Te lage beslagvrije voet: Eerste Kamer is aan zet!

Bron: LOSR / MOgroep

21/06/2014 10:41 uur

In de Eerste Kamer zijn op dit moment twee wetsvoorstellen aanhangig met grote gevolgen voor de beslagvrije voet. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) hebben in het rapport “Beter ten hele gekeerd” voorstellen geformuleerd om de schade te beperken. Het kabinet neemt het probleem van de te lage beslagvrije voet onvoldoende serieus. Mensen met schulden zullen nog vaker onder het bestaansminimum gaan zakken, met nieuwe schuldeisers en schulden tot gevolg. Maar het is nog niet te laat. De Eerste Kamer is aan zet!


In het rapport ’Beter ten hele gekeerd’ bepleit de LOSR/MOgroep een aanpassing van de wetsvoorstellen Wet maatregelen WWB en Wet hervorming kindregelingen vanwege de grote gevolgen hiervan voor de beslagvrije voet. Zonder de voorgestelde aanpassing, zal de beslagvrije voet nog veel vaker dan nu het geval is, te laag worden vastgesteld met grote gevolgen voor mensen met schulden.

In haar reactie dd 16-06-2015 op het rapport geeft de staatssecretaris aan dat de beroepsorganisatie deurwaarders KBvG  ‘bij de voorbereiding van het wetsvoorstel heeft aangegeven het wetsvoorstel uitvoerbaar te vinden’.
De LOSR/MOgroep gaat ervan uit dat deze reactie van de staatssecretaris gebaseerd is op gedateerde informatie. De KBvG heeft immers begin mei een brief gestuurd aan de Eerste Kamer, waarin de KBvG aangeeft meer bevoegdheden nodig te hebben om het wetsvoorstel goed uit te kunnen voeren.
Zie ook de reactie van de KBvG in de media op vrijdag 9 mei jl., naar aanleiding van het rapport ‘Beter ten hele gekeerd’, waarin de KBvG expliciet aangeeft het wetsvoorstel onuitvoerbaar te vinden:
- Raadslieden en deurwaarders hekelen bijstandswet
- Wet Werk en Bijstand onder vuur

Voor de KBvG waren de effecten van het wetsvoorstel in eerste instantie niet helemaal te overzien. Dat is ook niet heel verwonderlijk, aangezien het twee wetsvoorstellen betreft (Wet hervorming kindregelingen en Wet maatregelen wwb), die gevolgen hebben voor de beslagvrije voet en die op elkaar ingrijpen.

Overigens het UWV heeft, vanwege de complexiteit van de materie, de uitvoeringstoets met betrekking tot de beslagvrije voet nu nog niet afgerond. Het is dus ook voor het UWV nog niet duidelijk hoe deze wetswijziging uit te voeren.

In het rapport ‘Beter ten hele gekeerd’ wordt een eenvoudig voorstel gedaan waarmee veel problemen kunnen worden voorkomen. Dit voorstel sluit aan bij de huidige systematiek door de beslagvrije voet gelijk te stellen aan 90% van het inkomen, maar maximaal 90% van de bijstandsnorm voor een alleenstaande.

In haar reactie op ons rapport ‘Beter ten hele gekeerd’ geeft de staatsecretaris aan dat de oplossing ‘niet gezocht kan worden in een gedeeltelijke loskoppeling van de beslagvrije voet aan de kostendelersnorm’. Er geldt dan een lagere beslagvrije voet wanneer er beslag op een bijstandsuitkering wordt gelegd, dan wanneer er beslag op loon of een andere uitkering wordt gelegd. Dit zou onwenselijk zijn. Het is echter wel van belang om zich te realiseren dat ook nu al een lagere beslagvrije voet geldt wanneer beslag op de bijstandsuitkering wordt gelegd, in vergelijking met beslag op loon. Dat is niets nieuws. In de huidige wet vindt geen directe koppeling met de woningdelersnorm plaats (de toeslagverordening die per gemeente verschilt) en dat wordt nu niet als onrechtvaardig ervaren. Bovendien is de beslagvrije voet volgens het voorstel van de LOSR / MOgroep niet lager bij mensen met een bijstandsuitkering, maar in bepaalde gevallen hoger wanneer beslag op loon wordt gelegd. Dat klinkt toch anders.

Dit is verreweg een betere oplossing dan een nieuwe beslagvrije voet creëren die
tot gevolg zal hebben dat het nog veel vaker voor zal komen dat kwetsbare burgers fors gedupeerd worden met nieuwe schulden en er maatschappelijke kosten en nieuwe schuldeisers ontstaan doordat de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld.

Als deurwaarders én sociaal raadslieden hier eensgezind vaststellen en vinden dat de beslagvrije voet onuitvoerbaar wordt en dat dit met een eenvoudige wijziging aan te passen is, dan kan de staatssecretaris dit toch niet zomaar terzijde schuiven.

Oproep aan de Eerste Kamer
Vraag de staatssecretaris nogmaals serieus het rapport ’Beter ten hele gekeerd’ te bestuderen, de bezwaren van de KBvG mee te wegen, de uitvoeringstoets van het UWV af te wachten en de tijd die er nog is te gebruiken om met een serieus verbetervoorstel te komen.
De wijziging van de beslagvrije voet gaat vanwege overgangsrecht feitelijk werken vanaf 1 juli 2015.

Meer informatie
- Beter ten hele gekeerd. Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet
- Brief beroepsorganisatie deurwaarders KBvG aan Eerste Kamer
- Reactie Klijnsma op het rapport "Beter ten hele gekeerd"
- Te kleine voet (column Binnenlands Bestuur) 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht