SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Wat zijn incassokosten?

Wanneer een schuldeiser kosten moet maken om een vordering te innen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt. Dit soort kosten, die we hier incassokosten noemen, komen onder verschillende benamingen voor:

 • administratiekosten;
 • bureaukosten;
 • aanmaankosten (w.o. kosten aangetekend verzenden);
 • buitengerechtelijke kosten.

Zowel het incassobureau, de deurwaarder, maar ook de schuldeiser zelf brengen deze kosten in rekening. De hier vermelde regels voor incassokosten gelden voor al deze kosten.

Hoogte incassokosten

Sinds 1 juli 2012 geldt voor consumenten een wetswijziging waarbij de hoogte van de incassokosten zijn gemaximeerd. Deze wetswijziging geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden (voor schulden die eerder opeisbaar zijn geworden zie verderop).

De regeling is t.a.v. vorderingen op consumenten (b-to-c) dwingend. Er mag niet ten nadele van de schuldenaar van worden afgeweken, maar natuurlijk wel ten voordele. Een afwijkend beding in het nadeel van de schuldenaar is vernietigbaar en kan ook door de rechter ambtshalve opzij worden gezet (art. 3:40 lid 2 BW).


Deze maximum percentages zijn opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Hoofdsom Hoogte incassokosten*
10%
5%
1%
over het meerdere
*soms verhoogd met BTW, zie hieronder  
Uitspraken Meer informatie

Incassokosten berekenen

Bepaal met de IncassoCalculator of en hoeveel incassokosten maximaal in rekening mag worden gebracht. Bepaal tevens of en hoeveel BTW over de incassokosten verschuldigd is.

 

IncassoCalculator
  Factuurbedrag     €  . . . . . . . . .  
  Max. incassokosten €  . . . . . . . . .      
  BTW 21 % €  . . . . . . . . .      
        €  . . . . . . . . .  +
        €  . . . . . . . . .  
  Factuurbedrag (excl. rente)
  Eerdere aanmaning ontvangen met
betalingstermijn 14 dagen?
Ja Nee
  Heeft de schuldeiser de inning uitbesteed? Ja Nee
  Is de schuldeiser BTW-plichtig? Ja Nee
 
     

Eerste aanmaning (14-dagenbrief)

Voordat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht moet de schuldeiser eerst een aanmaning sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen na ontvangst van de aanmaning. De Hoge Raad heeft bepaald dat een termijn "binnen 14 dagen na heden" of "binnen 14 dagen na dagtekening" niet geldig is.

In deze aanmaning moet tevens staan:

 • een aankondiging van de gevolgen indien niet op tijd wordt betaald;
 • in het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd is;
 • en indien van toepassing (zie verderop) de hoogte van de BTW die dan over de incassokosten berekend zal worden.

Het versturen van een aanmaning die voldoet aan de hierboven vermelde eisen is een harde voorwaarde om bij een volgende stap incassokosten in rekening te mogen brengen. Zo nodig zal de schuldeiser moeten aantonen dat deze brief is verstuurd en door de debiteur is ontvangen.
Wanneer deze verplichte aanmaning een hoger bedrag aan incassokosten vermeldt dan wettelijk toegestaan, dan is dit geen geldige aanmaning. Bij uitblijven van betaling mogen er dan geen incassokosten berekend worden.
Na de verplichte aanmaning is er geen extra incassohandeling nodig voordat er incassokosten berekend mogen worden. De Hoge Raad heeft dit n.a.v. een bepaald.

Uitspraken Meer informatie

Wanneer meerdere termijnen samenvoegen?

Wanneer een schuldeiser meerdere schulden of termijnen van de debiteur te vorderen heeft is het de vraag of hij deze voor de berekening van de incassokosten moet samenvoegen. Het samenvoegen van de termijnen zal immers vaak tot gevolg hebben dat er minder incassokosten verschuldigd zijn, dan wanneer de incassokosten over de afzonderlijke termijnen berekend worden.
In de wet staat

Voorbeeld wanneer wel samenvoegen:


Voorbeeld wanneer niet samenvoegen:


rapport BGK-integraal.

Wanneer BTW over incassokosten?

Over de incassokosten mag bij de debiteur alleen BTW in rekening worden gebracht indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

 • de schuldeiser heeft de invordering uit handen geven, bijvoorbeeld aan een incassobureau of deurwaarder, en;
 • de schuldeiser is niet BTW-plichtig en kan dus de verschuldigde BTW aan het incassobureau of deurwaarder niet verrekenen.


De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig waardoor er wel BTW over de incassokosten berekend mag worden:

 • verhuurders;
 • onderwijsinstellingen;
 • banken;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • medische beroepen;
 • de overheid.


Wanneer de schuldeiser zelf de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) heeft verstuurd met daarin de aankondiging van de hoogte van de incassokosten en de vordering wordt vervolgens uit handen gegeven aan een incassobureau of deurwaarder, dan mag de BTW pas berekend worden wanneer eerst de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) met een aankondiging van de BTW-verhoging verstuurd is, indien niet binnen 14 dagen wordt betaald.

Wanneer een schuldeiser BTW-plichtig is en zijn vorderingen verkoopt (bv telefoonvorderingen), wordt door de nieuwe schuldeiser veelal BTW over de incassokosten berekend. Dat is echter aanvechtbaar. Zie hier voor meer info.

Kosten voor een betalingsregeling

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten).
Dus het in rekening brengen van kosten voor een betalingsregeling is vernietigbaar wanneer:

 • dit overeengekomen is wanneer betrokkene nog niet te laat was met betalen (niet in verzuim);
 • er voorafgaand aan de overeenkomst geen correcte 14-dagenbrief is verstuurd.


Wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen de ten onrechte in rekening gebrachte kosten worden teruggevorderd. Eenvoudiger is natuurlijk om bij de laatste betalingstermijn de ten onrechte in rekening gebrachte kosten te verrekenen.

Uitspraken Meer informatie

Verborgen dubbele incassokosten

Het komt regelmatig voor dat er dubbele incassokosten in rekening worden gebracht. De schuldeiser heeft eerst zelf al een eigen incassotraject met eigen incassokosten in gang gezet en vervolgens wordt de verdere invordering uitbesteed aan een incassobureau. Het incassobureau berekent dan ook nog eens incassokosten. Dubbele incassokosten dus.


Een voorbeeld

Specificatie   De werkelijke kosten   Te veel berekend  
Hoofdsom Hoofdsom Berekend
Rente tot heden Rente tot heden Maximum incassokosten
Incassokosten Incassokosten Te veel
    Kosten schuldeiser    
Totaal Totaal    

Voorbeeldbrieven om bezwaar te maken tegen incassokosten

Maak gebruik van de voorbeeldbrieven op schuldinfo om bezwaar te maken tegen de hoogte van incassokosten. Maak bezwaar in de volgende situaties:

 • geen of onjuiste aanmaning ontvangen;
 • te hoge of dubbele incassokosten berekenen;
 • ten onrechte niet samenvoegen van termijnen;
 • ten onrechte in rekening brengen van BTW.

Ga naar standaardbrieven incassokosten

Geen incassokosten wanneer maken kosten niet redelijk

Er zijn situaties waarin het maken van incassokosten op zichzelf niet redelijk is en door de rechter wordt afgewezen. Op basis van de regels zoals deze tot 1 juli 2012 gelden is er verschillende rechtspraak beschikbaar en mogelijk ook daarna nog bruikbaar. Hieronder een aantal voorbeelden: 

 • Wanneer van meet af aan duidelijk is dat betrokkene de vordering niet wil betalen, bijvoorbeeld omdat hij het er niet mee eens is, is het maken van incassokosten niet redelijk. Het sturen van meerdere aanmaningen is dan zinloos. De schuldeiser had dan meteen kunnen dagvaarden.
 • Wanneer de schuldeiser enerzijds teveel ontvangen premie terug stort en tegelijkertijd nog premie te innen heeft, had de schuldeiser eenvoudig kunnen verrekenen. De incassokosten en de proceskosten (kosten dagvaarding e.d.) komen dan voor eigen rekening van de schuldeiser.
 • Wanneer de schuldeiser de vordering mee had kunnen nemen in een eerder procedure omdat de vordering ook toen al opeisbaar was, komen de incassokosten en proceskosten (kosten dagvaarding e.d.) voor eigen rekening.
Uitspraken Meer informatie

Rechtspraak:

Tuchtrecht:

Geen incassokosten bij krediettransacties

Als sprake is van een consumentenkrediet, dan mag het incassobureau of de deurwaarder geen incassokosten in rekening brengen. Dit is het geval bij een geldlening, huurkoop of koop op afbetaling. De wet is echter niet van toepassing indien:

 • er sprake is van een overeenkomst tussen particulieren;
 • er geen rente en andere kosten in rekening worden gebracht;
 • het binnen drie maanden moet worden terugbetaald en slechts onbeduidende kosten in rekening worden gebracht;
 • de kredietsom niet meer
 • de lening onder hypothecaire zekerheid is verleend.

Incassokosten bij de overheid als schuldeiser

Voor de overheid gelden afwijkende regels. Wanneer de overheid geld te vorderen heeft zal de invordering veelal plaatsvinden door middel van een dwangbevel op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De kosten voor betekening en tenuitvoerlegging van het dwangbevel kunnen op de debiteur worden verhaald. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

kosten deurwaarder'.

Buitengerechtelijke kosten zijn bijvoorbeeld kosten die voortvloeien uit het voeren van herinneringstelefoontjes en het treffen van een betalingsregeling. De hoogte van deze kosten zijn geregeld in het Besluit buitengerechtelijke kosten.  
Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten berekend over de hoofdsom (niet over de rente), die afloopt naarmate de vordering stijgt, op eenzelfde wijze als bij private schulden. Zie tabel hierna.

Er gelden een aantal afwijkende regels:


Voor de invordering van belastingschulden, administratieve sancties voor verkeersovertredingen en strafrechtelijke boetes gelden afwijkende regels. Zie:
- Kosten invordering belastingschulden
- CJIB-vorderingen

Hoofdsom Hoogte incassokosten*
10%
5%
1%
over het meerdere
*soms verhoogd met BTW, zie hierboven  

Hoogte incassokosten tot 1 juli 2012

Rapport Voorwerk II. Volgens dit rapport gelden bij procedures bij de kantonrechter de volgende maximumtarieven:

Hoofdsom + rente: t/m Hoogte incassokosten Inclusief BTW (19%)*
meer
* Wanneer BTW? Zie hierboven.    
Uitspraken Meer informatie

Totstandkoming wet maximering incassokosten

 

 

Op 10 november 2008 is het rapport 'Incassokosten, een bron van ergernis!' van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) in Tros Radar gepresenteerd. Het rapport beschrijft aan de hand van voorbeelden wat er misgaat bij het in rekening brengen van incassokosten.

 

 

 


De kosten worden vergeleken met de incassokosten die volgens het rapport Voorwerk II maximaal in rekening mogen worden gebracht. Uit de vergelijking komt het volgende naar voren:

 • Schuldeisers, w.o. water- en energiebedrijven brengen zelf veel te hoge kosten in rekening.
 • Incassobureaus hanteren hogere incassokosten dan de maximumtarieven volgens het rapport Voorwerk II. Zo rekenen de bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen
 • Indien de schuldeiser zelf al kosten heeft berekend, dan rekent het incassobureau en de deurwaarder daaroverheen extra incassokosten.
 • Daarnaast komt het voor dat de incassokosten te hoog zijn, omdat dossiers niet worden samengevoegd.


Op 11 november 2008 is de minister van justitie onder druk van de Tweede Kamer overstag gegaan. Een jaar later is een ontwerp wetsvoorstel via internetconsultatie aan belanghebbenden voorgelegd en daar is door allerlei organisaties op gereageerd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een definitief wetsvoorstel dat per 1 juli 2012 van kracht is geworden. De wettelijke regeling voor incassokosten is een feit.

Verwijzen naar deze pagina: www.schuldinfo.nl/incassokosten