Verkoop inboedel huishouden misbruik bevoegdheid

Bron: André Moerman

17/05/2010 19:55 uur

Een deurwaarder heeft beslag op de inboedel, auto en drumstel gelegd. De Rechtbank Assen oordeelt dat auto en drumstel wel verkocht kunnen worden, maar dat het beslag op de gewone inboedel onrechtmatig is. De schuldeiser is het hier niet mee eens en gaat in beroep bij het gerechtshof Leeuwarden.

Volgens het hof is het beslag op zichzelf niet onrechtmatig nu in de wet staat dat op vrijwel  alle goederen beslag gelegd kan worden.
Betrokkene heeft echter aangevoerd dat er sprake is van een zodanige wanverhouding tussen haar belang om met haar vier kinderen als normaal gezin te kunnen blijven functioneren en de verwachte opbrengst van de in beslaggenomen inboedel, mede gelet op de executiekosten. Het hof gaat na of er mogelijk sprake is van misbruik van bevoegdheid en overweegt het volgende:

“ Naar het oordeel van het hof maakt een schuldeiser misbruik van zijn bevoegdheid door zijn vordering (na het leggen van executoriaal beslag) op zaken van zijn schuldenaar te verhalen indien te verwachten valt dat de opbrengst van de executoriale verkoop van die zaken zelfs onvoldoende zal zijn om de aan de executie verbonden kosten te compenseren. Een dergelijke situatie zal zich in de regel voordoen als sprake is van een normale huishouding, waarin zich buiten de zaken welke strikt noodzakelijk zijn om de gewone gang van de huishouding te waarborgen, geen objecten bevinden die noemenswaardige vermogenswaarde vertegenwoordigen. (...) Daarbij tekent het hof aan dat elektronica (zoals een televisietoestel) onder omstandigheden nog wel enige (executie-)waarde kan vertegenwoordigen (bijvoorbeeld indien het van een exclusief merk is of het vrij nieuwe apparatuur betreft), doch omtrent dergelijke omstandigheden is in casu niets gesteld of gebleken.”

Interessant is dat het hof aanneemt dat goederen die noodzakelijk zijn voor de normale huishouding niet voldoende zullen opbrengen om de kosten te kunnen compenseren.

Toch komt beslag op inboedel en dreiging met verkoop regelmatig voor, vooral met als doel om aanvullende betalingsregelingen af te dwingen. Vaak met succes. Betrokkene wringt zich in alle bochten om de vordering (gedeeltelijk) te betalen waardoor weer nieuwe schulden ontstaan. Een neerwaartse spiraal waar een oplossing voor moet komen.

De LOSR heeft in het rapport ‘Mensen met schulden in de knel!' gepleit voor een verruiming van het beslagverbod. Daarop kwam o.a. de volgende reactie:

"De staatssecretaris van Justitie is ook geen voorstander van het van overheidswege formuleren van een uitputtende lijst met inboedelgoederen die wel of niet tot een standaard inboedel geacht kunnen worden te behoren. Een dergelijke lijst met een “norminboedel’ zou per gezinssituatie verschillend moeten zijn en per jaar moeten worden bijgesteld aan de hand van actuele ontwikkelingen. Zij vertrouwt meer op de professionele praktijkinzichten die gevoed worden door jarenlange ervaring met het leggen van beslag op roerende goederen. Een praktische leidraad zou daarom kunnen worden opgesteld in nader overleg tussen de sociaal raadslieden en de KBvG."

Zowel de KBvG als de LOSR vinden een leidraad geen goede oplossing. Het is immers uiteindelijk de schuldeiser en niet de deurwaarder die beslist of er beslag op inboedel moet worden gelegd. En in beginsel is de deurwaarder gehouden de wens van de schuldeiser uit te voeren (ministerieplicht).

Het wordt tijd dat in dit dossier spijkers met koppen geslagen worden: Er moet een betere wettelijke regeling komen. In de ons omringende landen hebben ze deze al.

Meer informatie:
- Hof Leeuwarden 20 april 2010, LJN:BM2233
- Rapport ‘Mensen met schulden in de knel!
- Reactie staatssecretaris op het rapport
- Beslagverboden Engeland, Duitsland en Frankrijk
- Achtergrondinfo: beslag op inboedel


Reageren?« Nieuwsoverzicht