Nieuws-overzicht

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, is een onderzoek gestart naar de toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dat heeft hij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Rechtsbescherming in een brief laten weten. Regelmatig ontvangt de ombudsman klachten over de toegang tot de wettelijke schuldsanering. Hij wil weten hoe het mensen vergaat bij wie het niet is gelukt om schulden in het minnelijke traject op te lossen. Weten zij de weg naar de wettelijke schuldsanering te vinden? Tegen welke problemen lopen zij aan bij hun aanvraag? En wat als die wordt afgewezen?

Bron: de nationale omnbudsman 
23/01/2020 14:40 uur - Lees verder...
 

Wanneer sprake is van problematische schulden kan de bewindvoerder bij de rechter om een extra beloning vragen. Bij een ‘gewoon bewind’ krijgt de professioneel bewindvoerder op jaarbasis 17 uur vergoed. Bij problematische schulden kan de bewindvoerder om een extra beloning van vijf uur vragen. De rechtbank Noord-Holland heeft een eigen beleid ontwikkeld aan de hand waarvan beoordeeld wordt of sprake is van problematische schulden. Zo moeten er volgens de rechtbank in beginsel minimaal vijf schuldeisers zijn. Gerechtshof Amsterdam wijst dit beleid af en licht vervolgens toe wat voor de extra beloning onder ‘problematische schulden’ moet worden verstaan.

Bron: André Moerman 
13/01/2020 19:17 uur - Lees verder...
 

Wanneer een schuldeiser de vorderingen onderbrengt in verschillende dossiers bij verschillende incassobureaus kan het voor de debiteur erg onoverzichtelijk worden: wat moet er nog worden betaald? De rechtbank Midden-Nederland moest oordelen over een vordering waarbij de debiteur het verweer voerde dat het niet duidelijk was dat de vordering nog betaald moest worden. Als een schuldeiser zijn vorderingen uitbesteedt aan verschillende incassobureaus, zodat aan zijn kant niemand meer het overzicht heeft, kan hij de schuldenaar niet verwijten dat die de draad kwijtraakt, zo oordeelt de kantonrechter. De incasso- en proceskosten komen voor rekening van de schuldeiser.

Bron: André Moerman 
27/12/2019 13:53 uur - Lees verder...
 

Rechters hebben besloten om de proceskosten bij een dwangakkoord in beginsel op nihil te stellen. Alleen als de schuldenaar daadwerkelijk kosten maakt, kan de tegenpartij een proceskostenveroordeling worden opgelegd. Maar is dit wel een goed signaal? Kan de schuldeiser nu ongestraft elk voorstel tot schuldregeling weigeren? En schuldhulpverlening maakt toch ook kosten?

Bron: André Moerman 
26/11/2019 20:00 uur - Lees verder...
 

Beschermingsbewind wordt meestal ingesteld op verzoek van degene wiens financiën beheerd moet worden. Wanneer betrokkene geen beschermingsbewind wil, of niet in staat is om het aan te vragen, kan het college van B&W sinds 2014 onder bepaalde voorwaarden beschermingsbewind aanvragen. Een mooi instrument om bijvoorbeeld in te zetten bij zorgmijders bij wie vanwege een huurachterstand ontruiming dreigt. Illustratief voor deze mogelijkheid is een arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden over een huurder die vanwege de aanwezigheid van asbest de huur niet wilde betalen. Beschermingsbewind kost geld maar je kunt er ook hoge maatschappelijke kosten mee voorkomen.

Bron: André Moerman 
17/11/2019 15:33 uur - Lees verder...
 

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, heeft ook in hoger beroep gelijk gekregen: deurwaarders mogen geen 'ambtelijke kosten' in rekening brengen voor een oproep voor e-Court. Bij 34.000 burgers is zo'n vijf miljoen euro teveel in rekening gebracht. Heb je de kosten betaald en wil je dit terugvorderen? De website www.geefmijn160euroterug.nl kan daarbij helpen.

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland 
02/11/2019 12:26 uur - Lees verder...
 

De Belastingdienst/Toeslagen krijgt van de rechter meer ruimte om maatwerk te leveren bij het bepalen van het recht op kinderopvangtoeslag én het terugvorderen van toeslagen. Dat betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen er in sommige gevallen voor kan kiezen het bedrag aan kinderopvangtoeslag niet op nul te stellen, maar alleen te verlagen of minder geld terug te vorderen. Dit staat in twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak op 23 oktober 2019. De Afdeling bestuursrechtspraak zet hiermee nieuwe lijnen uit in de rechtspraak over dit soort zaken.

Bron: Raad van State 
26/10/2019 21:52 uur - Lees verder...
 

Voor het eerst kan elke Nederlander snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie over zijn schuldenpositie. Vandaag wordt namelijk Schuldenwijzer officieel gelanceerd, een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG).

Bron: KBvG 
18/10/2019 18:02 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden juli t/m september 2019.

Bron: André Moerman 
13/10/2019 19:44 uur - Lees verder...
 

Eerder hebben we gesignaleerd dat Zilveren Kruis dreigt met aanmelding bij het CAK wanneer een verjaarde vordering niet wordt betaald. Uit verschillende uitspraken van Rechtbank Midden-Nederland blijkt Zilveren Kruis nog een andere methode te hanteren om verjaarde vorderingen te innen: betalingen zonder betaalkenmerk worden afgeboekt op de oudste vordering, al is deze 10 jaar oud. Een zorgvuldig handelend zorgverzekeraar moet de verzekerde waarschuwen als zij betalingen zonder kenmerk op openstaande posten van (bijna) tien jaar geleden wil afboeken, zo oordeelt de rechter. De wet zelf is overigens strenger. Deze wijze van afboeken is niet geoorloofd en dat geldt voor iedere schuldeiser.

Bron: André Moerman 
06/10/2019 10:19 uur - Lees verder...
 

Aan de lopende band voor kleine premieachterstanden dagvaarden brengt risico’s met zich mee. Wordt de verzekerde die verweer voert in dit massale proces wel gehoord? Wanneer de zorgverzekeraar bij de rechter ongelijk krijgt moeten de proceskosten van de gedaagde worden betaald. Dit betreft slechts een gedeeltelijke vergoeding van de gemaakte kosten, volgens het zogenaamde liquidatietarief. Maar is sprake van misbruik van procesrecht, dan kan de rechter ook de volledige kosten toewijzen. De rechtbank Gelderland legt Menzis deze uitzonderlijke veroordeling op. Eerder werd Zilveren Kruis door de rechtbank Rotterdam met een volledige kostenveroordeling fors op de vingers getikt.

Bron: André Moerman 
29/09/2019 14:26 uur - Lees verder...
 

De eerste twee maanden gratis! Een aantrekkelijk lokkertje voor het afsluiten van een fitnessabonnement. Maar heb je nu een jaarabonnement afgesloten met daarnaast twee maanden gratis (12+2 maanden) of heb je een jaarabonnement afgesloten waarvan twee maanden gratis (10+2 maanden)? Deze kwestie stond centraal in een procedure bij de rechtbank Amsterdam.

Bron: André Moerman 
22/09/2019 11:12 uur - Lees verder...
 

Bij een bezoek aan Mediamarkt is de kans aanwezig dat je een energiecontract wordt aangesmeerd. Met een cadeaukaart van 150 euro is de stap snel gezet. Aangezien hier in juridische termen sprake is van “verkoop buiten de verkoopruimte”- Mediamarkt is immers geen energiewinkel - komt de consument extra bescherming toe. De rechtbank Amsterdam wijst een vordering van Budget Energie tot terugbetaling van de cadeaukaart en betaling van een opzegvergoeding af. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst is onvoldoende informatie verstrekt. De rechter spreekt van een oneerlijke handelspraktijk.

Bron: André Moerman 
15/09/2019 09:41 uur - Lees verder...
 

De universiteit Twente wilde alleen instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting wanneer betrokkene eerst op papier zou verklaren dat na de schuldregeling alsnog het restant zou worden betaald. Volgens de rechter kan de universiteit geen beroep doen op deze verklaring omdat er misbruik gemaakt is van de omstandigheden waarin betrokkene verkeerde. De vordering van ruim € 22.000 wordt afgewezen.

Bron: André Moerman 
08/09/2019 16:26 uur - Lees verder...
 

Wanneer het loonbeslag onvoldoende oplevert wordt door de deurwaarder nog wel eens geprobeerd om een aanvullende betalingsregeling te treffen. Het individuele budgetplaatje kan ruimte bieden voor zo’n extra regeling, maar vaak is dat niet het geval. Een te krap budget leidt tot nieuwe schulden en als hulpverlener dien je hier bedacht op te zijn. Dit geldt overigens ook voor de deurwaarder, zo oordeelt de tuchtrechter in een tweetal uitspraken, die bij het treffen van een betalingsregeling ook de belangen van de debiteur moet meewegen. Naast een ontoereikend budget, ligt er nog een ander risico op de loer, wanneer niet met alle schuldeisers een regeling wordt getroffen. Benadeling van schuldeisers kan namelijk tot afwijzing van dwangakkoord en wsnp leiden.

Bron: André Moerman 
02/09/2019 18:28 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: