Tekorte aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag

Bron: de Nationale ombudsman

24/12/2018 10:36 uur

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief om aandacht gevraagd voor de korte aanvraagtermijn voor bijzondere situaties voor de huurtoeslag.
Deel van inkomen niet meerekenen
Ontvangers van huurtoeslag kunnen in zogenoemde 'bijzondere situaties' aan de Belastingdienst/Toeslagen vragen om een deel van hun inkomen niet mee te rekenen. Het gaat om situaties waarin het wél meerekenen onredelijk zou uitwerken, omdat het recht op huurtoeslag daardoor (deels) zou vervallen. De ontvanger zou zijn huurtoeslag dan (deels) moeten terugbetalen. Een voorbeeld van zo'n bijzondere situatie is de (verplichte) afkoop van een klein pensioen. Het hele pensioen wordt dan in één keer uitbetaald. Als dat bedrag bij het inkomen zou worden gerekend, zou de ontvanger dat jaar minder of zelfs geen recht hebben op huurtoeslag. De regeling voor bijzondere situaties voorkomt dit.


'Aanvraagtermijn van zes weken te kort'
Mensen die een beroep willen doen op de regeling voor bijzondere situaties, moeten daarvoor uiterlijk zes weken na de definitieve toekenning van de huurtoeslag een aanvraag doen bij de Belastingdienst/Toeslagen. Die aanvraagtermijn is te kort, stelt de Nationale ombudsman: 'Ik krijg regelmatig klachten van mensen die pas na de termijn van zes weken ontdekken dat ze een beroep op de regeling voor bijzondere situaties hadden kunnen doen. Door de korte aanvraagtermijn komen zij niet meer in aanmerking voor de regeling, vaak met ernstige financiële gevolgen. Dat is krom, want juist een regeling die bedoeld is om schrijnende situaties te voorkomen, moet goed toegankelijk zijn en een ruime aanvraagtermijn hebben.'

Eind 2016 deed de ombudsman daarom al een verzoek aan de toenmalige minister van Wonen en Rijksdienst om de aanvraagtermijn van zes weken te verruimen naar vijf jaar. Dat is de gebruikelijke termijn voor het kunnen indienen van een verzoek om herziening van een toeslagbeschikking. De minister antwoordde toen dat hij voorlopig geen aparte wijzigingen wilde doorvoeren, met het oog op een geplande algehele heroverweging van de uitvoering van de huurtoeslag.


Dringend beroep op minister
Nu blijkt dat deze heroverweging op zich laat wachten, doet de ombudsman een dringend beroep op de minister van BZK om een voorlopige oplossing te bieden. Hij vraagt haar om aanvragen die (formeel) te laat zijn ingediend de komende tijd bij wijze van coulance toch in behandeling te nemen. Van Zutphen: 'Daarmee zou de minister een groep financieel kwetsbare mensen alsnog de bescherming bieden die past in de geest van deze regeling.'

De ombudsman heeft de minister van BZK uitgenodigd om op korte termijn met hem in gesprek te gaan.


Naschrift
Ook de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, Sociaal Werk Nederland) heeft een brief gestuurd om aandacht te vragen voor de korte aanvraagtermijn. Download de brief hier.


Meer informatie

- Financieel kwetsbaren dupe van ongewenste effecten regels
- Brief aan minister Ollongren van BZK (14 december 2018)
- Brief aan minister Blok (19 december 2016)
- Reactie Ministerie van Binnenlandse Zaken (8 maart 2017)
Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht