SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Standaard werkwijze

Om beslag op inkomen te leggen geldt de volgende werkwijze:

 1. Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur
 2. Er geldt een wachttermijn van 8 dagen om beslag te kunnen leggen wanneer het vonnis niet direct uitvoerbaar is. Meestal bepaalt de rechter dat het vonnis wel direct uitvoerbaar (uitvoerbaar bij voorraad) is en dan mag er wel direct beslag gelegd worden.
 3. Betekening van het beslagexploot aan derde (werkgever of uitkeringsinstantie) met bijgevoegd een afschrift van de executoriale titel en een formulier waarop de derde-beslagene verklaring moet doen.
 4. Overbetekening beslag binnen 8 dagen aan debiteur (de debiteur ontvangt een afschrift van het beslagexploot).
 5. De derde-beslagene vult de verklaring in, waarin staat wat onder het beslag valt en stuurt deze naar de deurwaarder.
 6. De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen na ontvangst een afschrift van het verklaringsformulier naar de debiteur.
 7. De deurwaarder geeft aan de debiteur door hoeveel zijn beslagvrije voet bedraagt.
 8. De derde-beslagene draagt maandelijks het gedeelte van het inkomen, dat meer bedraagt dan de beslagvrije voet, af aan de deurwaarder.
Uitspraken Meer informatie

Rechtspraak:

Tuchtrecht:

Kosten beslag op inkomen

StapBeslag op loon (tarieven 2017)Kosten     
1Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur77,39
2Betekening beslagexploot aan de werkgever met daarbij een afschrift van het vonnis en een formulier waarop ingevuld moet worden wat onder het beslag valt.119,97
3Overbetekening beslag binnen 8 dagen (debiteur ontvangt afschrift beslagexploot).68,09
4De werkgever vult de verklaring in, waarin staat wat onder het beslag valt en stuurt deze naar de deurwaarder.
5De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen na ontvangst een afschrift van het verklaringsformulier naar de debiteur.
6De werkgever draagt maandelijks, het gedeelte van het inkomen dat meer bedraagt dan de beslagvrije voet, af aan de deurwaarder.
Totaal  265,45
    
Kosten per maand voor inning en verdeling door deurwaarder met oudste beslag
Enkelvoudig beslag10,25
Twee samenlopende beslagen, en;16,30
Voor ieder daarop volgend beslag (per beslag)6,06
  
Bijvoorbeeld: Wanneer 4 schuldeisers beslag hebben gelegd kost dit per maand (incl. BTW)34,39

Meerdere beslagleggers op zelfde inkomen

Wanneer meerdere schuldeisers beslag op het inkomen hebben gelegd, int en verdeelt de deurwaarder met het oudste beslag de opbrengst. Iedere beslaglegger ontvangt een deel van de opbrengst, in verhouding tot de hoogte van zijn vordering.

Bijvoorbeeld:

 • schuldeiser X hoogte vordering € 2000
 • schuldeiser Y hoogte vordering € 8000
 • inkomen € 1500
 • beslagvrije voet € 1230
 • kosten verdeling per maand € 20


De netto opbrengst (na aftrek kosten) per maand bedraagt dus:

 • inkomen -/- beslagvrije voet -/- kosten =  € 250. 


De verdeling van de opbrengst gaat als volgt:

 • schuldeiser X krijgt per maand (2000 / (2000 + 8000)) x 250 = € 50
 • schuldeiser Y krijgt per maand (8000 / (2000 + 8000)) x 250 = € 200


Wanneer een hypotheekverstrekker loonbeslag legt zal dit er doorgaans toe leiden dat er weinig overblijft voor eventuele andere beslagleggers. Door de hypotheekachterstand wordt de lening immers in z'n geheel opeisbaar en de opbrengst van het loonbeslag moet naar rato van de hoogte van de vordering worden verdeeld. Volgens de rechtbank Rotterdam is deze werkwijze geoorloofd.

Meerdere beslagleggers op meerdere inkomens

Wanneer er tegelijkertijd beslag gelegd wordt op verschillende inkomsten van de debiteur dan wordt de beslagvrije voet omgeslagen naar de hoogte van de verschillende periodieke betalingen. 

Bijvoorbeeld:

 • inkomen A € 900
 • inkomen B € 100
 • beslagvrije voet € 950


Wanneer schuldeiser X beslag legt op inkomen A en schuldeiser Y beslag legt op inkomen B, dan wordt de beslagvrije voet als volgt verdeeld:

Beslag op inkomen A:

 • Beslagvrije voet: (900 / (900 + 100)) x 950 = € 855
 • Afdracht per maand: 900 - 855 = € 45 per maand


Beslag op inkomen B:

 • Beslagvrije voet: (100 / (900 + 100)) x 950 = € 95
 • Afdracht per maand: 100 - 95 = € 5 per maand


Wanneer dezelfde schuldeiser beslag legt op meerdere inkomens levert dit bij een correcte berekening van de beslagvrije voet per saldo niets extra's op en worden er zinloos kosten gemaakt.

 

Informatie inwinnen en elektronisch betekenen

Per 1 juli 2009 is een wetswijziging van kracht geworden waardoor het mogelijk is om een beslag onder derden elektronisch te betekenen. Wanneer banken, uitkeringsinstanties en grote werkgevers een elektronisch adres beschikbaar stellen, kan de deurwaarder elektronisch beslag leggen. De overbeteking van het beslag aan de debiteur (het verstrekken van een afschrift van het beslagexploot) gebeurt wel persoonlijk.
De wetswijziging maakt het eveneens mogelijk voor deurwaarders om via het UWV te achterhalen wie de werkgever is van de debiteur, zodat ze eenvoudiger beslag op het inkomen kunnen leggen.

Uitspraken Meer informatie

Verwijzen naar deze pagina: www.schuldinfo.nl/loonbeslagwerkwijze