Nieuws-overzicht

Een debiteur wordt door Infomedics na elkaar voor twee tandartsvorderingen uit dezelfde behandeling afzonderlijk gedagvaard, waardoor de totale schuld oploopt van 1000 naar 3000 euro. De kantonrechter kan zich met gedaagde voorstellen dat het hoog oplopen van deze kosten voor voornamelijk standaardhandelingen en -documenten zonder enige persoonlijke bejegening onrechtvaardig aanvoelt. Omdat deze praktijk in regelgeving en rechtspraak uitgekristalliseerd is, kan het zijn dat alle onderdelen van de incasso- en proceskosten verdedigbaar zijn, maar tezamen toch tot een onredelijke uitkomst leiden. De kantonrechter gaat in zijn vonnis uitgebreid in op het incassosysteem dat deze hoog oplopende kosten veroorzaakt, maar wijst toch de proceskosten toe.

Bron: André Moerman 
11/06/2021 19:17 uur - Lees verder...
 

Aangezien de nieuwe beslagvrije voet grofmaziger is dan de oude, is een hardheidsclausule in de wet opgenomen. In bijzondere situaties kan hier een beroep op worden gedaan. De kantonrechter beslist of en met welk bedrag de beslagvrije voet wordt verhoogd. Dit artikel beschrijft in welke situaties hier mogelijk een beroep op kan worden gedaan en op welke wijze je dit kunt doen.

Bron: André Moerman 
05/06/2021 16:54 uur - Lees verder...
 

Sinds 1 januari 2021 geldt voor mensen met een briefadres een lagere beslagvrije voet. Door inzage te geven in de leefsituatie en de bronnen van inkomen, kan men voor een ‘normale beslagvrije voet’ in aanmerking komen. In de praktijk leidt dit tot problemen omdat menig deurwaarder dit alleen wil doen wanneer er aantoonbaar woonkosten zijn. Maar deze eis is in strijd met de wet.

Bron: André Moerman 
23/05/2021 10:26 uur - Lees verder...
 

Wanneer de deurwaarder beslag op loon of uitkering heeft gelegd, valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld. Deze regel is met de komst van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet niet veranderd. Wel is het opletten bij een laag inkomen, wanneer de zogenaamde 5%-regel wordt toegepast. Wat valt dan onder het beslag? Het arrest van de Hoge Raad uit 2014 over beslag en vakantiegeld is nog steeds van belang.

Bron: André Moerman 
09/05/2021 10:21 uur - Lees verder...
 

Het opkopen van schulden is in trek bij vooral grote incassobureaus. Zij nemen hele portefeuilles telefoonvorderingen over. Fijn voor de oorspronkelijke schuldeiser: die kan de boeken sluiten. De debiteur kan echter rekenen op 21% extra kosten en dat is onredelijk. In feite kiest de schuldeiser door het verkopen van schulden voor een heel dure vorm van invordering. Volgens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) moeten deze extra kosten daarom gewoon voor rekening van de schuldeiser blijven. De LOSR heeft daarover een brief gestuurd aan de leden van de vaste Kamercommissies SZW en JenV.

Bron: André Moerman 
30/04/2021 18:45 uur - Lees verder...
 

Drie groepen alleenstaande ouders worden op dit moment uitgesloten van de kinderopvangtoeslag en/of de aanvulling van het kindgebonden budget. Hierdoor ligt hun inkomen vaak onder het minimum en lopen zij een groot risico op schulden en armoede. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen in een gezamenlijke brief demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om de toeslagregeling voor deze groepen open te stellen.

Bron: de Nationale ombudsman 
25/04/2021 19:05 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2021.

Bron: André Moerman 
11/04/2021 09:47 uur - Lees verder...
 

Sinds 1 april 2021 is het voor de deurwaarder veel makkelijker geworden om beslag op voertuigen te leggen. Beslag leggen kan nu via het kentekenregister. Voorheen moest de deurwaarder het voertuig waarnemen om hierop beslag te kunnen leggen. Door dit gemak is de verwachting dat vaker gebruik gemaakt zal worden van dit instrument. Maar let wel, het beslag mag niet wanneer voorzienbaar is dat de kosten hoger zijn dan de opbrengst.

Bron: André Moerman 
05/04/2021 10:08 uur - Lees verder...
 

Bij meer dan 200 gemeenten blijkt het vakantiegeld van de bijstandsuitkering niet in de polisadministratie te staan, waardoor de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Er zijn diverse signalen dat dit ook bij andere inkomsten voor komt. Moet deze te laag vastgestelde beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast worden? Wanneer de deurwaarder via de verklaring derdenbeslag wel over de volledige gegevens beschikte, of wanneer overduidelijk is dat de beslagvrije voet te laag was vastgesteld, is dat het geval.

Bron: André Moerman 
28/03/2021 10:45 uur - Lees verder...
 

Per 1 januari 2021, na invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, komt het veelvuldig voor dat de deurwaarder een te lage beslagvrije voet berekent bij mensen met een bijstandsuitkering. De polisadministratie waarmee de beslagvrije voet wordt berekend blijkt bij ruim 200 gemeenten verkeerde informatie te bevatten omdat de reservering vakantiegeld ontbreekt. Er zijn ook andere oorzaken waardoor de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Eén ding is echter zeker: de gemeenten beschikken zelf wel over de juiste informatie. Uiteindelijk is niet de polisadministratie, maar het werkelijk inkomen bepalend. Formeel moet de gemeente de deurwaarder volgen in de beslagvrije voet die wordt opgegeven, maar doe dat niet. Draag nooit meer af dan 5% van de toepasselijke bijstandsnorm!

Bron: André Moerman 
20/03/2021 10:27 uur - Lees verder...
 

Burgers kunnen nog steeds onder het bestaansminimum terechtkomen doordat de Belastingdienst Toeslagen bij de verrekening van toeslagen de beslagvrije voet niet uit eigen beweging toepast. De sociaal raadslieden hebben hierover een brief gestuurd naar staatssecretaris Van Huffelen van Financiën - Toeslagen en Douane, waarin ze dringend vragen om er alsnog voor te zorgen dat de belastingdienst zich aan de wet houdt. Pieter Omtzigt (CDA), Jasper van Dijk (SP) en Helma Lodders (VVD) hebben Kamervragen ingediend.

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland 
09/03/2021 08:49 uur - Lees verder...
 

Menigeen denkt bij de belastingdienst als eerst aan belasting betalen. Het is goed om te realiseren dat de belastingdienst voor velen ook een bron van inkomen is. Ondanks dat er niet zo veel aftrekposten meer zijn, kan de belastingaangifte toch nog veel geld opleveren. Op SchuldInfo aandacht voor bijzondere situaties om voor een belastingteruggaaf in aanmerking te komen.

Bron: André Moerman 
07/03/2021 15:45 uur - Lees verder...
 

Per 1 januari 2021 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geregeld dat ook bij een mondeling verzoek om hulp bij schulden een beschikking met plan van aan pak moet worden afgegeven. In het plan van aanpak moet ten minste de beslagvrije voet gehanteerd worden. Dit heeft niet alleen consequenties voor de aflossingscapaciteit voor een schuldregeling, maar voor alle hulp die door schuldhulpverlening wordt geboden, zoals hulp bij een betalingsregeling. Maar hoe ver gaat dit? Wanneer een klant meer kan en wil aflossen, mag schuldhulpverlening daar dan niet bij helpen? Moet het traject dan worden beëindigd? En hoe verhoudt een 'plan van aanpak' zich met 'mijn plan'?

Bron: André Moerman 
27/02/2021 13:01 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2020.

Bron: André Moerman 
20/02/2021 17:01 uur - Lees verder...
 

Wanneer beslag op het inkomen is gelegd, is er doorgaans geen ruimte om de kosten van een bewindvoerder of de eigen bijdrage van een advocaat te betalen. Dit hoeft geen probleem te zijn, want voor deze noodzakelijke kosten moet de gemeente bijzondere bijstand verstrekken. Er zijn echter gemeenten die denken dat bij de vaststelling van de draagkracht uitgegaan moet worden van het inkomen zonder beslagafdracht, want anders zou er indirect betaald worden aan de schulden. Een onduidelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uit 2017 heeft deze gedachte verder aangewakkerd. De CRvB heeft echter op 19 januari 2021, op niet mis te verstane wijze, een eerdere uitspraak uit 2006 bevestigd. Bij de draagkrachtberekening mag de gemeente het deel van het inkomen waar beslag op ligt niet meenemen, omdat je over dat deel redelijkerwijze niet kunt beschikken.

Bron: André Moerman 
02/02/2021 08:02 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: