Ook rechtbank Gelderland past beslagvrije voet toe bij beslag toeslag

Bron: André Moerman

18/02/2018 11:46 uur

In navolging van Rechtbank Noord-Nederland legt ook Rechtbank Gelderland het arrest van Hof Den Haag over beslag op toeslagen nadrukkelijk naast zich neer. Volgens Hof Den Haag is het namelijk niet mogelijk om de beslagvrije voet toe te passen bij beslag op huur- of zorgtoeslag. Veel deurwaarders volgen het arrest van Hof Den Haag waardoor mensen ver onder het bestaansminimum worden gezet. Maar dit arrest rammelt aan alle kanten. Zo berichtten we eerder op Schuldinfo: "Hof Den Haag neemt verkeerde afslag bij beslag op toeslag". De Rechtbank Gelderland vindt het arrest van Hof Den Haag overduidelijk onjuist en ziet geen aanleiding om de Hoge Raad te vragen hoe de wet uitgelegd moet worden.
Wat vooraf ging
Vanwege een achterstand bij de zorgverzekeraar van meer dan 6 maanden heeft het CAK de premie-inning overgenomen. Aanvankelijk werd de bestuursrechtelijke premie door het CJIB namens het CAK geïnd. Hierbij is een achterstand ontstaan waarvoor een dwangbevel is uitgevaardigd. Inmiddels wordt de premie maandelijks op de Wajong-uitkering bestuursrechtelijke premie in mindering gebracht (bronheffing) en afgedragen aan het CAK.

Deurwaarderskantoor LAVG heeft namens het CAK het dwangbevel ten uitvoer gelegd door beslag te leggen op de zorgtoeslag. Net als bij de eerdere procedure bij de rechtbank Noord-Nederland heeft de LAVG ook in onderhavige casus het standpunt ingenomen dat uit artikel 475c Rv in samenhang met artikel 45 van de Algemene wet Inkomensafhankelijke regelingen (hierna: Awir) volgt dat bij een beslag op zorgtoeslag géén beslagvrije voet moet worden toegepast. LAVG verwijst daarbij naar de beschikking van het Gerechtshof Den Haag van 25 april 2017.


De beoordeling

4.2.
Op grond van artikel 475f Rv. kan [de bewindvoerder] namens [rechthebbende] de kantonrechter verzoeken om de artikelen 475b Rv. en 475d Rv. over de beslagvrije voet mede van toepassing te verklaren op een vordering tot weerkerende betalingen die niet in artikel 475c Rv. is omschreven en waarop beslag is gelegd, indien [rechthebbende] onvoldoende andere middelen van bestaan heeft. LAVG heeft niet betwist dat [rechthebbende] over onvoldoende andere middelen van bestaan beschikt. LAVG heeft ook niet betwist dat het beslag is gelegd op een vordering tot weerkerende betalingen die niet in artikel 475c Rv. is omschreven.

4.3.
De vraag die dan moet worden beantwoord is of de strekking van artikel 45  van de Awir zich er tegen verzet dat de kantonrechter de artikelen 475b en 475d Rv op de zorgtoeslag van toepassing verklaart, zoals het Gerechtshof Den Haag in zijn beschikking van 25 april 2017 heeft overwogen en op welke beschikking LAVG zich beroept.

4.4.
Artikel 45 van de Awir luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
Artikel 45 Beslagverbod
1. Een tegemoetkoming is niet vatbaar voor vervreemding, verpanding, belening of beslag, waaronder begrepen beslag ingevolge faillissement of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tenzij het betreft beslag wegens:
a. een vordering tot nakoming van een betalingsverplichting wegens een geleverde prestatie waarbij de betalingsverplichting ter zake van die prestatie oorzaak is voor de tegemoetkoming;
b. (…)
2. Elk beding dat strijdt met het eerste lid is nietig.

Uit deze bepaling van de Awir volgt dat voor verhaal van een vordering tot betaling van zorgpremie beslag mag worden gelegd op een vordering op de Belastingdienst tot betaling van zorgtoeslag. Blijkens de Memorie van Toelichting op dit artikel heeft de wetgever met dit artikel willen waarborgen dat de tegemoetkoming moet worden aangewend voor het doel waarvoor die is verleend. De wetgever heeft het daarom alleen aan de schuldeiser voor wie de tegemoetkoming is bedoeld, toegestaan om op die tegemoetkoming beslag te leggen. Daarmee is gewaarborgd dat andere schuldeisers geen beslag kunnen leggen op de zorgtoeslag, zodat de zorgtoeslag kan worden aangewend waarvoor zij bedoeld is, namelijk het voldoen van de zorgverzekeringspremie aan de zorgverzekeraar.

4.5.
Net als de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland en anders dan het Gerechtshof Den Haag is de kantonrechter van oordeel dat het doel en de strekking van artikel 45 lid 1 sub a Awir niet in de weg hoeven te staan aan dan wel strijdig hoeven te zijn met het verbinden van een beslagvrije voet aan de zorgtoeslag. De kantonrechter vindt daarvoor steun in het arrest van 21 oktober 2014 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin is overwogen dat er geen reden is om aan te nemen dat de ratio van artikel 475f Rv. zich ertegen verzet dat een beslagvrije voet over – in dat geval – de huurtoeslag wordt vastgesteld, voor zover de schuldenaar onvoldoende andere middelen van bestaan heeft.

4.6.
De kantonrechter acht in dit verband van doorslaggevend belang dat in het onderhavige geval niet hoeft te worden gevreesd dat de zorgtoeslag van [rechthebbende] niet wordt aangewend voor het doel waarvoor die is verleend, nu de lopende zorgpremies in dit geval al via de bronheffing door het CAK worden ingehouden op de uitkering van [rechthebbende] en op die manier rechtstreeks aan de zorgverzekeraar ten goede komen. Bovendien heeft (toenmalig) staatssecretaris Teeven in zijn brief aan de waarnemend Ombudsman bevestigd dat de schuldenaar bij onvoldoende middelen om in zijn bestaan te voorzien de kantonrechter kan verzoeken de beslagvrije voet toe te passen op de zorg- en/of huurtoeslag. In de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Stbl. 2017, 110), waarvan de inwerkingtreding is voorzien in 2018 (uiterlijk op 1 januari 2019), zal de beslagvrije voet direct van toepassing zijn op de huur- en zorgtoeslag.

4.7.
Onder al deze omstandigheden is er naar het oordeel van de kantonrechter voldoende aanleiding om de beslagvrije voet conform de artikelen 475b en 475d Rv op de zorgtoeslag van [rechthebbende] van toepassing te verklaren en de beslagvrije voet ingevolge artikel 475f Rv. voor [rechthebbende] opnieuw vast te stellen en uit te breiden zoals hij [de bewindvoerder] verzocht. Een ander oordeel zou er immers in dit geval toe kunnen leiden dat door het beslag op de zorgtoeslag nieuwe schulden ontstaan, hetgeen in strijd is met de gedachte achter de beslagvrije voet.

4.8.
Gelet op het voorgaande oordeel ziet de kantonrechter geen aanleiding om over deze kwestie, zoals ter zitting verzocht, prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen.
(…)

4.10.
LAVG zal ambtshalve als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze proceskostenveroordeling zal ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.


5 De beslissing
De kantonrechter,

5.1.
stelt de beslagvrije voet voor [rechthebbende] vast op € 1.278,39;

5.2.
veroordeelt LAVG in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van [de bewindvoerder] begroot op € 478,00 in totaal, welk bedrag bestaat uit € 78,00 aan griffierecht en € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde;

5.3.
verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

AM: Mij is onduidelijk waarom in deze procedure LAVG en niet CAK procespartij is.


Verzoek om toepassing beslagvrije voet
Wanneer beslag op een huur- of zorgtoeslag is gelegd en er is tevens beslag op loon of uitkering gelegd, pas dan eerst de beslagvrije voet aan die geldt voor het beslag op loon of uitkering. De toeslag wordt immers niet meer ontvangen en moet dan in de berekening op "nul" worden gezet. Hetzelfde geldt wanneer op de uitkering wordt verrekend. Dan moet de beslagvrije voet die geldt voor de verrekening worden aangepast.
Wanneer het beschikbaar inkomen van betrokkene na deze aanpassing nog steeds lager is dan de beslagvrije voet, dan kun je voor het beslag op de toeslag om toepassing beslagvrije voet vragen. Maak gebruik van de voorbeeldbrief.


Meer informatie

- Rb Gelderland 31 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:652
- Hof Den Haag neemt verkeerde afslag bij beslag op toeslag
- Rechtbank corrigeert denkfout Hof Den Haag bij beslag op toeslag
- Voorbeeldbrief: verzoek toepassen beslagvrije voet bij beslag op toeslag
Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht