Beslagvrije voet toegepast bij beslag op huurtoeslag

Bron: André Moerman

01/11/2010 20:15 uur

Voor de huur-, zorg-, en kinderopvangtoeslag geldt een beslagverbod. Er gelden echter uitzonderingen: De verhuurder kan beslag op de huurtoeslag, de zorgverzekeraar kan beslag op de zorgtoeslag en de kinderopvanginstelling kan beslag op de kinderopvangtoeslag leggen. De volledige toeslag gaat dan naar de schuldeiser, waardoor de lopende verplichting niet voldaan kan worden. Neem de volgende situatie.

Beslag op huurtoeslag
Een echtpaar met een bijstandsuitkering heeft een huurschuld waarvoor de verhuurder een vonnis heeft verkregen, echter geen vonnis tot ontruiming. Krachtens dit vonnis legt de deurwaarder beslag op de huurtoeslag ad. € 274 per maand. Aangezien bij beslag op een toeslag geen beslagvrije voet geldt, gaat de gehele huurtoeslag naar de deurwaarder. Het wordt afgeboekt op de huurschuld.

Lopende huur
Het zal duidelijk zijn dat de lopende huur niet betaald kan worden. Met een bijstandsuitkering een huur van € 545 per maand betalen, dat gaat natuurlijk niet. Er ontstaat zo weer een nieuwe huurachterstand waardoor de verhuurder wellicht opnieuw ontbinding van de huurovereenkomst zal vorderen. Zo ver is het niet gekomen. En het zal ook zeer de vraag zijn hoe de kantonrechter een dergelijke vordering zal beoordelen. Immers het ontstaan van een nieuwe huurschuld wordt door de verhuurder c.q deurwaarder in deze situatie zelf veroorzaakt. Door beslag op de huurtoeslag te leggen kan immers de lopende huur niet betaald worden.

Verzoek kantonrechter
Het is gelukkig niet zo ver gekomen omdat een sociaal raadsvrouw op grond van art. 475f Rv een verzoek heeft ingediend bij de kantonrechter om bij beslag op de huurtoeslag de beslagvrije voet van toepassing te verklaren. Deze bepaling is bedoeld voor inkomsten waarvoor niet in de wet is geregeld dat er een beslagvrije voet geldt. Bijvoorbeeld: freelance inkomen.

De kantonrechter kan de regels van de beslagvrije voet van overeenkomstige toepassing verklaren indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • er sprake is van een vordering tot weerkerende betalingen; 
  • de debiteur toont aan over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken.


Beslissing
De kantonrechter Arnhem komt tot de volgende beslissing:
“Naar het oordeel van de kantonrechter is aan deze voorwaarden voldaan. De huurtoeslag is aan te merken als een vordering tot weerkerende betaling en voorts heeft [verzoekende partij] aannemelijk gemaakt dat zij onvoldoende andere middelen van bestaan heeft. (…) De kantonrechter zal het verzoek daarom toewijzen als hierna te melden. Een ander oordeel zou er immers toe leiden dat door het beslag op de huurtoeslag nieuwe (huur)schulden ontstaan, hetgeen niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest en hetgeen in elk geval in strijd is met de gedachte achter de beslagvrije voet. Naar het oordeel van de kantonrechter dient de huurtoeslag daarom in dit geval te worden aangewend voor de lopende (huur)verplichtingen.

4.4  Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal de kantonrechter op de voet van art. 475f Rv verklaren dat bij het beslag op de huurtoeslag de regels omtrent de beslagvrije voet moeten worden toegepast. Uitgaande van de opnieuw berekende beslagvrije voet betekent dit – uitgaande van het huidige inkomen en de huidige huurlasten en premiezorgverzekering – dat van de huurtoeslag € 16,87 (€ 274,00 - € 257,13) onder het beslag valt."

Het verzoek om de beslagvrije voet met terugwerkende kracht toe te passen wordt afgewezen.
"Als uitgangspunt geldt dat de huurtoeslag waar [verzoekende partij] recht op heeft vatbaar is voor beslag. De kantonrechter kan worden verzocht op de huurtoeslag de regels van beslagvrije voet van toepassing te verklaren. In dat geval is er geen aanleiding om dit met terugwerkende kracht te doen. In zoverre zal het verzoek van [verzoekende partij] worden afgewezen.”


Vervolgens wordt de verhuurder in de proceskosten veroordeeld ( € 111,00 aan vastrecht en € 200,00 aan salaris gemachtigde).

Vaker doen
Beslag op toeslag leidt tot problemen bij het voldoen aan de lopende betalingsverplichtingen. Hulpverleners moeten vaker gebruik maken van dit middel om een verzoek bij de kantonrechter in te dienen. Voor zover mij bekend is dit de tweede uitspraak. De kantonrechter Zutphen heeft al eerder de beslagvrije voet van toepassing verklaard bij beslag op de zorgtoeslag, overigens met het verschil dat de proceskosten gecompenseerd zijn. Zie nieuwsbericht.

Hanteer als hulpverlener de volgende werkwijze:

  • Verzoek de deurwaarder om bij het beslag op de huur- of zorgtoeslag de beslagvrije voet van toepassing te verklaren, met verwijzing naar bovengenoemde jurisprudentie. Verstrek alle gegevens die nodig zijn om de beslagvrije voet te berekenen en toon aan dat er onvoldoende middelen van bestaan zijn door bankafschriften te overleggen. Geef een termijn van maximaal 2 weken want de beslagvrije voet kan immers in dit geval niet met terugwerkende kracht van toepassing worden verklaard.
  • Wanneer het verzoek wordt afgewezen of indien er binnen twee weken nog geen bericht is, dien dan het verzoek in bij de kantonrechter, uiteraard met dezelfde gegevens . Dit kan gewoon per brief (vormvrij). Geef aan dat eerst zonder succes het verzoek bij de deurwaarder is ingediend en vraag om een proceskostenveroordeling. Er is griffierecht ad. € 70 verschuldigd (een bedrag die je organisatie wellicht kan voorschieten).


Stop beslag op toeslag!
Vanuit de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden hebben we al vaker aangegeven dat beslag op toeslagen een bizar fenomeen is. Immers:

  • Door beslag op de toeslag wordt de schuld lager, maar er ontstaat een nieuwe schuld omdat de lopende verplichting niet voldaan kan worden. Het is weliswaar mogelijk de kantonrechter te verzoeken de beslagvrije voet van toepassing te verklaren, maar dat is nogal een bewerkelijk systeem en een onnodige belasting van het rechterlijk apparaat. Je moet er niet aan denken dat iedere debiteur dit gaat doen (er zijn 40.000 beslagen op jaarbasis).
  • Wanneer zowel beslag op inkomen als beslag op de huur- of zorgtoeslag is gelegd, heeft dit tot gevolg dat de beslagvrije voet die geldt voor beslag op inkomen moet worden verhoogd met de niet ontvangen toeslag. Dit is de uitkomst van een proefprocedure tussen de KBvG en de LOSR (meer info). Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat verhuurders of zorgverzekeraars in feite preferent zijn geworden en andere schuldeisers aan de kant drukken.
  • De mogelijkheid van beslag op toeslagen kan tot allerlei complexe berekeningen leiden en in combinatie met andere beslagen is het onnodig duur.


Deze effecten kunnen worden voorkomen wanneer de wetgever voor toeslagen een algeheel beslagverbod invoert. Natuurlijk moet de huurtoeslag voor de huur gebruikt worden. Dat kan beter geregeld worden door de verhuurder bij een betalingsachterstand van één maand een zelfstandig recht te geven zelf de huurtoeslag voor de lopende maand te innen. Eenzelfde oplossing kan voor de andere toeslagen.

Meer informatie:
- Rb Arnhem 20 oktober 2010 LJN:BO2067
- Rb Zutphen 30 juni 2010
- Rb Den Bosch 22 juli 2010
- Column Sociaal Totaal: Stop beslag op toeslag!


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht