SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuws-overzicht

In navolging van Rechtbank Noord-Nederland legt ook Rechtbank Gelderland het arrest van Hof Den Haag over beslag op toeslagen nadrukkelijk naast zich neer. Volgens Hof Den Haag is het namelijk niet mogelijk om de beslagvrije voet toe te passen bij beslag op huur- of zorgtoeslag. Veel deurwaarders volgen het arrest van Hof Den Haag waardoor mensen ver onder het bestaansminimum worden gezet. Maar dit arrest rammelt aan alle kanten. Zo berichtten we eerder op Schuldinfo: "Hof Den Haag neemt verkeerde afslag bij beslag op toeslag". De Rechtbank Gelderland vindt het arrest van Hof Den Haag overduidelijk onjuist en ziet geen aanleiding om de Hoge Raad te vragen hoe de wet uitgelegd moet worden.

Bron: André Moerman 
18/02/2018 11:46 uur - Lees verder...
 

Volgens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR / Sociaal Werk Nederland) beoordeelt e-Court niet of aan de voorwaarden voor het in rekening brengen van incassokosten wordt voldaan. Dat is in strijd zijn met een belangrijk arrest van de Hoge Raad. De voorzitter van e-Court, de heer Hanenburg, verklaarde al eerder in het Financieel dagblad dat als de gedaagde geen online verweer voert de vordering automatisch door e-Court wordt toegewezen aan de schuldeiser. Geen ambtshalve toetsing dus.

Bron: André Moerman 
10/02/2018 10:14 uur - Lees verder...
 

Mensen met hoge woonlasten kunnen bij loonbeslag vaak de huur of hypotheek niet meer betalen. Bij de berekening van de beslagvrije voet wordt namelijk maar voor een beperkt deel rekening gehouden met deze woonlasten. De rechtbank Midden-Nederland heeft in een geschil beslist dat in deze individuele situatie op grond redelijkheid en billijkheid rekening moet worden gehouden met de werkelijke woonlasten. Het is echter niet zeker hoe de rechter in een andere individuele situatie zal oordelen. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet bevat een regeling voor hoge woonlasten en moet uitkomst gaan bieden.

Bron: André Moerman 
04/02/2018 13:57 uur - Lees verder...
 

Het CAK mag onterecht betaalde bestuursrechtelijke premie niet afboeken op oude vorderingen. De eindafrekening is door het CAK foutief vastgesteld doordat de onterecht betaalde bestuursrechtelijke premie in de eindafrekening is meegenomen. Dat bepaalde de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 03 januari 2018. De Raad veroordeelt het CAK tevens in de proceskosten van ruim € 1.300,-.

Bron: Jeroen Moolhuizen (Volkskredietbank NO Groningen) 
27/01/2018 09:04 uur - Lees verder...
 

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. In zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten.

Bron: Nationale ombudsman 
21/01/2018 15:37 uur - Lees verder...
 

Sociaal raadslieden krijgen sinds eind vorig jaar regelmatig vragen van cliënten die opgeroepen worden om voor e-Court te verschijnen, een vorm van digitale arbitrage. Aanleiding hiervoor is meestal een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar. Er is sprake van een nieuwe trend: zorgverzekeraars zijn massaal overgestapt van de overheidsrechter naar e-Court. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) heeft onderzoek gedaan naar de rechtsgeldigheid van zo'n e-Court beding, de onafhankelijkheid van e-Court en de rechtmatigheid van de kosten die deurwaarders in rekening brengen. In het rapport “Rechtspraak op bestelling?!” concluderen de sociaal raadslieden dat het op al deze onderdelen niet in de haak is. Er zijn 16 aanbevelingen geformuleerd.

Bron: André Moerman 
17/01/2018 15:51 uur - Lees verder...
 

De belastingdienst heeft beslag gelegd op een WIA uitkering en de beslagvrije voet berekend op basis van de gegevens die ze hebben ontvangen. Vervolgens heeft de deurwaarder ook beslag op de uitkering gelegd. De deurwaarder geeft een lage beslagvrije voet aan het UWV door omdat hij geen informatie van de debiteur heeft ontvangen. Het UWV hanteert als beleid dat ze uitgaat van de laagste beslagvrije voet. De extra beslagafdracht maakt het UWV over aan de belastingdienst, met als gevolg dat de debiteur ver onder het bestaansminimum komt. De Nationale ombudsman oordeelt als volgt.

Bron: Nationale ombudsman 
07/01/2018 16:25 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2017.

Bron: André Moerman 
06/01/2018 14:42 uur - Lees verder...
 

Per 1 januari 2018 gaan een aantal nieuwe regels gelden die van belang zijn voor mensen met schulden. Vanaf 2018 word je beter beschermd tegen voorhuwelijkse schulden van je echtgenoot. Wanneer je een klacht tegen een deurwaarder wil indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders moet je eerst € 50 betalen. De kostendelersnorm wordt ingevoerd voor betalingsregelingen en kwijtschelding belastingen en toeslagen. En de overheid mag minder incassokosten in rekening brengen.

Bron: André Moerman 
01/01/2018 15:28 uur - Lees verder...
 

De Friesland Zorgverzekeraar dagvaart een onder bewind gestelde omdat er drie maanden € 8,45 te weinig premie is betaald. De deurwaarder kijkt niet in het bewindregister waardoor de bewindvoerder pas na dagvaarding op de hoogte raakt van deze vordering. De bewindvoerder betaalt alsnog de premieachterstand. De zorgverzekeraar c.q. deurwaarder laat het hier niet bij zitten en gaat procederen om de kosten van dagvaarding vergoed te krijgen. De rechter maakt korte metten.

Bron: André Moerman 
17/12/2017 13:30 uur - Lees verder...
 

Wanneer incassobureaus en deurwaarders schulden innen mag er in bepaalde gevallen BTW over de incassokosten en deurwaarderskosten bij de debiteur in rekening worden gebracht. Bij gekochte vorderingen gebeurt dit nog wel eens ten onrechte. Kom je dit tegen? Maak bezwaar tegen de BTW-opslag!

Bron: André Moerman 
03/12/2017 19:00 uur - Lees verder...
 

Een deurwaarder heeft namens een schuldeisers beslag op een bankrekening gelegd waarop alleen een bijstandsuitkering en zorg- en huurtoeslag binnen komt. Dit terwijl de debiteur voorafgaand aan dit beslag voldoende inzage heeft gegeven in de inkomenspositie, wo dat er al beslag op de bijstandsuitkering was gelegd. Het bankbeslag had tot gevolg dat de vaste lasten niet meer konden worden betaald. Een verzoek tot terugbetaling van de in beslag genomen bedragen werd afgewezen. Via een kort geding is opheffing van het beslag gevorderd. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelt als volgt:

Bron: André Moerman 
25/11/2017 19:59 uur - Lees verder...
 

Voordat een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder incassokosten in rekening mag brengen moet er eerst een aanmaning worden gestuurd met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. Deze aanmaning moet de hoogte van de incassokosten vermelden die verschuldigd zijn wanneer niet op tijd wordt betaald. Over deze zogenaamde veertiendagenbrief heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met grote gevolgen voor incassokosten. Vanwege foute formuleringen zijn veel aanmaningen ongeldig waardoor de incassokosten niet in rekening mogen worden gebracht.

Bron: André Moerman 
13/11/2017 08:05 uur - Lees verder...
 

Eerder berichtten we op Schuldinfo: "Hof Den Haag neemt verkeerde afslag bij beslag op toeslag." Volgens het arrest bij verstek van Hof Den Haag is het namelijk niet mogelijk om bij beslag op een huur- of zorgtoeslag de beslagvrije voet van toepassing te verklaren. Dit in tegenstelling tot Hof Arnhem-Leeuwarden dat anders oordeelt. Veel deurwaarders volgen het arrest van Hof Den Haag waardoor mensen ver onder het bestaansminimum worden gezet. Hierin gesteund door de KBvG, beroepsorganisatie van deurwaarders. De rechtbank Noord-Nederland doorziet gelukkig - met onder meer dezelfde argumenten als eerder vermeld op Schuldinfo - de denkfout van Hof Den Haag en komt tot het oordeel dat wel degelijk de beslagvrije voet bij beslag op toeslagen kan worden toegepast. Nu de deurwaarders nog!

Bron: André Moerman 
05/11/2017 11:36 uur - Lees verder...
 

Een echtpaar wordt door hun zorgverzekeraar aangemeld als wanbetaler. Aan het Zorginstituut/CAK moeten zij een bestuursrechtelijke premie betalen. Deze blijkt voor hen hoger dan in de Zorgverzekeringswet staat. De ombudsman benadrukt dat de bestuursrechtelijke premie is verlaagd met de bedoeling dat er meer financiële ruimte komt voor wanbetalers. Zodat zij hun schuld bij de zorgverzekeraar kunnen aflossen en uit de duurdere wanbetalersregeling kunnen komen. Hij vraagt het Zorginstituut/CAK om maatwerk.

Bron: Nationale ombudsman 
29/10/2017 10:21 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: