Rechtbank corrigeert denkfout Hof Den Haag bij beslag op toeslag

Bron: André Moerman

05/11/2017 11:36 uur

Eerder berichtten we op Schuldinfo: "Hof Den Haag neemt verkeerde afslag bij beslag op toeslag." Volgens het arrest bij verstek van Hof Den Haag is het namelijk niet mogelijk om bij beslag op een huur- of zorgtoeslag de beslagvrije voet van toepassing te verklaren. Dit in tegenstelling tot Hof Arnhem-Leeuwarden dat anders oordeelt. Veel deurwaarders volgen het arrest van Hof Den Haag waardoor mensen ver onder het bestaansminimum worden gezet. Hierin gesteund door de KBvG, beroepsorganisatie van deurwaarders. De rechtbank Noord-Nederland doorziet gelukkig - met onder meer dezelfde argumenten als eerder vermeld op Schuldinfo - de denkfout van Hof Den Haag en komt tot het oordeel dat wel degelijk de beslagvrije voet bij beslag op toeslagen kan worden toegepast. Nu de deurwaarders nog!

Wat vooraf ging
Bij verstekvonnis van 6 september 2016 is onderbewindgestelde X veroordeeld tot betaling van € 237,09 aan AnderZorg, te vermeerderen met wettelijke rente, proceskosten en nakosten.
LAVG heeft namens AnderZorg beslag op de zorgtoeslag gelegd waarbij een beslagvrije voet van € 0,00 is gehanteerd. Bij brief van 12 december 2016 heeft de Belastingdienst aan de executerende deurwaarder, LAVG, laten weten dat een bedrag van € 88,00 onder het beslag viel. Dit bedrag is voor het eerst op 28 december 2016 door de Belastingdienst overgemaakt aan LAVG.

Bij verstekvonnis van 8 november 2016 is onderbewindgestelde X door de kantonrechter te Leeuwarden veroordeeld tot het betalen aan AnderZorg van een bedrag van € 142,80, te vermeerderen met wettelijke rente, proceskosten en nakosten.
Wederom heeft LAVG namens AnderZorg beslag op de zorgtoeslag gelegd waarbij een beslagvrije voet van € 0,00 is gehanteerd. Bij brief van 27 maart 2017 heeft de Belastingdienst aan de executerende deurwaarder, LAVG, laten weten dat een bedrag van € 89,00 onder het beslag viel. Dit bedrag is voor het eerst op 27 maart 2017 door de Belastingdienst overgemaakt aan LAVG.


Onnodig kosten
Het is niet uit het vonnis op te maken, maar een snel rekensommetje leert dat door de wijze van procederen en beslag leggen de totale hoofdsom ad. € 380,- (237,09 + 142,80) inmiddels is verhoogd met zo’n € 1100 aan kosten. Dit roept vragen op als:
- kon het niet worden samengevoegd?
- waarom opnieuw dagvaarden terwijl de eerste vordering nog niet betaald is?
Maar dit terzijde.


Het verzoek
Op 26 april 2017 heeft bewindvoerder Holtman LAVG verzocht om bij het beslag op de zorgtoeslag de beslagvrije voet toe te passen. LAVG heeft bij brief van 18 mei 2017 laten weten de nihilstelling te handhaven omdat er uit artikel 475c Rv volgt dat er bij een beslag op de zorgtoeslag geen sprake is van het toepassen van een beslagvrije voet. LAVG heeft daarbij verwezen naar het arrest van het gerechtshof Den Haag.

De bewindvoerder Holtman heeft bijgestaan door mr. H.L. Thiescheffer een verzoek om toepassing beslagvrije voet bij de kantonrechter ingediend en deze oordeelt onder meer als volgt.


De beoordeling

4.3.
Op grond van 45 lid 1 aanhef en onder a Awir mag voor verhaal van een vordering tot betaling van zorgpremie beslag worden gelegd op een vordering op de Belastingdienst tot betaling van zorgtoeslag. Blijkens de Memorie van Toelichting op dit artikel heeft de wetgever met dit artikel willen waarborgen dat de tegemoetkoming moet worden aangewend voor het doel waarvoor die is verleend. De wetgever heeft het daarom alleen aan de schuldeiser voor wie de tegemoetkoming is bedoeld, toegestaan om op die tegemoetkoming beslag te leggen. Daarmee is gewaarborgd dat andere schuldeisers geen beslag kunnen leggen op de zorgtoeslag, zodat de zorgtoeslag kan worden aangewend waarvoor zij bedoeld is, namelijk het voldoen van de zorgverzekeringspremie aan de zorgverzekeraar.

4.4.
Het vorenstaande laat naar het oordeel van de kantonrechter echter onverlet dat de artikelen 475b en 475d Rv op de zorgtoeslag van toepassing kunnen worden verklaard. De kantonrechter overweegt daartoe dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het arrest van 21 oktober 2014 heeft overwogen dat er geen reden is om aan te nemen dat de ratio van artikel 475f Rv zich ertegen verzet dat een beslagvrije voet over - in dat geval - de huurtoeslag wordt vastgesteld, voor zover de schuldenaar onvoldoende andere middelen van bestaan heeft. De kantonrechter acht daarbij van belang dat, gelijk het gerechtshof heeft overwogen, staatssecretaris Teeven in zijn brief aan de waarnemend Ombudsman van 13 maart 2014 heeft bevestigd dat de schuldenaar bij onvoldoende middelen om in zijn bestaan te voorzien de kantonrechter kan verzoeken de beslagvrije voet toe te passen op de zorg- en/of huurtoeslag.

Daarnaast acht de kantonrechter van belang dat in de - nog niet in werking getreden - Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, de beslagvrije voet direct van toepassing zal zijn op de huur- en zorgtoeslag. De kantonrechter deelt dan ook niet de opvatting van het gerechtshof Den Haag dat de strekking van artikel 45 Awir zich er niet mee verdraagt dat aan een beslagen tegemoetkoming een beslagvrije voet wordt toegekend. De zorgtoeslag is bestemd voor betaling van de premie voor de zorgverzekering. Door beslag te leggen op de zorgtoeslag is de kans groot dat de lopende betalingsverplichtingen met betrekking tot de zorgpremie niet meer kunnen worden voldaan. Daarnaast kan het totale inkomen van de schuldenaar ten gevolg van het beslag op de zorgtoeslag onder de beslagvrij voet komen.

4.5.
De kantonrechter is dan ook van oordeel dat Holtman q.q. de zorgtoeslag van [onderbewindgestelde] dient te kunnen aanwenden voor de betaling van de lopende betalingsverplichting jegens AnderZorg, hetgeen door de beslaglegging op de zorgtoeslag wordt verhinderd. Weliswaar kan Holtman q.q., gelijk het gerechtshof Den Haag heeft overwogen, de zorgtoeslag ook aanwenden voor andere doeleinden dan waarvoor die is verstrekt, maar dit staat naar het oordeel van de kantonrechter er niet aan in de weg dat, gelet op het bepaalde in artikel 475f Rv, de artikelen 475b en 475d Rv op de zorgtoeslag van toepassing kunnen worden verklaard, nu er sprake is van een wederkerende betaling. De kantonrechter zal daartoe dan ook overgaan.
(…)

4.9.
AnderZorg zal als de (grotendeels) in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Holtman q.q. vastgesteld op € 78,00 aan griffierecht en € 400,- aan salaris gemachtigde.


Meer informatie
- Rb Noord-Nederland 10 oktober 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4159
- Hof Den Haag neemt verkeerde afslag bij beslag op toeslag
- Ook deurwaarders pakken verkeerde afslag bij beslag op toeslag
- Advies KBvG om arrest Hof Den Haag te volgen
- Artikel: De waanzin van beslag op toeslag
Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht