Nieuws-overzicht

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) gaat bij het vaststellen van de hoogte van de boete in bijstandszaken niet langer uit van een beslagvrije voet van 90% maar van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm. De CRvB loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat ook bestuursorganen die een boete opleggen en rechters die zelf een boete vaststellen vanaf nu zullen moeten anticiperen op de invoering van deze wet.

Bron: Centrale Raad van Beroep 
04/08/2020 14:17 uur - Lees verder...
 

Wanneer je onder bewind staat krijg je twee bankrekeningen: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komt het inkomen binnen en de bewindvoerder betaalt via deze bankrekening de vaste lasten, zorgt voor de noodzakelijke reserveringen en maakt het leefgeld over op de leefgeldrekening. Over deze laatstgenoemde rekening kan de onder bewind gestelde zelf beschikken. Overzichtelijk en prettig geregeld. Althans als het goed gaat. De Centrale Raad van Beroep moest oordelen over een kwestie waarbij de gemeente de bijstandsuitkering op de leefgeldrekening heeft gestort, ondanks dat het bankrekeningnummer van de beheerrekening was doorgegeven. De onderbewindgestelde heeft het geld opgemaakt. Moet de gemeente de uitkering opnieuw betalen?

Bron: André Moerman 
26/07/2020 19:18 uur - Lees verder...
 

Wanneer beslag op een bijstandsuitkering voor samenwonenden wordt gelegd, terwijl slechts één van de partners een schuld heeft, wordt er vaak teveel aan de deurwaarder afgedragen. Hetzelfde is aan de orde wanneer de gemeente een vordering op de uitkering verrekent. In feite betaalt de partner die niets met de schuld te maken heeft er wel aan mee en dat is niet correct. Slechts de helft moet worden afgedragen.

Bron: André Moerman 
14/07/2020 20:03 uur - Lees verder...
 

André Moerman zet zich al jaren in voor mensen met schulden. Zijn website Schuldinfo.nl is toegankelijk voor iedereen en geeft brede en objectieve informatie. Daarnaast zijn er onder meer handleidingen, berekeningen, jurisprudentie en voorbeeldbrieven te vinden. De informatie op de website is praktisch goed toepasbaar waardoor bewindvoerders hun cliënten effectiever kunnen ondersteunen. De website is daarnaast gebruiksvriendelijk voor burgers die wél zelfredzaam zijn en op zoek zijn naar handvatten voor het oplossen van hun problemen (met schulden).

Bron: NBPB 
03/07/2020 15:13 uur - Lees verder...
 

Gemeenten moeten bij de invordering van teveel verstrekte uitkering rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is ook het geval wanneer dit met de uitkering wordt verrekend. Verschillende gemeenten lopen alvast vooruit op invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet door 5% op de uitkering in te houden. Vaak is dat gunstig, maar niet altijd. Wanneer de huidige beslagvrije voet voor de debiteur gunstiger is, moet deze worden toegepast. Zo oordeelt ook rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Bron: André Moerman 
21/06/2020 12:55 uur - Lees verder...
 

Per saldo komen steeds minder burgers in aanmerking voor een schuldenvrije toekomst. De Nationale ombudsman maakt zich hier ernstig zorgen over. Uit onderzoek blijkt dat burgers die hun weg proberen te vinden naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) op verschillende terreinen knelpunten en belemmeringen tegenkomen.

Bron: Nationale ombudsman 
11/06/2020 19:34 uur - Lees verder...
 

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. De Hoge Raad heeft echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Dit is het geval wanneer in de voorgaande maanden het inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt vaak niet goed toegepast. Lees hier hoe het zit en wat je kunt doen.

Bron: André Moerman 
24/05/2020 10:11 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2020.

Bron: André Moerman 
10/05/2020 16:28 uur - Lees verder...
 

De coronacrisis zal tot een hausse aan schuldenproblematiek leiden. In een open brief aan de Rechtspraak pleit prof. mr. Nick Huls voor verschillende mogelijkheden hoe WSNP-rechters en hun collega-kantonrechters zich kunnen ontwikkelen tot actieve schuldenrechters die kwijtschelding van schulden faciliteren, zonder dat daarvoor wetswijziging noodzakelijk is.

Bron: Prof. mr. Nick Huls 
03/05/2020 10:15 uur - Lees verder...
 

Wanneer je niet goed in staat bent je geldzaken en persoonlijke zaken te regelen dan kan de rechter je onder curatele stellen. Het is de meest vergaande beschermingsmaatregel die de rechter kan opleggen. Dit gebeurt alleen wanneer maatregelen als beschermingsbewind en mentorschap onvoldoende bescherming bieden. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij kan niet geldig contracten sluiten en de curator kan ze achteraf vernietigen. De verkoper had maar vóór het sluiten van de overeenkomst in het curateleregister moeten kijken. Maar wat zijn de gevolgen als betrokkene door een fout niet in het register staat?

Bron: André Moerman 
27/04/2020 18:34 uur - Lees verder...
 

Het is zo makkelijk, bij de Mediamarkt een nieuwe TV kopen en tegelijk een lening afsluiten om de TV te betalen. Te makkelijk zo blijkt uit een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met consumentenbeschermende bepalingen. Zo moet geruime tijd voor het sluiten van de lening informatie aan de consument worden verstrekt en dient de kredietwaardigheid zorgvuldig te worden getoetst. Dit is niet zo even bij de kassa geregeld. De consequenties zijn groot. De overeenkomst kan worden vernietigd, er is dan geen rente verschuldigd. Volgens het burgerlijk wetboek zou de consument hier binnen drie jaar een beroep op moeten doen. Het EU-Hof heeft echter bepaald dat hiervoor geen verjaringstermijn mag gelden.

Bron: André Moerman 
15/04/2020 09:40 uur - Lees verder...
 

Wanneer je onderweg autopech krijgt en geen lid van de wegenwacht bent dan moet je uiteraard de kosten voor de werkzaamheden betalen. De ANWB stelt daarnaast als voorwaarde dat je dan ook automatisch lid van hun organisatie wordt. Maar mag dat wel? Volgens de kantonrechter Amsterdam mag dit niet en de vordering voor de kosten van het lidmaatschap worden afgewezen.

Bron: André Moerman 
08/04/2020 19:40 uur - Lees verder...
 

Sinds 2016 maken deurwaarders gebruik van het beslagregister. Een mooi instrument om het onnodig maken van kosten te voorkomen en om de beslagvrije voet te bewaken. Dit vraagt echter wel een actieve rol van de deurwaarder, zo oordeelt de tuchtrechter. De raadplegende deurwaarder moet, met name wanneer de beslagvrije voet in het gedrang komt, zijn bevindingen melden bij de eerste beslaglegger, dan wel de schuldenaar.

Bron: André Moerman 
08/03/2020 11:09 uur - Lees verder...
 

Banken brengen hoge kosten in rekening wanneer een deurwaarder beslag onder de bank legt. De kosten variëren van 80 tot 130 euro per rekeninghouder. ING is door de rechtbank Amsterdam hiervoor op de vingers getikt. De rechter wees de kosten af omdat ze gebaseerd zijn op een oneerlijk beding in de algemene voorwaarden.

Bron: André Moerman 
01/03/2020 11:40 uur - Lees verder...
 

Wanneer een overeenkomst met een consument telefonisch of via internet tot stand komt geldt er extra bescherming: er moet allerlei informatie worden verstrekt en er geldt een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer de consument telefonisch benaderd wordt voor het sluiten van een contract voor het leveren van diensten, zoals een telefoonabonnement of het sluiten van een energiecontract gelden nog strengere regels: de overeenkomst moet schriftelijk gesloten worden, een schriftelijke bevestiging is niet voldoende, zo oordeelt de rechtbank Overijssel.

Bron: André Moerman 
25/02/2020 19:18 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: