Nieuws-overzicht

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. De Hoge Raad heeft echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Dit is het geval wanneer in de voorgaande maanden het inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt vaak niet goed toegepast. Lees hier hoe het zit en wat je kunt doen.

Bron: André Moerman 
24/05/2020 10:11 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2020.

Bron: André Moerman 
10/05/2020 16:28 uur - Lees verder...
 

De coronacrisis zal tot een hausse aan schuldenproblematiek leiden. In een open brief aan de Rechtspraak pleit prof. mr. Nick Huls voor verschillende mogelijkheden hoe WSNP-rechters en hun collega-kantonrechters zich kunnen ontwikkelen tot actieve schuldenrechters die kwijtschelding van schulden faciliteren, zonder dat daarvoor wetswijziging noodzakelijk is.

Bron: Prof. mr. Nick Huls 
03/05/2020 10:15 uur - Lees verder...
 

Wanneer je niet goed in staat bent je geldzaken en persoonlijke zaken te regelen dan kan de rechter je onder curatele stellen. Het is de meest vergaande beschermingsmaatregel die de rechter kan opleggen. Dit gebeurt alleen wanneer maatregelen als beschermingsbewind en mentorschap onvoldoende bescherming bieden. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij kan niet geldig contracten sluiten en de curator kan ze achteraf vernietigen. De verkoper had maar vóór het sluiten van de overeenkomst in het curateleregister moeten kijken. Maar wat zijn de gevolgen als betrokkene door een fout niet in het register staat?

Bron: André Moerman 
27/04/2020 18:34 uur - Lees verder...
 

Het is zo makkelijk, bij de Mediamarkt een nieuwe TV kopen en tegelijk een lening afsluiten om de TV te betalen. Te makkelijk zo blijkt uit een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met consumentenbeschermende bepalingen. Zo moet geruime tijd voor het sluiten van de lening informatie aan de consument worden verstrekt en dient de kredietwaardigheid zorgvuldig te worden getoetst. Dit is niet zo even bij de kassa geregeld. De consequenties zijn groot. De overeenkomst kan worden vernietigd, er is dan geen rente verschuldigd. Volgens het burgerlijk wetboek zou de consument hier binnen drie jaar een beroep op moeten doen. Het EU-Hof heeft echter bepaald dat hiervoor geen verjaringstermijn mag gelden.

Bron: André Moerman 
15/04/2020 09:40 uur - Lees verder...
 

Wanneer je onderweg autopech krijgt en geen lid van de wegenwacht bent dan moet je uiteraard de kosten voor de werkzaamheden betalen. De ANWB stelt daarnaast als voorwaarde dat je dan ook automatisch lid van hun organisatie wordt. Maar mag dat wel? Volgens de kantonrechter Amsterdam mag dit niet en de vordering voor de kosten van het lidmaatschap worden afgewezen.

Bron: André Moerman 
08/04/2020 19:40 uur - Lees verder...
 

Sinds 2016 maken deurwaarders gebruik van het beslagregister. Een mooi instrument om het onnodig maken van kosten te voorkomen en om de beslagvrije voet te bewaken. Dit vraagt echter wel een actieve rol van de deurwaarder, zo oordeelt de tuchtrechter. De raadplegende deurwaarder moet, met name wanneer de beslagvrije voet in het gedrang komt, zijn bevindingen melden bij de eerste beslaglegger, dan wel de schuldenaar.

Bron: André Moerman 
08/03/2020 11:09 uur - Lees verder...
 

Banken brengen hoge kosten in rekening wanneer een deurwaarder beslag onder de bank legt. De kosten variëren van 80 tot 130 euro per rekeninghouder. ING is door de rechtbank Amsterdam hiervoor op de vingers getikt. De rechter wees de kosten af omdat ze gebaseerd zijn op een oneerlijk beding in de algemene voorwaarden.

Bron: André Moerman 
01/03/2020 11:40 uur - Lees verder...
 

Wanneer een overeenkomst met een consument telefonisch of via internet tot stand komt geldt er extra bescherming: er moet allerlei informatie worden verstrekt en er geldt een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer de consument telefonisch benaderd wordt voor het sluiten van een contract voor het leveren van diensten, zoals een telefoonabonnement of het sluiten van een energiecontract gelden nog strengere regels: de overeenkomst moet schriftelijk gesloten worden, een schriftelijke bevestiging is niet voldoende, zo oordeelt de rechtbank Overijssel.

Bron: André Moerman 
25/02/2020 19:18 uur - Lees verder...
 

Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat door problematische schulden niet kunnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt namelijk per 1 april 2020 met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze moet voorkomen dat deze mensen verder in de problemen komen.

Bron: Rijksoverheid 
04/02/2020 18:43 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2019.

Bron: André Moerman 
01/02/2020 15:33 uur - Lees verder...
 

Wie iets koopt moet daarvoor betalen. Wie vervolgens niet op tijd betaalt kan met extra kosten worden geconfronteerd. Op zich is daar niets mis mee, want invordering van geld vergt administratie en kost dus geld. Sociaal raadslieden zien echter in de praktijk dusdanige specificaties van schulden voorbij komen, dat de vraag zich opdringt of de invordering van schulden nog wel in evenwicht is. Van sociaal raadslieden, schuldhulpverleners en bewindvoerders ontving de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) 80 voorbeelden van hoog oplopende invorderingskosten. In dit rapport geeft de LOSR aanbevelingen om de incassofase meer te stimuleren om zo executiekosten te voorkomen.

Bron: Sociaal Werk Nederland / LOSR 
29/01/2020 18:52 uur - Lees verder...
 

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, is een onderzoek gestart naar de toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dat heeft hij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Rechtsbescherming in een brief laten weten. Regelmatig ontvangt de ombudsman klachten over de toegang tot de wettelijke schuldsanering. Hij wil weten hoe het mensen vergaat bij wie het niet is gelukt om schulden in het minnelijke traject op te lossen. Weten zij de weg naar de wettelijke schuldsanering te vinden? Tegen welke problemen lopen zij aan bij hun aanvraag? En wat als die wordt afgewezen?

Bron: de nationale omnbudsman 
23/01/2020 14:40 uur - Lees verder...
 

Wanneer sprake is van problematische schulden kan de bewindvoerder bij de rechter om een extra beloning vragen. Bij een ‘gewoon bewind’ krijgt de professioneel bewindvoerder op jaarbasis 17 uur vergoed. Bij problematische schulden kan de bewindvoerder om een extra beloning van vijf uur vragen. De rechtbank Noord-Holland heeft een eigen beleid ontwikkeld aan de hand waarvan beoordeeld wordt of sprake is van problematische schulden. Zo moeten er volgens de rechtbank in beginsel minimaal vijf schuldeisers zijn. Gerechtshof Amsterdam wijst dit beleid af en licht vervolgens toe wat voor de extra beloning onder ‘problematische schulden’ moet worden verstaan.

Bron: André Moerman 
13/01/2020 19:17 uur - Lees verder...
 

Wanneer een schuldeiser de vorderingen onderbrengt in verschillende dossiers bij verschillende incassobureaus kan het voor de debiteur erg onoverzichtelijk worden: wat moet er nog worden betaald? De rechtbank Midden-Nederland moest oordelen over een vordering waarbij de debiteur het verweer voerde dat het niet duidelijk was dat de vordering nog betaald moest worden. Als een schuldeiser zijn vorderingen uitbesteedt aan verschillende incassobureaus, zodat aan zijn kant niemand meer het overzicht heeft, kan hij de schuldenaar niet verwijten dat die de draad kwijtraakt, zo oordeelt de kantonrechter. De incasso- en proceskosten komen voor rekening van de schuldeiser.

Bron: André Moerman 
27/12/2019 13:53 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: