Nieuws-overzicht

Bij een aanvraag bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind staat de noodzaak van de kosten vast. Het is niet aan de gemeente om informatie op te vragen om de beoordeling nog eens dunnetjes over te doen. Wel mag de gemeente informatie, zoals het plan van aanpak, bij de bewindvoerder opvragen om zo te beoordelen in welke vorm de bijzondere bijstand wordt verstrekt (gift of lening) en onder welke voorwaarden, zo oordeelt de Centrale Raad van Beroep.

Bron: André Moerman 
18/08/2019 10:20 uur - Lees verder...
 

Om geen onnodig beslag te leggen en daarmee onnodig kosten te maken, vraagt de deurwaarder meestal eerst bij de werkgever of uitkeringsinstantie of en hoeveel betrokkene aan loon of uitkering ontvangt. Voorwaarde is wel dat de deurwaarder over een executoriale titel beschikt. De Volksbank, die naast het bieden van bankfaciliteiten ook maandelijks uitkeringen verstrekt, wil alleen informatie geven wanneer de deurwaarder een kopie van het eerste en laatste blad van het vonnis verstrekt. Volgens de deurwaarder mocht deze eis niet door de Volksbank gesteld worden. De deurwaarder legt vervolgens beslag, maar zonder opbrengst. De maandelijkse uitkering bleek lager dan de beslagvrije voet. De deurwaarder vordert namens de schuldeiser de onnodig gemaakte beslagkosten bij de Volksbank terug. Met succes: met het stellen van extra voorwaarden bij het informatieverzoek handelt de Volksbank onrechtmatig, zo oordeelt de rechter.

Bron: André Moerman 
16/08/2019 19:41 uur - Lees verder...
 

Wanneer teveel uitkering is verstrekt zal de gemeente het teveel betaalde bedrag inhouden op de te verstrekken uitkering. Dit wordt ‘verrekenen’ genoemd. De hoogte van de inhouding wordt vaak gesteld op een standaard percentage, bijvoorbeeld 10% van de uitkering. Op verzoek wordt de beslagvrije voet toegepast. Deze werkwijze is echter niet geoorloofd, zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep. Gemeenten moeten voordat ze gaan verrekenen bij de debiteur, bijvoorbeeld met een formulier, gegevens opvragen om de beslagvrije voet te berekenen.

Bron: André Moerman 
11/08/2019 19:39 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2019.

Bron: André Moerman 
28/07/2019 10:49 uur - Lees verder...
 

Wanneer een telefoon-, internetabonnement of energiecontract is beëindigd, zal voor heraansluiting kosten in rekening worden gebracht, zo staat meestal in de kleine lettertjes vermeld. Maar vaak staat niet vermeld hoeveel er in rekening wordt gebracht. Dat is niet eerlijk volgens de rechtbank Amsterdam die de heraansluitkosten van Tele2 om die reden afwijst.

Bron: André Moerman 
22/07/2019 10:54 uur - Lees verder...
 

Zolang het abonnementsgeld niet wordt betaald kun je bij Basic-Fit geen gebruik maken van de sportfaciliteiten. De mogelijkheid om gebruik te maken van de sportfaciliteiten wordt opgeschort. Op zich logisch. Minder logisch is dat wanneer je alsnog betaalt, de abonnementsperiode niet wordt verlengd met de periode dat je niet kon sporten. De rechtbank Den Haag wees om die reden een vordering af nu in de algemene voorwaarden geen andere grond te vinden was om de kosten in rekening te brengen. Om dit uit te zoeken moest de rechtbank een extra zitting inlassen. De rechtbank Den Haag heeft aangekondigd dit voortaan niet meer te doen. Vanaf 1 oktober 2019 geldt een nieuw beleid: de dagvaarding moet alle informatie bevatten die nodig is om de algemene voorwaarden ambtshalve te toetsen. Gebeurt dit niet dan wordt de vordering afgewezen.

Bron: André Moerman 
14/07/2019 19:45 uur - Lees verder...
 

Sinds 2009 is de wanbetalersregeling zorgverzekering van kracht. Vanaf zes maanden premieachterstand neemt het CAK de premie-inning over waarbij een hoge boetepremie verschuldigd is. Een slechte regeling gebaseerd op verkeerde aannames: al zouden mensen wel kunnen, maar niet willen betalen. De boetepremie blijkt dan ook niet te werken. Een stuwmeer aan zogenaamde ‘wanbetalers’ is ontstaan. De overheid heeft al diverse maatregelen genomen om het aantal mensen uit de wanbetalersregeling te halen. Per 1 juli 2019 geldt een nieuwe regeling voor mensen die onder bewind staan: een betalingsregeling tegen finale kwijting.

Bron: André Moerman 
06/07/2019 19:44 uur - Lees verder...
 

Wanneer je na een relatiebreuk de woning verlaat, is het opzeggen van de huur wellicht niet het eerste waar je aan denkt. Dit kan vervelende gevolgen hebben wanneer je ex de huur niet betaalt. Je blijft hoofdelijk aansprakelijk, zo oordeelde het hof Den Bosch.

Bron: André Moerman 
29/06/2019 20:03 uur - Lees verder...
 

Wanneer een terugvordering teveel ontvangen bijstand deel uitmaakt van het schuldenpakket, wees dan beducht voor de nep-schuldregeling: de gemeente stemt in met een schuldregeling, maar zonder finale kwijting. De gemeente Rotterdam viel bij de rechtbank door de mand toen de kredietbank een dwangakkoord aanvroeg voor een andere schuldeiser. De rechtbank heeft ambtshalve de gemeente Rotterdam eveneens als weigerende schuldeiser aangemerkt en het dwangakkoord tegen finale kwijting opgelegd.

Bron: André Moerman 
01/06/2019 10:32 uur - Lees verder...
 

Ben je aangemeld als wanbetaler bij het CAK en sluit je een betalingsregeling af met je zorgverzekeraar, dan kan je worden afgemeld. Je betaalt dan weer premie aan je zorgverzekeraar in plaats van aan het CAK. Door de terugkeer van premiebetaling naar de zorgverzekeraar, krijg je te maken met een ander betaalritme. Hieronder leggen we aan de hand van twee voorbeeldcasussen uit hoe het zit met de betalingen rondom de afmelding als wanbetaler. Tot slot geven we je een tip om te voorkomen dat je betalingsregeling hierdoor in gevaar komt.

Bron: Zorgverzekeringslijn 
30/05/2019 10:49 uur - Lees verder...
 

Een verzekerde moest het eigen risico van € 329,14 aan AnderZorg (onderdeel van Menzis) betalen. De verzekerde verzuimt € 0,14 en rente te betalen, met verhoging van incassokosten tot gevolg. AnderZorg, bijgestaan door deurwaarder LAVG dagvaardt betrokkene. De kantonrechter Den Haag maakt korte metten: de vordering is weliswaar rechtmatig maar niet fatsoenlijk. De vordering wordt bij verstek toegewezen maar de kosten worden afgewezen. Grote vraag is nu: gaat LAVG dit vonnis nog officieel aan betrokkene overhandigen en daarmee de vordering alsnog met kosten verhogen?

Bron: André Moerman 
17/05/2019 20:03 uur - Lees verder...
 

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. Sinds oktober 2014 heeft de Hoge Raad echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Dit is het geval wanneer in de voorgaande maanden het inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt vaak niet goed toegepast. Lees hier hoe het zit en wat je kunt doen.

Bron: André Moerman 
11/05/2019 15:03 uur - Lees verder...
 

Een schuld bij de zorgverzekeraar verjaart na een periode van vijf jaar. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er vijf jaar niet is afgelost en er geen aanmaning is verstuurd. De vordering bestaat dan nog wel, maar is niet meer afdwingbaar. Er resteert een natuurlijke verbintenis. Er kan bijvoorbeeld geen loonbeslag worden gelegd. Mocht je op deze vordering betalen dan heb je dat echter niet onverschuldigd gedaan. Je kunt het betaalde geld niet terugvorderen. Het Zilveren Kruis gebruikt de aanmelding bij het CAK als drukmiddel om een betalingsregeling af te dwingen. De Geschillencommissie van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen oordeelt als volgt.

Bron: André Moerman 
05/05/2019 19:20 uur - Lees verder...
 

Regelmatig komt het voor dat tijdens een minnelijk traject schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering (wsnp) beschermingsbewind wordt ingezet. Onderbewindstelling is dan nodig voor het welslagen van het traject. Maar wie betaalt de bewindvoerder? Dient hiervoor bijzondere bijstand te worden verstrekt of komt dit ten laste van de betalingscapaciteit zodat schuldeisers minder krijgen?

Bron: André Moerman 
28/04/2019 12:46 uur - Lees verder...
 

Jaarlijks raken duizenden Nederlanders, waaronder veel kinderen, in armoede en schulden door de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Sociaal raadslieden zien schrijnende gevallen van alleenstaande ouders die in de problemen raken doordat ze volgens deze toeslagenwet toch echt een fiscaal partner hebben ‘met voldoende inkomen’. Dat heeft directe gevolgen voor het recht óp en de hoogte ván toeslagen. Toeslagen zijn voor gezinnen met een laag inkomen een substantieel onderdeel van het inkomen. Het missen van toeslagen leidt direct tot financiële problemen. De Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) en Sociaal Werk Nederland doen in het rapport Toeslagpartners Tegen Wil en Dank aanbevelingen, en vragen de minister om de wet aan te passen.

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland 
21/04/2019 10:23 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: