Aanpassing beslagvrije voet (eenvoudig)


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heeft u beslag op mijn inkomen gelegd. Middels deze brief wil ik u verzoeken de beslagvrije voet te verhogen door rekening te houden met de volgende gegevens:

Geboortedatum van mijzelf< datum >
Geboortedatum van mijn partner< datum >
Geboortedatum eerste kind< datum >
Geboortedatum tweede kind< datum >
Geboortedatum derde kind, etc.< datum >
Huur< € …... >
Ontvangen huurtoeslag< € …... >
Premie ziektekostenverzekering< € …... >
Ontvangen zorgtoeslag< € …... >
Ontvangen kindgebonden budget< € …... >
Ander inkomen van mij waarop geen beslag ligt< € …... >
Inkomen partner waarop geen beslag ligt< € …... >


Bijgaand zend ik u <aantal vermelden> bijlagen om deze gegevens aan te tonen. Ik verzoek u de beslagvrije voet uiterlijk binnen twee weken aan te passen en mij hierover te berichten.

<Optioneel>
Aangezien de beslagvrije voet vanaf <datum vermelden> tot heden te laag is vastgesteld, wil ik u verzoeken hetgeen teveel is afgedragen aan mij terug te betalen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Aanpassing beslagvrije voet (met berekening)


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heeft u beslag op mijn inkomen gelegd. U heeft daarbij de beslagvrije voet vastgesteld op <€ ??="">. Volgens mijn berekening op www.schuldinfo.nl moet de beslagvrije voet <€ ??=""> bedragen.

Bijgaand zend ik u <aantal vermelden> bijlagen met de berekening van de beslagvrije voet en de specificaties om de bij de berekening gebruikte gegevens aan te tonen.

Ik verzoek u de beslagvrije voet uiterlijk binnen twee weken aan te passen en mij hierover te berichten.

<Optioneel>
Aangezien de beslagvrije voet vanaf <datum vermelden> tot heden te laag is vastgesteld, wil ik u verzoek hetgeen teveel is afgedragen aan mij terug te betalen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Klacht beslagvrije voet niet onverwijld aanpassen


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heb ik u per brief verzocht de beslagvrije voet te verhogen. Tot op heden heb ik nog geen reactie van u ontvangen.

Volgens art. 475d lid 7 Rv moet u met wijziging van omstandigheden die de beslagvrije voet verhogen, onverwijld rekening houden. Dit betekent dat u de beslagvrije voet direct moet aanpassen. Volgens de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is zelfs binnen 2 weken aanpassen, niet onverwijld. Zie onder meer:


Middels deze brief verzoek ik u:

 • inhoudelijk op deze klacht te reageren;
 • alsnog de beslagvrije voet onverwijld aan te passen en het teveel geïnde bedrag binnen een week en met terugwerkende kracht vanaf <datum vermelden> naar mijn bankrekening over te maken. Mijn bankrekeningnummer is: <banknummer vermelden>. 


Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan overweeg ik een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders of de Nationale ombudsman.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Klacht beslagvrije voet niet met terugwerkende kracht aanpassen


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden> heb ik u per brief verzocht de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aan te passen en het bedrag dat teveel is ingehouden terug te betalen. U heeft inmiddels de beslagvrije voet aangepast maar niet met terugwerkende kracht.

Volgens art. 475d lid 7 Rv moet u met wijziging van omstandigheden die de beslagvrije voet verhogen, onverwijld rekening houden. Volgens de wetgever moet dit ook met terugwerkende kracht gebeuren. In het Memorie van Antwoord staat namelijk (Kamerstukken II 1986-1987, 17897, nr. 5, p. 13):
"is in onwetendheid te veel aan de beslaglegger betaald, dan moet hij dat onverwijld teruggeven of verrekenen."

Deze interpretatie is zowel door de rechtspraak, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders als de Nationale ombudsman overgenomen. Zie onder andere:


Middels deze brief verzoek ik u:

 • inhoudelijk op deze klacht te reageren;
 • alsnog de beslagvrije voet met terugwerkende kracht vanaf <datum vermelden> aan te passen en het teveel geïnde bedrag binnen een week naar mijn bankrekening over te maken. Mijn bankrekeningnummer is: <banknummer vermelden>. 


Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan overweeg ik een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders of de Nationale ombudsman.In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Toepassen beslagvrije voet bij uitwinning bankbeslag

Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heeft u namens <naam schuldeiser>  beslag op mijn bankrekening gelegd. Vanwege dit beslag kom ik enorm in de problemen, omdat mijn volledige inkomen door het beslag is getroffen.  Ik beschik niet over andere middelen om mijn vaste lasten en eten en drinken te betalen. Er ontstaan hierdoor nieuwe schulden, waaronder  huur- en energieschulden.

Om de minimale bestaanskosten te kunnen voldoen geldt er bij loonbeslag een beslagvrije voet. Deze beslagvrije voet is niet direct van toepassing wanneer het inkomen op de bankrekening is gestort.  Echter volgens vaste jurisprudentie is er sprake van misbruik van bevoegdheid wanneer het inkomen door het bankbeslag wordt getroffen, er geen andere middelen van bestaan zijn en  bij de uitwinning van het beslag geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet.  Zie bijvoorbeeld Hof Den Bosch 21 april 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1496, Rb Oost-Brabant 7 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4835; Rb Amsterdam 25 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2020;
Rb Noord-Nederland 21 oktober 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:5035 en
Rb Rotterdam 17 oktober 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:8478.

Uitwinning van het bankbeslag, met als gevolg dat er geen inkomen meer is om de noodzakelijke kosten te voldoen, is ook tuchtrechtelijk laakbaar. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van het Hof Amsterdam 15 november 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4538 en 22 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3353. Zie ook de uitspraken van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 7 juli 2017, ECLI:NL:TGDKG:2017:145 en 12 mei 2015, ECLI:NL:TGDKG:2015:93.

Middels deze brief wil ik u verzoeken bij de uitwinning van het beslag rekening te houden met de beslagvrije voet, zodat ik alsnog de noodzakelijke kosten kan blijven voldoen. Bijgaand zend ik u de berekening van de beslagvrije voet en de bijbehorende stukken. Om u inzicht te geven in mijn financiële situatie zend ik u tevens mijn bankafschriften over de afgelopen maand.

Vanwege het spoedeisend belang wil ik u verzoeken om binnen een week op deze brief te reageren.

Hoogachtend,

....

Toepassen beslagvrije voet bij beslag op toeslag


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heeft u namens <naam schuldeiser>  beslag op mijn <huurtoeslag of zorgtoeslag> gelegd. 

U heeft de hoogte van de beslagvrije voet vastgesteld op € 0,-. Hierbij wil ik u verzoeken om op grond van art. 475f Rv de beslagvrije voet op de huurtoeslag van toepassing te verklaren aangezien ik door het beslag de lopende <huur of premie ziektekostenverzekering> niet meer kan betalen.

Art. 475f Rv bepaalt:
“Indien beslag is gelegd op een vordering tot weerkerende betalingen die niet in artikel 475c is omschreven en de schuldenaar onvoldoende andere middelen van bestaan heeft, kan hij de kantonrechter verzoeken de artikelen 475b en 475d mede op die vordering van toepassing te verklaren.”

Aan de voorwaarden genoemd in dit artikel wordt voldaan:

 • de maandelijks uit te betalen toeslag betreft een vordering tot weerkerende betaling;
 • de toeslag wordt niet genoemd in art. 475c Rv, zodat de beslagvrije voet niet rechtstreeks van toepassing is;
 • ik beschik over onvoldoende middelen van bestaan. Ik heb slechts een minimum inkomen en heb geen reserves zoals blijkt uit bijgevoegde bankafschriften. Bovendien heb ik meerdere schulden.


Ter informatie wil ik u er op wijzen dat het Hof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep heeft vastgesteld dat de beslagvrije voet bij beslag op toeslagen moet worden toegepast (Hof Arnhem-Leeuwarden 21 oktober 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8231). Het Hof Den Haag heeft weliswaar bij verstek anders geoordeeld (Hof Den Haag 25 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1154). Dit arrest berust echter duidelijk op een vergissing, immers: 

 • Wanneer het totale inkomen door het beslag op de toeslag onder de beslagvrije voet terecht komt, is het van toepassing verklaren van de beslagvrije voet noodzakelijk om de maandelijkse verplichting aan de verhuurder / zorgverzekeraar te kunnen voldoen.
 • Staatssecretaris Teeven heeft in zijn brief aan de waarnemend Ombudsman van 13 maart 2014, kenmerk 477873, op p. 3/4 aangegeven dat de schuldenaar bij onvoldoende middelen om in zijn bestaan te voorzien de kantonrechter kan verzoeken de beslagvrije voet toe te passen op de zorg- en/of huurtoeslag.
 • Blijkens de totstandkoming van Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Stbl. 2017, 110) wordt er vanuit gegaan dat volgens de huidige wetgeving bij beslag op toeslagen de kantonrechter om toepassing van beslagvrije voet kan worden verzocht. Volgens de wetswijziging, waarvan de inwerkingtreding is voorzien in 2018 (uiterlijk op 1 januari 2019), zal de beslagvrije voet direct van toepassing zijn bij beslag op de huur- en zorgtoeslag.


Inmiddels hebben de Rechtbank Noord-Nederland (10 oktober 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4159) en de Rechtbank Gelderland (31 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:652) het arrest van het Hof Den Haag nadrukkelijk naast zich neer gelegd.

Volgens mijn berekening op www.schuldinfo.nl moet de beslagvrije voet <€ ??=""> bedragen. Bijgaand zend ik u <aantal vermelden> bijlagen met de berekening van de beslagvrije voet en de specificaties om de bij de berekening gebruikte gegevens aan te tonen.

Ik verzoek u de beslagvrije voet uiterlijk binnen twee weken aan te passen en mij hierover te berichten.

Indien u of uw opdrachtgever hiertoe niet bereid bent zal ik het verzoek indienen bij de kantonrechter, waarbij ik helaas genoodzaakt ben  tevens een proceskostenveroordeling te vragen. 

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....

Klacht bij beslag toeslag standaard verwijzen naar kantonrechter


Geachte heer, mevrouw,

Op d.d. <datum vermelden>  heb ik u per brief verzocht de beslagvrije voet toe te passen bij het beslag op toeslagen .

Als reactie op mijn verzoek geeft u aan dat de beslagvrije voet niet van toepassing is bij beslag op toeslagen. Verder geeft u in uw brief aan dat er een beroep, op grond van artikel 475f Rv, ingesteld kan worden bij de kantonrechter als aangetoond kan worden dat er onvoldoende andere middelen van bestaan zijn.

Met deze werkwijze past  uw kantoor de wettelijke bepalingen inzake de beslagvrije voet te restrictief toe en handelt uw kantoor in strijd met de bedoeling van de wetgever. Uit de parlementaire behandeling blijkt namelijk dat de wetgever er vanuit is gegaan dat de weg via de kantonrechter alleen bij geschillen zou worden bewandeld. Zo staat in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1982-1983, 17 897, nr. 3 p. 20):

“Van de bepaling zal vermoedelijk een preventieve werking uitgaan. De beoogde uitwerking kan immers eenvoudiger worden bereikt wanneer de beslaglegger en de schuldenaar afspreken dat een deel van zijn inkomen ter grootte van de beslagvrije voet niet onder het beslag zal vallen. Een veelvuldig beroep op de rechter behoeft daarom niet te worden verwacht. Zo nodig kan de rechter met toepassing van artikel 429k een kostenveroordeling van een onredelijke schuldeiser uitspreken.”

Zie ook het rapport van de Nationale ombudsman “Met voeten getreden. Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders"  (paragraaf 4.5.1).

Door naar de kantonrechter te verwijzen, zonder op basis van de meegestuurde gegevens inhoudelijk te beoordelen, zorgt uw kantoor ervoor dat ik onnodig extra kosten moet maken. Denk hierbij aan de kosten van een advocaat, de te betalen griffie kosten, maar vooral de maanden dat de beslagvrije voet niet wordt toegepast tot de rechter de toepassing uitspreekt.
Door in strijd met de bedoeling van de wetgever zonder inhoudelijke beoordeling, min of meer standaard naar de kantonrechter te verwijzen handelt u mijns inziens als deurwaarder tuchtrechtelijk laakbaar.

Ik verzoek u, om binnen één week na ontvangst van deze brief inhoudelijk op deze klacht te reageren.

Mocht u niet bereid zijn de beslagvrije voet alsnog toe te passen, dan zal ik de volgende stappen zetten:

 1. een verzoek indienen bij de kantonrechter op grond van art. 475f Rv om de beslagvrije voet met terugwerkende kracht toe te passen, met tevens een verzoek tot een proceskostenveroordeling;
 2. een klacht indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders.In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,

....