SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuws-overzicht

Het inkomen van de partner is van invloed op de hoogte van de beslagvrije voet. Wanneer de debiteur geen informatie verstrekt over het inkomen van de partner mag de deurwaarder de beslagvrije voet halveren. Maar welke bewijsstukken mag de deurwaarder hiervoor vragen? De rechtbank Overijssel moest oordelen over de situatie dat de deurwaarder de beslagvrije voet had gehalveerd vanwege het niet verstrekken van drie maanden bankafschriften.

Bron: André Moerman 
25/06/2017 09:36 uur - Lees verder...
 

De ACM bekijkt of de gemeente Deventer de Wet Markt & Overheid overtreedt bij beschermingsbewind. Deze gemeente biedt beschermingsbewind onder andere aan mensen aan met een laag inkomen die in financiële problemen zitten. Ze krijgen dan een bewindvoerder van de gemeente die hun financiële zaken regelt.

Bron: Autoriteit Consument en Markt 
22/06/2017 07:35 uur - Lees verder...
 

Wanneer je teveel toeslagen hebt ontvangen zal de Belastingdienst/Toeslagen deze verrekenen met nog te verstrekken toeslagen. Er zijn verschillende mogelijkheden om er voor te zorgen dat de verrekening afgestemd wordt op je betalingscapaciteit. Echter in het geval van kinderopvangtoeslag zijn de mogelijkheden beperkt. Wanneer de teveel verstrekte toeslag het gevolg is van opzet of grove schuld, mag de toeslagschuld namelijk volledig met de te verstrekken kinderopvangtoeslag verrekend worden. Een verzoek om de beslagvrije voet toe te passen zal worden afgewezen. Geen kinderopvangtoeslag betekent geen kinderopvang, met veelal baanverlies tot gevolg. Een civiele procedure kan soms uitkomst bieden. Zo oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat de Belastingdienst/Toeslagen met het volledig verrekenen van de kinderopvangtoeslag misbruik van bevoegdheid maakt. Echter, even een kort geding voeren tegen de staat is voor velen niet weggelegd. Wetgever grijp in! Pas de regels aan en zorg dat ook bij het verrekenen van kinderopvangtoeslag de beslagvrije voet gaat gelden.

Bron: André Moerman 
10/06/2017 07:58 uur - Lees verder...
 

Eerder op schuldinfo is melding gemaakt van een opmerkelijk arrest waarbij het Gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat er geen beslagvrije voet kan gelden bij beslag op een toeslag. Het Hof maakt een denkfout en pakt de verkeerde afslag. Hetgeen gevreesd werd wordt bewaarheid: vele deurwaarders volgen dit arrest en zetten de schuldenaar onder het bestaansminimum.

Bron: André Moerman 
03/06/2017 08:33 uur - Lees verder...
 

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. Sinds oktober 2014 heeft de Hoge Raad echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Dit is het geval wanneer in de voorgaande maanden het inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt vaak niet goed toegepast. Lees hier hoe het zit en wat je kunt doen.

Bron: André Moerman 
20/05/2017 13:44 uur - Lees verder...
 

Verschillende gemeenten hebben de schuldregeling uitbesteed aan marktpartijen. Een uitspraak van de rechtbank Den Haag roept de vraag op of dit nog wel werkbaar is. De rechtbank weigerde toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) omdat het voortraject niet uitgevoerd is door een ‘door de gemeente gehouden instelling’. Een verzoek om een weigerachtige schuldeiser tot een akkoord te dwingen, zal eveneens niet in behandeling worden genomen. Wanneer deze jurisprudentielijn doorzet dreigt de uitbestede schuldregeling tandeloos te worden. De overheid kan deze ontwikkeling eenvoudig stoppen met invoering van een vrijstellingsbesluit.

Bron: André Moerman 
15/05/2017 19:52 uur - Lees verder...
 

Stadsbank Oost Nederland maakt inmiddels inzichtelijk wat mensen met schulden van haar mogen verwachten. Ook geeft de Stadsbank mensen digitaal en op papier steeds duidelijk overzicht over welke informatie zij nog moeten aanleveren. Eind vorig jaar bracht de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen een rapport uit over de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland die niet op orde was. Hierin deed hij vijf aanbevelingen voor verbetering; onder meer om mensen beter te informeren over (de voortgang van) het schuldhulpverleningstraject. De aanbevelingen brengt Stadsbank Oost Nederland inmiddels in praktijk. Van Zutphen: ‘Ik ben enthousiast over deze voortvarende en constructieve houding van de Stadsbank. De invulling van de aanbevelingen in de praktijk kan ook andere schuldhulpverleners inspireren’.

Bron: Nationale ombudsman 
13/05/2017 13:42 uur - Lees verder...
 

Het gerechtshof Den Haag heeft een opmerkelijk arrest gewezen over beslag op toeslagen. Volgens het Hof is het niet mogelijk om bij beslag op toeslag de beslagvrije voet van toepassing te verklaren. Volgens vaste rechtspraak kan de kantonrechter op verzoek de beslagvrije voet van toepassing verklaren, om te voorkomen dat de schuldenaar onder het bestaansminimum terecht komt. Gaat hier een streep doorheen? Nee, het Hof maakt een denkfout en pakt de verkeerde afslag.

Bron: André Moerman 
03/05/2017 19:51 uur - Lees verder...
 

Sinds 1 juni 2012 geldt een speciale regeling waarbij mensen met een schuld bij het waterbedrijf extra worden beschermd. Water behoort tot de eerste levensbehoefte en is noodzakelijk om gezond te kunnen leven. Bovendien hebben waterbedrijven een monopoliepositie. De regeling stelt een aantal extra voorwaarden waaraan het waterbedrijf moet voldoen om af te kunnen sluiten. Niet vrijblijvend, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank wees een vordering tot onderbreking van de waterlevering af, omdat niet aan de regeling werd voldaan.

Bron: André Moerman 
23/04/2017 09:03 uur - Lees verder...
 

Meer dan de helft van (oud-)studenten met een betalingsachterstand komt in aanraking met een deurwaarder. Zij weten niet dat er een probleem is met de aflossing van hun studielening of hebben hun reisproduct niet op tijd stopgezet. De ombudsman pleit voor meer effectieve en persoonlijk communicatie. DUO kan bijvoorbeeld persoonlijk contact opnemen met (oud-)studenten om betalingsachterstanden niet verder op te laten lopen. De ombudsman heeft daarnaast stevige kritiek op de manier van stopzetten van het studentenreisproduct.

Bron: Nationale ombudsman 
17/04/2017 19:47 uur - Lees verder...
 

De CRvB heeft op 14 februari 2017 een uitspraak gedaan waarin wordt aangegeven dat er ook sprake is van draagkracht als er beslag ligt op het inkomen omdat er anders indirect bijstand wordt verleend voor schulden. Dit klinkt logisch maar deze uitspraak staat haaks op de geldende jurisprudentie waarin is bepaald dat door het beslag geen sprake is van draagkracht. De vraag is daarom of hier sprake is van een bewuste keuze van de CRvB om een wijziging van haar standpunt kenbaar te maken of dat hier sprake is van een kennelijke vergissing.

10/04/2017 19:54 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2017.

Bron: André Moerman 
02/04/2017 16:52 uur - Lees verder...
 

Wijkt de Centrale Raad van Beroep af van de vaste lijn met betrekking tot het vaststellen van draagkracht?

30/03/2017 20:03 uur - Lees verder...
 

De Nationale ombudsman heeft in gesprek met zes overheidsinstanties afgesproken dat ze bij bankbeslag de beslagvrije voet zullen respecteren. Dat is goed nieuws. Bijzondere vermelding verdient dat dit ook geldt voor het CJIB die boetes van de bankrekening mag afschrijven, het zogenaamde verhaal zonder dwangbevel. Een aanmerkelijke verbetering. Maar let wel, terugdraaien heeft tot gevolg dat de deurwaarder wordt ingeschakeld.

Bron: André Moerman 
26/03/2017 18:21 uur - Lees verder...
 

Het is inmiddels vaste rechtspraak dat rentebedingen in algemene voorwaarden door de rechter ambtshalve worden getoetst aan de Europese richtlijn 93/13 EEG. Een beding waarbij de rente bij verzuim wordt vastgesteld op bijvoorbeeld 1,5% per maand (18% per jaar) zal door de rechter als oneerlijk beding worden aangemerkt en worden vernietigd. De rechtbank Amsterdam moest oordelen over een vordering van Medicas waarbij in de dagvaarding stond dat de rente 0,9% per maand was, terwijl deze in werkelijkheid 1,5% per maand is. Liegen wordt door de rechtbank genadeloos afgestraft. De hele vordering wordt afgewezen. Medicas heeft hier overigens niet van geleerd, want hun betalingsvoorwaarden vermelden een half jaar na deze uitspraak nog steeds de exorbitant hoge rente van 1,5% per maand.

Bron: André Moerman 
19/03/2017 20:41 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: