Bij loonbeslag onkostenvergoeding vrijlaten

 

Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heeft u in opdracht van <naam schuldeiser> beslag op mijn inkomen gelegd.

Het gedeelte van mijn salaris dat meer bedraagt dan de beslagvrije voet wordt volledig aan u afgedragen. Hierbij wil ik u er op attenderen dat een onbelaste onkostenvergoeding ad. € <bedrag vermelden> deel uitmaakt van mijn salaris (zie bijlage loonstrook). Deze onkostenvergoeding is op basis van art. 475a lid 3 Rv vrijgesteld van beslag.

Middels deze brief wil ik u verzoeken deze onkostenvergoeding vrij te laten van het beslag en mijn werkgever hiervan te berichten. Tevens wil ik u verzoeken om het teveel geïnde ad. € <bedrag vermelden> aan mij terug te betalen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Beslag op de zorgbonus

 

Geachte heer, mevrouw,

Vanwege mijn werkzaamheden bij <naam werkgever> ben ik in aanmerking gekomen voor een zorgbonus ad. € 1000 netto. De zorgbonus wordt verstrekt aan medewerkers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd onder de omstandigheden van de uitbraak van het coronavirus.

Helaas ligt er beslag op mijn inkomen en is de zorgbonus door mijn werkgever aan u overgemaakt. Uiteraard moeten mijn schulden betaald worden en via het loonbeslag zal dit ook gebeuren. Ik ben echter van mening dat de zorgbonus niet onder het beslag valt en wel om de volgende reden.

U heeft beslag gelegd op de vordering die ik op mijn werkgever heb, namelijk het recht op loonbetaling en alles wat ik in de toekomst van mijn werkgever te vorderen heb wat rechtstreeks voortvloeit uit de rechtsverhouding zoals deze was toen er beslag werd gelegd.
Op het moment dat er beslag was gelegd was de zorgbonus nog niet toegekend.  De zorgbonus moet apart door de werkgever worden aangevraagd en door het ministerie worden toegekend. Dit is een nieuwe rechtsverhouding, waardoor de zorgbonus niet onder het beslag valt. Zie voor meer uitleg hierover het artikel “Zorgbonus valt niet onder beslag”, SchuldInfo 7 november 2020.

Los van dit juridisch argument is er nog een reden waarom ik u vraag de zorgbonus terug te betalen. De zorgbonus is immers bedoeld voor een compensatie vanwege de extreme omstandigheden waaronder medewerkers in de zorg hebben moeten werken. Wanneer de zorgbonus onder het beslag valt komt daar weinig van terecht.

Ik realiseer me dat uiteindelijk niet u maar <naam schuldeiser> moet beslissen of de zorgbonus terugbetaald moet worden. Ik wil u verzoeken deze brief aan hen voor te leggen. Wanneer zij niet tot terugbetaling bereid zijn ontvang ik graag een schriftelijke bevestiging van hen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Klacht beslagvrije voet niet onverwijld aangepast


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heb ik u per brief verzocht de beslagvrije voet te verhogen. Tot op heden heb ik nog geen reactie van u ontvangen.

Volgens art. 475d lid 5 Rv moet u met wijzigingen die de beslagvrije voet verhogen, onverwijld rekening houden. Dit betekent dat u de beslagvrije voet direct moet aanpassen. Volgens de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is zelfs binnen 2 weken aanpassen, niet onverwijld. Zie onder meer:


Middels deze brief verzoek ik u:

  • inhoudelijk op deze klacht te reageren;
  • alsnog de beslagvrije voet onverwijld aan te passen en het teveel geïnde bedrag binnen een week en met terugwerkende kracht vanaf <datum vermelden> naar mijn bankrekening over te maken. Mijn bankrekeningnummer is: <banknummer vermelden>. 


Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan overweeg ik een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders of de Nationale ombudsman.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Klacht beslagvrije voet niet met terugwerkende kracht aangepast


Geachte heer, mevrouw,

U heeft de beslagvrije voet per d.d. <datum vermelden> verhoogd. In dit geval dient de beslagvrije voet onverwijld met terugwerkende kracht te worden aangepast omdat u

<beschikte over de juiste gegevens, maar deze bij de berekening van de beslagvrije voet verkeerd hebt toegepast>

<beschikte over informatie op grond waarvan de beslagvrije voet moest worden herberekend en u deze informatie niet direct hebt verwerkt>

<de beslagvrije voet niet binnen 12 maanden na de eerdere vaststelling hebt herberekend>.

Zie hierover ook Kamerstukken II 2016-2017, 34628, nr. 3, p. 20.

Toelichting:
<geef een toelichting>


Middels deze brief verzoek ik u:

  • inhoudelijk op deze klacht te reageren;
  • alsnog de beslagvrije voet met terugwerkende kracht vanaf <datum vermelden> aan te passen en het teveel geïnde bedrag ad. € <bedrag vermelden> binnen een week naar mijn bankrekening over te maken. Mijn bankrekeningnummer is: <banknummer vermelden>. 


Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan overweeg ik een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders of de Nationale ombudsman.

In afwachting van uw antwoord,


hoogachtend,

....

Bezwaarschrift tegen maandelijkse afdracht beslag bijstandsuitkering


Geacht college,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de wijze waarop u uitvoering geeft aan het beslag dat op mijn uitkering is gelegd. U draagt maandelijks 5% van mijn uitkering af aan de gerechtsdeurwaarder. Afgelopen maand heeft u € <bedrag invullen> afgedragen aan de deurwaarder. Ik maak hier bezwaar tegen en wel om de volgende redenen.

Primair
De beslagvrije voet bedraagt 95% van de bijstandsnorm incl. vakantietoeslag. Dit komt overeen met het netto maandelijks inkomen dat ik ontvang, aangezien 5% aan vakantiegeld wordt gereserveerd. Er is dus geen ruimte voor een maandelijkse afdracht. Wel valt het vakantiegeld onder het beslag.

Subsidiair
Wanneer er wel maandelijks ruimte zou zijn voor een beslagafdracht, dan heeft u de keuze voor maandelijks afdragen of het vakantiegeld afdragen aan de deurwaarder. De keuze voor een maandelijkse in plaats van een jaarlijkse afdracht is, vanwege de kosten die de deurwaarder in rekening brengt, zeer nadelig voor mij. De kosten zijn namelijk op jaarbasis bij een maandelijkse afdracht 12 keer hoger dan bij een jaarlijkse afdracht. Zie www.schuldinfo.nl/deurwaarderskosten voor de actuele kosten. Door hier geen rekening mee te houden is het besluit om maandelijks af te dragen in strijd met het evenredigheidsbeginsel (art. 3:4 lid 2 Awb).

Ik verzoek u:

  • dit bezwaarschrift gegrond te verklaren;
  • de maandelijkse afdracht aan de gerechtsdeurwaarder te stoppen;
  • de door de gerechtsdeurwaarder in rekening gebrachte kosten voor inning en verdeling als schade te vergoeden.

Voor vaststelling van de hoogte van de schade zal ik u, na stopzetting van de maandelijkse afdracht, een specificatie van de gerechtsdeurwaarder doen toekomen.

In afwachting van uw antwoord,


hoogachtend,

....