming, de premie niet op de ouders verhalen.

Bron: André Moerman 
31/03/2019 11:18 uur - Lees verder...
 

Wanneer een betalingsregeling is getroffen en een betaling niet op tijd plaatsvindt, komt in veel gevallen de regeling te vervallen en wordt de vordering in z’n geheel opeisbaar. Reden om te dagvaarden. Maar met een dagvaarding, vonnis en beslag lopen de kosten alleen maar verder op, terwijl daar nu juist geen geld voor is. Een kantonrechter van rechtbank Midden-Nederland moest oordelen over een achterstand bij Ditzo, een merknaam van ASR. De betalingsregeling werd weliswaar niet altijd stipt nagekomen, maar betrokkene hield wel contact hierover en deed z’n best. Volgens de kantonrechter is ASR de procedure onnodig begonnen en zijn er onnodig kosten gemaakt.

Bron: André Moerman 
25/03/2019 18:34 uur - Lees verder...
 

Eerder berichtten we op SchuldInfo over een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant dat bij de draagkrachtberekening voor bijzondere bijstand, het deel van het inkomen waar beslag op is gelegd, niet meegenomen mag worden. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2006 heeft z’n gelding niet verloren. Bijzondere bijstand geldt als vangnet, ook bij loonbeslag. De rechtbank Noord-Nederland moest oordelen over de vraag of het loonbeslag verwijtbaar is. In termen van de Participatiewet of er sprake is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Dit zou betekenen dat er alsnog geen rekening hoeft te worden gehouden met het loonbeslag. De rechtbank oordeelde echter anders.

Bron: André Moerman 
14/03/2019 19:12 uur - Lees verder...
 

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) moet in sommige gevallen verzoeken om een vaststaande boete te herzien opnieuw inhoudelijk beoordelen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraken van vandaag vuistregels gegeven voor de beoordeling van deze verzoeken. Het gaat in deze zaken om vaststaande boetes aan uitkeringsgerechtigden die gebaseerd zijn op het oude, veel strengere boeteregime en die soms zelfs hoger zijn dan de maximale geldboete die een strafrechter destijds kon opleggen.

Bron: de Rechtspraak 
07/03/2019 13:26 uur - Lees verder...
 

In 2018 is veel ophef geweest over e-Court, een vorm van digitale arbitrage. Bijna alle zorgverzekeraars zorgden via de algemene voorwaarden, dat premie-achterstanden op eenvoudige wijze door e-Court van een vonnis werden voorzien. De rechtbank Overijssel zorgde voor een stempel zodat de vonnissen ten uitvoer konden worden gelegd. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (Sociaal Werk Nederland) had bedenkingen bij deze werkwijze en bracht het rapport “Rechtspraak op bestelling?” uit. De Groene Amsterdammer kopte met “Vonnis te koop”. Is e-Court wel onafhankelijk en wordt er wel, ook als geen verweer wordt gevoerd, ambtshalve aan bepaalde regels getoetst? E-Court lijkt inmiddels een stille dood gestorven. De rechtbank Amsterdam stelt nu vragen aan de Hoge Raad over een vergelijkbare werkwijze door een ander arbitrage-instituut.

Bron: André Moerman 
02/03/2019 19:48 uur - Lees verder...
 

Met enige regelmaat komt het voor dat de deurwaarder naast loonbeslag een extra betalingsregeling afdwingt door te dreigen met beslag op inboedel en/of bankrekening. Welke bescherming gaat er nog uit van de beslagvrije voet wanneer deze zo eenvoudig is te omzeilen? De Kamer voor gerechtsdeurwaarders stelt gelukkig grenzen aan deze werkwijze.

Bron: André Moerman 
24/02/2019 10:12 uur - Lees verder...
 

De Nederlandse Spoorwegen wil voor boetes vanwege zwartrijden niet instemmen met een schuldregeling. Bij een recente boete kun je je daar ook wat bij voorstellen. Dit soort schulden zijn immers niet te goeder trouw gemaakt. Maar wanneer het langer geleden is gebeurd en de cliënt z’n leven weer op orde heeft, is zo’n blokkade onredelijk. Zo denkt ook de rechtbank Midden-Nederland die een verzoek om een dwangakkoord kreeg voorgelegd ivm een boete van € 80. De NS moet instemmen met de schuldregeling en ‘voor straf’ € 846 aan proceskosten betalen.

Bron: André Moerman 
19/02/2019 20:18 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: