Bij loonbeslag reiskostenvergoeding vrijlaten

Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heeft u in opdracht van <naam schuldeiser> beslag op mijn inkomen gelegd.

Het gedeelte van mijn salaris dat meer bedraagt dan de beslagvrije voet wordt volledig aan u afgedragen. Hierbij wil ik u er op attenderen dat een reiskostenvergoeding ad. <€ ??=""> deel uitmaakt van mijn salaris. Deze reiskostenvergoeding is bedoeld voor de kosten die ik noodzakelijk moet maken om mijn inkomen te kunnen verwerven.

Middels deze brief wil ik u verzoeken deze reiskostenvergoeding vrij te laten van het beslag en mijn werkgever hiervan te berichten.  Zoals bij u wellicht bekend is dit in lijn met de uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders  d.d. 26 januari 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:YB0365.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Bij loonbeslag rekening houden met bijzondere kosten


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heeft u in opdracht van <naam schuldeiser> beslag op mijn inkomen gelegd.

Het gedeelte van mijn salaris dat meer bedraagt dan de beslagvrije voet wordt volledig aan u afgedragen. Formeel is dit juist, echter ik ben hierdoor niet meer in staat om bepaalde noodzakelijke kosten te betalen, namelijk:

<Voor mijn werk maak ik reiskosten ad. € ….…. per maand waarvoor ik geen vergoeding ontvang.>
<Ik ben voor mijn kinderen alimentatie verschuldigd ad. € ….…. per maand.>
<Ik heb hoge woonlasten ad. € ….…. per maand.>

Bijgaand zend ik u de stukken waaruit deze extra kosten blijken.

Middels deze brief wil ik u verzoeken rekening te houden met deze kosten door <€ ??=""> vrij te laten van het beslag.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Naast loonbeslag aanvullende betalingsregeling afdwingen


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden> heb ik van u een brief ontvangen inzake bovengenoemd dossier, waarin u aangeeft dat middels het beslag op het inkomen een te gering bedrag wordt afgelost. U verzoekt om een aanvullend betalingsvoorstel met als drukmiddel dat u anders verdere stappen gaat nemen. In feite probeert u op deze manier de beslagvrije voet te omzeilen. Een werkwijze die mijns inziens niet geoorloofd is.

Ik wil graag deze schuld aflossen, maar ik zie op dit moment geen verdere mogelijkheden. Een aanvullende betalingsregeling is voor mij geen optie, omdat ik door het gelegde beslag op mijn inkomen geen aflossingscapaciteit meer heb.

U geeft aan dat u bij het uitblijven van een betalingsregeling, voor verdere inning van de schuld andere executiemiddelen zal inzetten. Ik wil u er op wijzen dat het naast loonbeslag afdwingen van een betalingsregeling volgens de Kamer voor gerechtsdeurwaarders tuchtrechtelijk laakbaar is (ECLI:NL:TGDKG:2018:191).

Een van de mogelijkheden is dat u beslag op mijn inboedel gaat leggen. Dit zal echter niet bijdragen aan een verdere aflossing van de schuld. De kosten daarvan zullen boven de opbrengst uitkomen, omdat ik geen waardevolle spullen in mijn bezit heb.

Een andere mogelijkheid is dat u beslag legt op mijn bankrekening. Voor het geval u overweegt om dit laatste te doen, kan ik u melden dat mijn saldo hiertoe niet toereikend is. Dat blijkt uit bijgevoegde bankafschrift. U hoeft dus geen onnodige kosten te maken, hetgeen ook volgens het Hof Amsterdam tuchtrechtelijk laakbaar is (zie onder meer ECLI:NL:GHAMS:2018:3210)

Wanneer u ondanks bovenstaande gegevens toch besluit om de door u voorgestelde verdere executiemaatregelen uit te voeren, overweeg ik een klacht in te dienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders.

Hoogachtend,

....

Bezwaar tegen aanvraagtermijn kwijtschelding belasting


Geachte heer,mevrouw,

In uw schrijven d.d. <datum vermelden> geeft u aan mijn verzoek om kwijtschelding niet in behandeling te nemen, omdat het verzoek te laat is ingediend. Hiertegen maak ik bezwaar en wel om de volgende redenen.

In de Invorderingswet 1990 en de daarop berustende bepalingen is geen aanvraagtermijn  voor een verzoek om kwijtschelding opgenomen voor de situatie dat de aanslag nog niet is betaald. Alleen wanneer de aanslag al is betaald mag een aanvraagtermijn van 3 maanden worden gehanteerd.

Gemeenten en waterschappen hebben niet de bevoegdheid om zelf een aanvraagtermijn in te voeren. Dit heeft de Nationale ombudsman inmiddels in een drietal rapporten geoordeeld, namelijk:
- rapport van 1 juli 2008, rapportnummer 2008/113
- rapport van 31 mei 2011, rapportnummer 2011/166
- rapport van 18 april 2016, rapportnummer 2016/036
(zie www.nationaleombudsman.nl)

Ik wil u derhalve verzoeken mijn kwijtscheldingsaanvraag alsnog in behandeling te nemen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Afmelding bij CAK ivm treffen betalingsregeling zorgverzekeraar


Geachte heer,mevrouw,

Optie 1: Inzake bovengenoemd dossier heb ik ingaande d.d. <datum vermelden> met u een betalingsregeling getroffen ad. <€ ??=""> per maand.

Optie 2: Inzake bovengenoemd dossier heb ik ingaande d.d. <datum vermelden> met deurwaarder <naam deurwaarder vermelden> die handelt namens u een betalingsregeling getroffen ad. <€ ??=""> per maand.

Art. 18d Zorgverzekeringswet bepaalt dat met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de betalingsregeling is getroffen er geen bestuursrechtelijke premie meer verschuldigd is.

Middels deze brief wil ik u verzoeken mij met terugwerkende kracht per d.d. <datum vermelden> af te melden bij het CAK, met het verzoek aan het CAK om de teveel afgedragen bestuursrechtelijke premie te restitueren.

Na afmelding bij het CAK zal ik maandelijks aan u de premie gaan betalen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Bezwaar tegen kosten oproep e-Court


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heeft u in opdracht van <naam schuldeiser>  mij opgeroepen om in een procedure bij e-Court te verschijnen.

Met deze brief wil ik u laten weten dat ik de door u weergegeven hoofdsom en incassokosten vandaag heb betaald.

Ook laat ik u weten dat ik niet akkoord ga met de kosten voor oproeping die u heeft opgevoerd. U geeft aan dat u deze kosten heeft gemaakt conform het Btag. Er is echter geen sprake van een ambtshandeling zoals benoemd in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet. De kosten worden dus zonder wettelijke basis in rekening gebracht en zijn buitenproportioneel. Ik zal deze dan ook niet betalen.

Ook heeft u gegevens opgevraagd in de Basisregistratie Personen en in het Digitaal Beslagregister gerechtsdeurwaarders. Ook hiervoor heeft u geen wettelijke basis. Ik overweeg dan ook een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u voor de kosten van oproeping toch een procedure willen beginnen dan laat ik u hierbij weten dat ik deze procedure voor de overheidsrechter wil voeren.

Mocht ik geen bericht meer van u ontvangen dan ga ik ervan uit dat de vordering met mijn betaling voldaan is.
hoogachtend,

....