SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuws-overzicht

Met het gestegen griffierecht zou je verwachten dat schuldeisers een bewuste afweging maken om wel of niet te procederen. En als ze gaan dagvaarden zou je verwachten dat ze de vordering goed onderbouwen. Menig "repeatplayer" rekent er echter op dat de meeste vorderingen bij verstek toch wel toegewezen worden. En als er wel verweer gevoerd wordt dat dit zonder juridische bijstand gebeurt. Maar met slordig procederen en rauwelijks dagvaarden moet je bij kantonrechter Staal van de rechtbank Limburg niet aankomen. Kantonrechter Staal schiet de kleine schuldenaar te hulp die vermalen dreigt te worden door de incasso-industrie.

Bron: André Moerman 
19/08/2017 14:13 uur - Lees verder...
 

Voor banken geldt een zorgplicht. Dat betekent o.a. dat ze voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst bepaalde informatie over het financiële product aan de klant moeten verstrekken en dat ze bij de klant voldoende informatie moeten inwinnen om de kredietwaardigheid te beoordelen. Wanneer er in strijd met deze zorgplicht te lichtvaardig een creditcard of een lening wordt verstrekt, kan de klant zich daarop beroepen. Zo moest de rechtbank Amsterdam oordelen over de situatie dat een creditcard was verstrekt aan een klant die had gezegd een baan te hebben, terwijl dit niet het geval was. De bank was afgegaan op deze verklaring en had geen bewijsstukken opgevraagd. De rechtbank maakt korte metten.

Bron: André Moerman 
03/08/2017 12:06 uur - Lees verder...
 

Staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bieden geen oplossing voor een vrouw wier andere inkomstenbronnen (deels) wegvallen door verhoging van haar uitkering met een toeslag voor hulpbehoevendheid. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen had hen hierom gevraagd. De uitwerking van de wet op de situatie van de vrouw is volgens staatssecretaris en minister beoogd en dus niet ongewenst. Aanpassing van de wet of een andere oplossing vinden zij daarom niet nodig. De vaststelling dat er geen sprake is van een ongewenst effect van de regels verbaast Van Zutphen, omdat die er voor de vrouw wel degelijk zijn. Hij heeft de Tweede Kamer nu gevraagd te bepalen of een oplossing voor dit probleem wenselijk is.

Bron: de Nationale ombudsman 
30/07/2017 09:58 uur - Lees verder...
 

Een betalingsregeling is een gunst. Als debiteur heb je geen recht op een betalingsregeling. Maar betekent dit dan ook dat de schuldeiser voor de betalingsregeling kosten in rekening mag brengen? Een veel gestelde vraag omdat diverse schuldeisers alleen een betalingsregeling wil afsluiten wanneer daar maandelijks een vergoeding tegenover staat. Maar mag dat wel?

Bron: André Moerman 
22/07/2017 17:49 uur - Lees verder...
 

Bijzondere bijstand voor beschermingsbewind is een groeiende kostenpost. Voor veel gemeenten aanleiding om op zoek te gaan naar mogelijkheden hier meer greep op te krijgen. Zo wil de gemeente Enschede de noodzaak van beschermingsbewind zelf vaststellen door bij de aanvraag bijzondere bijstand om aanvullende stukken te vragen. Een bewindvoerder weigerde dit en de bijzondere bijstand werd afgewezen. De Centrale Raad van Beroep geeft de bewindvoerder gelijk, maar geeft de gemeente ook wat tips wat ze wel kan doen om meer greep op deze kostenpost te krijgen.

Bron: André Moerman 
17/07/2017 15:35 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2017.

Bron: André Moerman 
05/07/2017 19:57 uur - Lees verder...
 

Het inkomen van de partner is van invloed op de hoogte van de beslagvrije voet. Wanneer de debiteur geen informatie verstrekt over het inkomen van de partner mag de deurwaarder de beslagvrije voet halveren. Maar welke bewijsstukken mag de deurwaarder hiervoor vragen? De rechtbank Overijssel moest oordelen over de situatie dat de deurwaarder de beslagvrije voet had gehalveerd vanwege het niet verstrekken van drie maanden bankafschriften.

Bron: André Moerman 
25/06/2017 09:36 uur - Lees verder...
 

De ACM bekijkt of de gemeente Deventer de Wet Markt & Overheid overtreedt bij beschermingsbewind. Deze gemeente biedt beschermingsbewind onder andere aan mensen aan met een laag inkomen die in financiële problemen zitten. Ze krijgen dan een bewindvoerder van de gemeente die hun financiële zaken regelt.

Bron: Autoriteit Consument en Markt 
22/06/2017 07:35 uur - Lees verder...
 

Wanneer je teveel toeslagen hebt ontvangen zal de Belastingdienst/Toeslagen deze verrekenen met nog te verstrekken toeslagen. Er zijn verschillende mogelijkheden om er voor te zorgen dat de verrekening afgestemd wordt op je betalingscapaciteit. Echter in het geval van kinderopvangtoeslag zijn de mogelijkheden beperkt. Wanneer de teveel verstrekte toeslag het gevolg is van opzet of grove schuld, mag de toeslagschuld namelijk volledig met de te verstrekken kinderopvangtoeslag verrekend worden. Een verzoek om de beslagvrije voet toe te passen zal worden afgewezen. Geen kinderopvangtoeslag betekent geen kinderopvang, met veelal baanverlies tot gevolg. Een civiele procedure kan soms uitkomst bieden. Zo oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat de Belastingdienst/Toeslagen met het volledig verrekenen van de kinderopvangtoeslag misbruik van bevoegdheid maakt. Echter, even een kort geding voeren tegen de staat is voor velen niet weggelegd. Wetgever grijp in! Pas de regels aan en zorg dat ook bij het verrekenen van kinderopvangtoeslag de beslagvrije voet gaat gelden.

Bron: André Moerman 
10/06/2017 07:58 uur - Lees verder...
 

Eerder op schuldinfo is melding gemaakt van een opmerkelijk arrest waarbij het Gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat er geen beslagvrije voet kan gelden bij beslag op een toeslag. Het Hof maakt een denkfout en pakt de verkeerde afslag. Hetgeen gevreesd werd wordt bewaarheid: vele deurwaarders volgen dit arrest en zetten de schuldenaar onder het bestaansminimum.

Bron: André Moerman 
03/06/2017 08:33 uur - Lees verder...
 

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. Sinds oktober 2014 heeft de Hoge Raad echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Dit is het geval wanneer in de voorgaande maanden het inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt vaak niet goed toegepast. Lees hier hoe het zit en wat je kunt doen.

Bron: André Moerman 
20/05/2017 13:44 uur - Lees verder...
 

Verschillende gemeenten hebben de schuldregeling uitbesteed aan marktpartijen. Een uitspraak van de rechtbank Den Haag roept de vraag op of dit nog wel werkbaar is. De rechtbank weigerde toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) omdat het voortraject niet uitgevoerd is door een ‘door de gemeente gehouden instelling’. Een verzoek om een weigerachtige schuldeiser tot een akkoord te dwingen, zal eveneens niet in behandeling worden genomen. Wanneer deze jurisprudentielijn doorzet dreigt de uitbestede schuldregeling tandeloos te worden. De overheid kan deze ontwikkeling eenvoudig stoppen met invoering van een vrijstellingsbesluit.

Bron: André Moerman 
15/05/2017 19:52 uur - Lees verder...
 

Stadsbank Oost Nederland maakt inmiddels inzichtelijk wat mensen met schulden van haar mogen verwachten. Ook geeft de Stadsbank mensen digitaal en op papier steeds duidelijk overzicht over welke informatie zij nog moeten aanleveren. Eind vorig jaar bracht de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen een rapport uit over de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland die niet op orde was. Hierin deed hij vijf aanbevelingen voor verbetering; onder meer om mensen beter te informeren over (de voortgang van) het schuldhulpverleningstraject. De aanbevelingen brengt Stadsbank Oost Nederland inmiddels in praktijk. Van Zutphen: ‘Ik ben enthousiast over deze voortvarende en constructieve houding van de Stadsbank. De invulling van de aanbevelingen in de praktijk kan ook andere schuldhulpverleners inspireren’.

Bron: Nationale ombudsman 
13/05/2017 13:42 uur - Lees verder...
 

Het gerechtshof Den Haag heeft een opmerkelijk arrest gewezen over beslag op toeslagen. Volgens het Hof is het niet mogelijk om bij beslag op toeslag de beslagvrije voet van toepassing te verklaren. Volgens vaste rechtspraak kan de kantonrechter op verzoek de beslagvrije voet van toepassing verklaren, om te voorkomen dat de schuldenaar onder het bestaansminimum terecht komt. Gaat hier een streep doorheen? Nee, het Hof maakt een denkfout en pakt de verkeerde afslag.

Bron: André Moerman 
03/05/2017 19:51 uur - Lees verder...
 

Sinds 1 juni 2012 geldt een speciale regeling waarbij mensen met een schuld bij het waterbedrijf extra worden beschermd. Water behoort tot de eerste levensbehoefte en is noodzakelijk om gezond te kunnen leven. Bovendien hebben waterbedrijven een monopoliepositie. De regeling stelt een aantal extra voorwaarden waaraan het waterbedrijf moet voldoen om af te kunnen sluiten. Niet vrijblijvend, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank wees een vordering tot onderbreking van de waterlevering af, omdat niet aan de regeling werd voldaan.

Bron: André Moerman 
23/04/2017 09:03 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: