Hof Den Bosch beschermt beslagvrije voet bij bankbeslag

Bron: André Moerman

03/05/2015 10:34 uur

Zodra een inkomen waaraan een beslagvrije voet is verbonden op een bankrekening wordt gestort, is het de vraag of dit al dan niet volledig onder het beslag valt. Moet er bij de uitwinning van het bankbeslag rekening worden gehouden met beslagverboden en de beslagvrije voet? De jurisprudentie is verschillend. Het hof Den Bosch geeft in een net verschenen arrest een volmondig “ja”. Het hof formuleert dit standpunt nadat ze eerst heeft vastgesteld dat ondanks dat het vonnis niet aan de bewindvoerder is betekend, er sprake is van een geldige beslaglegging. En dat beslag leggen op de beheerrekening van de bewindvoerder, ondanks de aard van de rekening, op zichzelf geoorloofd is.
Betekening vonnis aan onderbewindgestelde
In onderhavige procedure is allereerst aangevoerd dat de betekening van het vonnis niet aan de bewindvoerder heeft plaatsgevonden terwijl de deurwaarder van de onderbewindstelling op de hoogte was. Volgens de bewindvoerder is het  bankbeslag hierdoor nietig. Volgens het hof is dat niet automatisch het geval. Het hangt er vanaf of de bewindvoerder door de onjuiste betekening onredelijk is benadeeld. Zodanige benadeling werd niet gesteld en is ook niet gebleken. Overigens kan een eventueel gebrek nog bij exploot hersteld worden.


Beslag op de beheerrekening
Het tweede punt dat in deze procedure is aangevoerd betreft de aard van de bankrekening waar beslag op is gelegd. Volgens de bewindvoerder mag geen beslag worden gelegd op de beheerrekening.

“Deze opvatting van de bewindvoerster is in haar algemeenheid onjuist. Er bestaat geen rechtsregel die meebrengt dat een bewindvoerster (als bedoeld in Boek I BW) kan bewerkstelligen dat vermogen van de onderbewindgestelde aan verhaal wordt onttrokken door de bankrekening als een beheerrekening te kwalificeren. Een zodanige rekening is geen kwaliteitsrekening, noch een afgescheiden vermogen.
Ook de enkele omstandigheid dat de bewindvoerster aan de beslaglegger heeft meegedeeld dat sprake is van een beheerrekening - met een vermogen ten behoeve van het levensonderhoud van de onderbewindgestelden – maakt handhaving en voortzetting van het beslag niet onrechtmatig: een schuldenaar staat in beginsel met zijn hele vermogen in voor betaling (tenzij en voor zover de wet anders bepaalt).”Bij bankbeslag rekening houden met de beslagvrije voet
In hoger beroep is, helaas voor betrokkene, alleen geklaagd over het beslag leggen op de beheerrekening, en niet over het niet respecteren van de beslagvrije voet. Het hof formuleert in het arrest dat bij bankbeslag de beslagvrije voet gerespecteerd moet worden. Echter dit kan de bewindvoerder dus niet baten.

De jurisprudentie mbt de vraag of bij uitwinning van bankbeslag rekening moet worden gehouden met beslagverboden en de beslagvrije voet is casuïstisch en biedt hierdoor weinig bescherming voor de schuldenaar. Het hof Den Bosch laat echter aan duidelijkheid weinig te wensen over: wanneer er beslag op loon- of uitkering is gelegd en dit bedrag wordt overgemaakt op een bankrekening, dan dient dit bedrag vrijgesteld te blijven van beslag. Het hof overweegt het volgende:

“Naar het oordeel van het hof wordt het systeem van de beslagvrije voet op onaanvaardbare wijze doorbroken indien – zoals [kredit] kennelijk betoogt – de werking van de regeling eindigt zodra het beslagvrije bedrag uit het vermogen van de uitkerende instantie is geraakt door storting op een bankrekening ten name van de gerechtigde, zodat beslag wel mogelijk is op het saldo van de beslagvrije voet zodra dat saldo is bijgeschreven op de bankrekening van de schuldenaar. Aan het doel en de strekking van de beslagvrije voet wordt ernstig afbreuk gedaan doordat door het beslag op die bankrekening geen geld meer ter beschikking is voor het levensonderhoud van de onderbewindgestelden. In dit verband is van belang dat voor beslag onder bijvoorbeeld de werkgever op loon of onder de uitkerende instantie op de uitkering een beslagvrije voet geldt, maar dat van die werkgever en instantie niet kan worden verlangd het beslagvrije gedeelte contant uit te keren. Er zal in de regel betaling via een bank worden gerealiseerd. Aan de toepassing van de regels van de beslagvrije voet moet derhalve deze uitleg worden gegeven dat een beslag onder de bank op de rekening van de gerechtigde niet zal beklijven voor zover daarop het beslagvrije gedeelte van de uitkering is gestort (in de zelfde zin rb. Amsterdam 16 november 2009, en rb. Rotterdam 17 oktober 2014).
Voor deze uitleg vindt het hof nog steun in artikel 475a lid 1 Rv waarin wordt bepaald dat het beslag zich niet uitstrekt tot vorderingen (of zaken) die volgens de wet niet voor beslag vatbaar zijn. Het beslagvrije deel van een WAO-uitkering is niet vatbaar voor beslag en wordt niet vatbaar voor beslag door storting op de bankrekening van de rechthebbenden.
Het door de voorzieningenrechter genoemde arrest HR 21 mei 1999, NJ 2001/630 doet hier niet aan af.”Meer informatie
- Hof Den Bosch 21 april 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1496
- Voorbeeldbrief rekening houden met beslagvrije voet bij uitwinning bankbeslag
- Achtergrondinfo bankbeslag
Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht