Nieuws-overzicht

Sinds 2016 maken deurwaarders gebruik van het beslagregister. Een mooi instrument om het onnodig maken van kosten te voorkomen en om de beslagvrije voet te bewaken. Dit vraagt echter wel een actieve rol van de deurwaarder, zo oordeelt de tuchtrechter. De raadplegende deurwaarder moet, met name wanneer de beslagvrije voet in het gedrang komt, zijn bevindingen melden bij de eerste beslaglegger, dan wel de schuldenaar.

Bron: André Moerman 
08/03/2020 11:09 uur - Lees verder...
 

Banken brengen hoge kosten in rekening wanneer een deurwaarder beslag onder de bank legt. De kosten variëren van 80 tot 130 euro per rekeninghouder. ING is door de rechtbank Amsterdam hiervoor op de vingers getikt. De rechter wees de kosten af omdat ze gebaseerd zijn op een oneerlijk beding in de algemene voorwaarden.

Bron: André Moerman 
01/03/2020 11:40 uur - Lees verder...
 

Wanneer een overeenkomst met een consument telefonisch of via internet tot stand komt geldt er extra bescherming: er moet allerlei informatie worden verstrekt en er geldt een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer de consument telefonisch benaderd wordt voor het sluiten van een contract voor het leveren van diensten, zoals een telefoonabonnement of het sluiten van een energiecontract gelden nog strengere regels: de overeenkomst moet schriftelijk gesloten worden, een schriftelijke bevestiging is niet voldoende, zo oordeelt de rechtbank Overijssel.

Bron: André Moerman 
25/02/2020 19:18 uur - Lees verder...
 

Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat door problematische schulden niet kunnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt namelijk per 1 april 2020 met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze moet voorkomen dat deze mensen verder in de problemen komen.

Bron: Rijksoverheid 
04/02/2020 18:43 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2019.

Bron: André Moerman 
01/02/2020 15:33 uur - Lees verder...
 

Wie iets koopt moet daarvoor betalen. Wie vervolgens niet op tijd betaalt kan met extra kosten worden geconfronteerd. Op zich is daar niets mis mee, want invordering van geld vergt administratie en kost dus geld. Sociaal raadslieden zien echter in de praktijk dusdanige specificaties van schulden voorbij komen, dat de vraag zich opdringt of de invordering van schulden nog wel in evenwicht is. Van sociaal raadslieden, schuldhulpverleners en bewindvoerders ontving de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) 80 voorbeelden van hoog oplopende invorderingskosten. In dit rapport geeft de LOSR aanbevelingen om de incassofase meer te stimuleren om zo executiekosten te voorkomen.

Bron: Sociaal Werk Nederland / LOSR 
29/01/2020 18:52 uur - Lees verder...
 

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, is een onderzoek gestart naar de toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dat heeft hij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Rechtsbescherming in een brief laten weten. Regelmatig ontvangt de ombudsman klachten over de toegang tot de wettelijke schuldsanering. Hij wil weten hoe het mensen vergaat bij wie het niet is gelukt om schulden in het minnelijke traject op te lossen. Weten zij de weg naar de wettelijke schuldsanering te vinden? Tegen welke problemen lopen zij aan bij hun aanvraag? En wat als die wordt afgewezen?

Bron: de nationale omnbudsman 
23/01/2020 14:40 uur - Lees verder...
 

Wanneer sprake is van problematische schulden kan de bewindvoerder bij de rechter om een extra beloning vragen. Bij een ‘gewoon bewind’ krijgt de professioneel bewindvoerder op jaarbasis 17 uur vergoed. Bij problematische schulden kan de bewindvoerder om een extra beloning van vijf uur vragen. De rechtbank Noord-Holland heeft een eigen beleid ontwikkeld aan de hand waarvan beoordeeld wordt of sprake is van problematische schulden. Zo moeten er volgens de rechtbank in beginsel minimaal vijf schuldeisers zijn. Gerechtshof Amsterdam wijst dit beleid af en licht vervolgens toe wat voor de extra beloning onder ‘problematische schulden’ moet worden verstaan.

Bron: André Moerman 
13/01/2020 19:17 uur - Lees verder...
 

Wanneer een schuldeiser de vorderingen onderbrengt in verschillende dossiers bij verschillende incassobureaus kan het voor de debiteur erg onoverzichtelijk worden: wat moet er nog worden betaald? De rechtbank Midden-Nederland moest oordelen over een vordering waarbij de debiteur het verweer voerde dat het niet duidelijk was dat de vordering nog betaald moest worden. Als een schuldeiser zijn vorderingen uitbesteedt aan verschillende incassobureaus, zodat aan zijn kant niemand meer het overzicht heeft, kan hij de schuldenaar niet verwijten dat die de draad kwijtraakt, zo oordeelt de kantonrechter. De incasso- en proceskosten komen voor rekening van de schuldeiser.

Bron: André Moerman 
27/12/2019 13:53 uur - Lees verder...
 

Rechters hebben besloten om de proceskosten bij een dwangakkoord in beginsel op nihil te stellen. Alleen als de schuldenaar daadwerkelijk kosten maakt, kan de tegenpartij een proceskostenveroordeling worden opgelegd. Maar is dit wel een goed signaal? Kan de schuldeiser nu ongestraft elk voorstel tot schuldregeling weigeren? En schuldhulpverlening maakt toch ook kosten?

Bron: André Moerman 
26/11/2019 20:00 uur - Lees verder...
 

Beschermingsbewind wordt meestal ingesteld op verzoek van degene wiens financiën beheerd moet worden. Wanneer betrokkene geen beschermingsbewind wil, of niet in staat is om het aan te vragen, kan het college van B&W sinds 2014 onder bepaalde voorwaarden beschermingsbewind aanvragen. Een mooi instrument om bijvoorbeeld in te zetten bij zorgmijders bij wie vanwege een huurachterstand ontruiming dreigt. Illustratief voor deze mogelijkheid is een arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden over een huurder die vanwege de aanwezigheid van asbest de huur niet wilde betalen. Beschermingsbewind kost geld maar je kunt er ook hoge maatschappelijke kosten mee voorkomen.

Bron: André Moerman 
17/11/2019 15:33 uur - Lees verder...
 

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, heeft ook in hoger beroep gelijk gekregen: deurwaarders mogen geen 'ambtelijke kosten' in rekening brengen voor een oproep voor e-Court. Bij 34.000 burgers is zo'n vijf miljoen euro teveel in rekening gebracht. Heb je de kosten betaald en wil je dit terugvorderen? De website www.geefmijn160euroterug.nl kan daarbij helpen.

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland 
02/11/2019 12:26 uur - Lees verder...
 

De Belastingdienst/Toeslagen krijgt van de rechter meer ruimte om maatwerk te leveren bij het bepalen van het recht op kinderopvangtoeslag én het terugvorderen van toeslagen. Dat betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen er in sommige gevallen voor kan kiezen het bedrag aan kinderopvangtoeslag niet op nul te stellen, maar alleen te verlagen of minder geld terug te vorderen. Dit staat in twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak op 23 oktober 2019. De Afdeling bestuursrechtspraak zet hiermee nieuwe lijnen uit in de rechtspraak over dit soort zaken.

Bron: Raad van State 
26/10/2019 21:52 uur - Lees verder...
 

Voor het eerst kan elke Nederlander snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie over zijn schuldenpositie. Vandaag wordt namelijk Schuldenwijzer officieel gelanceerd, een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG).

Bron: KBvG 
18/10/2019 18:02 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden juli t/m september 2019.

Bron: André Moerman 
13/10/2019 19:44 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: