Beslagverbod

imgAlt

Voor beslag op inkomen geldt als uitgangspunt dat alles onder het beslag valt, tenzij de wet anders regelt. Zo geldt voor een aantal regelingen en voorzieningen de beslagvrije voet (zie verderop) of zelfs een beslagverbod. Het beslagverbod zorgt ervoor dat er geen of slechts door bijzondere schuldeisers beslag gelegd kan worden.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • bijzondere bijstand w.o. de individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag, hier kan geen beslag op worden gelegd. 
 • huurtoeslag, alleen de verhuurder kan beslag leggen voor een huurschuld
 • kinderbijslag, alleen voor verhaal van uitkering voor levensonderhoud van kind
 • zorgtoeslag, alleen de zorgverzekeraar kan beslag leggen voor een premieachterstand basisverzekering


Voor ambtenaren is nadrukkelijk in de wet geregeld dat voor de onkostenvergoeding een beslagverbod geldt (art. 116 Aw). Dat is niet het geval bij werken in loondienst. Toch wordt in algemeen aangenomen dat ook dan de reële onkostenvergoeding niet onder het beslag valt. De kosten worden immers gemaakt om het loon te verwerven.

Beslagvrije voet

Voor de volgende periodieke inkomsten geldt een beslagvrije voet, d.w.z dat een deel van het inkomen niet onder het beslag valt:

 • loon;
 • uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten (uitgezonderd kinderbijslag);
 • pensioen en lijfrente;
 • levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering;
 • alimentatie;
 • bezoldiging voor ambtenaren;
 • voorlopige teruggaaf belastingen.


Deze opsomming is limitatief.
Zie voor de actuele normen: beslagvrije voet normenoverzicht

Beslagvrije voet na verzoek bij kantonrechter

De hierboven vermelde opsoming van periodieke inkomsten waarvoor een beslagvrije voet geldt is limitatief. Er geldt dus geen beslagvrije voet voor o.a.:

 • freelance-inkomen;
 • VUT-uitkeringen;
 • vergoeding gemeenteraadslid;
 • huurtoeslag;
 • zorgtoeslag.


Wanneer de beslagvrije voet niet direct van toepassing is, kan de kantonrechter op verzoek de beslagvrije voet van toepassing verklaren. Voorwaarde is wel dat de debiteur aantoont over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken.
Richt het verzoek eerst aan de schuldeiser/deurwaarder. Deze moet dit verzoek zelf beoordelen en mag niet standaard naar de kantonrechter verwijzen. Dit blijkt uit de parlementaire behandeling.

Uitspraken Meer informatie

Inkomen lager dan beslagvrije voet

Als het inkomen lager is dan de beslagvrije voet kan er niets aan de beslaglegger afgedragen worden. Dit kan voorkomen bij een sterk wisselend inkomen, of wanneer op de uitkering een sanctie wordt toegepast, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende solliciteren. In deze situaties moet uitgegaan worden van het feitelijk ontvangen inkomen.
Het kan ook voorkomen dat de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen vanwege de premie ziektekostenverzekering en de woonkosten. Of omdat de toeslagen niet worden uitbetaald omdat er beslag op is gelegd of de belastingdienst deze met een toeslagschuld verrekent.

Hoe zit het in de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald? Moet de deurwaarder er dan rekening mee houden dat het inkomen in de voorafgaande maanden lager was dan de beslagvrije voet?
De uitbetaling van vakantiegeld in de maand mei is strikt geen nabetaling. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat het vakantiegeld wel toegerekend moet worden aan de maand waarin het is opgebouwd. De jaarlijkse betaling van het vakantiegeld is in verband daarmee niet voor beslag vatbaar indien en voor zover in de maanden waarover de opbouw van het vakantiegeld plaatsvond, het inkomen (inclusief de maandelijkse aanspraak op het vakantiegeld) onder de beslagvrije voet bleef. Dit ongeacht of in de betreffende maanden al beslag is gelegd.

Voorbeeld
Er is op 1 april beslag gelegd. Het inkomen is € 1000. De beslagvrije voet is € 1050. Over 12 maanden wordt maandelijks € 75 aan vakantiegeld opgebouwd, zodat in de maand mei € 900
beschikbaar komt.
Van de € 1900 (1000 + 900) die in de maand mei betaalbaar wordt gesteld gaat € 300 (12 x 25) naar de beslaglegger en € 1600 naar de schuldenaar.

Onevenredig laag inkomen

Wanneer de debiteur gratis of tegen een onevenredig lage vergoeding geregeld werkzaamheden verricht, die gewoonlijk tegen betaling worden verricht, mag bij het beslag uitgegaan worden van een fictief loon. Er wordt met andere woorden aangenomen dat de debiteur een redelijke vergoeding ontvangt.
Bij de vaststelling van het fictief loon wordt rekening gehouden met alle omstandigheden waaronder:

 • de aard van de verrichte werkzaamheden of diensten;
 • de relatie tussen de debiteur en de derde (degene voor wie het werk wordt verricht);
 • de financiële draagkracht van de derde.

Toekomstige betalingen

Beslag op inkomen is een momentopname. Wanneer een deurwaarder beslag op loon legt dan moet de werkgever het gedeelte van het salaris dat meer bedraagt dan de beslagvrije voet overmaken naar de deurwaarder.
Maar vallen toekomstige betalingen ook onder het beslag?
Uitgangspunt is dat alle vorderingen die de debiteur op de uitkerende instantie of werkgever heeft, of uit een ten tijde van het beslag (= de dag waarop beslag is gelegd) reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen onder het beslag vallen. Dit betekent dat wanneer er geen onderbreking is in het recht op uitkering of het recht op loon, ook de betalingen in de toekomst onder het beslag vallen.

Verwijzen naar deze pagina: www.schuldinfo.nl/loonbeslag